(en)Katalog ECTS

Sztuka współczesna a kontekst amerykański

(en)Pedagog: dr Ewa Bobrowska

(en)Pole (en)Opis
Course type do wyboru
Didactic methods

seminarium dyplomowe

Language of lecture (en)-brak-
Prerequisites

seminarium dyplomowe dla studentów II roku 2 stopnia wszystkich wydziałów ASP

Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

prezentacja wybranego tekstu, obecność, aktywność na zajęciach

Teaching goals (program content, subject description)

Seminarium będzie poświęcone problematyce współczesności: nowoczesnej sztuce i krytyce światowej. Kontekst teoretyczny zajęć zarysowuje najnowsza antologia tłumaczeń Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni: Kalifornijska teoria krytyczna. Antologia tekstów, IBL PAN, Warszawa 2019. Ponadto, dyskusja na zajęciach będzie dotyczyła najnowszych tekstów, krytycznych i filozoficznych dotyczących problemów sztuki współczesnej, które pozyskałam podczas mojego niedawnego stażu naukowego na Uniwersytecie Kalifornijskim.

 Inspiracją do dyskusji na zajęciach będą dzieła twórców współczesnych (Bruce Nauman, Joseph Kosuth, Jasper Johns, Joseph Beuys, On Kawara, Mark Rothko)w kontekście tekstów filozoficznych i krytycznych autorów takich jak m. in.: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Fredric Jameson, Rosalind E. Krauss, Arthur Danto.

 W ramach seminarium przewidziane jest również zwiedzanie najnowszych wystaw prezentowanych w galeriach takich jak: Zachęta, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW, Galeria Foksal, odwiedzanie najnowszych wystaw, rozmowy z kuratorami.

Zależnie od zainteresowań uczestników, program seminarium może zostać poszerzony o kontekst współczesnej prozy amerykańskiej (John Barth, Vladimir Nabokov, Thomas Pynchon, Donald Barthelme, William Gaddis, Robert Coover).

 Dobra znajomość angielskiego będzie mile widziana, ze względu na możliwość lektury w oryginale najnowszych tekstów nietłumaczonych jeszcze na język polski.

 

Compulsory literature used during classes

Lista lektur:

 

1.   Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni: Kalifornijska teoria krytyczna. Antologia tekstów, red. E. Bobrowska, M. Murawska, M. Rudkowska, IBL PAN, Warszawa 2019.

2. Jean-François Lyotard, "Answering the Question: What Is Postmodernism?", in: Docherty, Thomas, ed. Postmodernism: A Reader.  New York: Harvester Wheatsheaf, 1993. pp. 35-46, The Postmodern Condition A Report on Knowledge.

3. Jean- François Lyotard, Duchamp TRANS/formers, 1990 The Lapis Press.

4. Rosalind E. Krauss, "The Double Negative: a New Syntax for Sculpture", in: Passages in Modern Sculpture, The MIT Press, 1981.

5.  Ihab Hassan, "POSTmodernISM. A Paracritical Biography", "New Literary History, Vol. 3, No.1 .

6.   Fredrick Jameson, Postmodernism, or, the Logic of ;late Capitalism

7.   Jacques Derrida, “Differance”  [in:]  A Derrida Reader. Between the Blinds, New York 1991, pp. 59 – 80, Derrida on Lichtensteiger.de.

8.   Jacques Derrida, The Truth in Painting, Chicago 1987, pp. 81 -114.

9.  Jacques Derrida, On Cosmopolitanism and Forgiveness, Routledge, 2001.

10. Richard Rorty, “Private Irony and Liberal Hope” [in:]: Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge 1989, pp.73 -95.

11.   Artur Danto, "Bruce Nauman", "The Nation" May 8, 1995.

12 .   Arthur Danto, "The Artworld", "The Journal of Philosophy", Vol. 61, No. 19, American

            Philosophical  Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting. (Oct. 15, 1964), pp. 571- 584.

13.   Artur Danto, "The Original Creative Principle": Motherwell and Psychic Automatism, in Rosand D.( ed. ) (1997) Robert Motherwell on Paper, pub. Harry N Abrams.  14.  Scott Lash, Economies of Signs and Space, London 1996.

15.   Arthur C. Danto, “The End of Art: A Philosophical Defense” [in:] History and Theory, Vol.

  37, No. 4,  Theme Issue 37: Danto and His Critics: Art History, Historiography and After the End 

  of Art. (Dec., 1998), pp. 127-143.

16.  Jasper Johns, Gray The Art Institute of Chicago, Yale University Press, New Heaven and London 2007.

17.   Jeffrey Weiss, Marc Rothko, National Gallery of Art Washington, Yale University Press, 1998.

18.   J.-F. Lyotard, "Philosophy and Painting in the Age of Their Experimentation", in The Lyotard Reader, Andrew Benjamin, editor. Oxford, UK, and Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1992

19.   Richard Rorty, “Private Irony and Liberal Hope” [in:]: Contingency, Irony, and Solidarity,  

      Cambridge 1989, pp.73 -95.

20.   Jean-Luc Nancy, Pleasure in Drawing, Fordham,New York 2013.

21.   Jean-Luc Nancy, Multiple Arts: The Muses II, Stanford California 2006.

22. Antje von Graevenitz, "The Old and the New Initiation Rites: Joseph Beys and Epiphany",in: Robert Lehman Lectures on Contemporary Art, Dia Centre for the Arts, New York No. 1, 1996.

23. Carolyn Wilde, "Matter and Meaning in the Work of Art: Joseph Kosuth's One and Three Chairs" in: Philosophy and Conceptual Art, Calrendon Press - Oxford, 2007.

Additional literature recommended for the student's self learning

Inspiracją do dyskusji na zajęciach będą dzieła twórców współczesnych (Bruce Nauman, Joseph Kosuth, Jasper Johns, Joseph Beuys, On Kawara, Mark Rothko)w kontekście tekstów filozoficznych i krytycznych autorów takich jak m. in.: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Fredric Jameson,  Rosalind E. Krauss, Arthur Danto. W ramach seminarium przewidziane jest również zwiedzanie najnowszych wystaw prezentowanych w galeriach takich jak: Zachęta, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW,  Galeria Foksal.

Zależnie od zainteresowań uczestników, program seminarium może zostać poszerzony o kontekst współczesnej prozy amerykańskiej  (John Barth, Vladimir Nabokov, Thomas Pynchon, Donald Barthelme,  William Gaddis, Robert Coover).

 

Dobra znajomość angielskiego będzie mile widziana, ze względu na możliwość lektury w oryginale najnowszych tekstów nietłumaczonych jeszcze na język polski.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.11 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.11 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.11 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Interior Design s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9459