Katalog ECTS

Sztuka współczesna a kontekst amerykański

Pedagog: dr Ewa Bobrowska

Pole Opis
Typ przedmiotu do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium dyplomowe

Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne

seminarium dyplomowe dla studentów II roku 2 stopnia wszystkich wydziałów ASP

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

prezentacja wybranego tekstu, obecność, aktywność na zajęciach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium będzie poświęcone problematyce współczesności: nowoczesnej sztuce i krytyce światowej. Kontekst teoretyczny zajęć zarysowuje najnowsza antologia tłumaczeń Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni: Kalifornijska teoria krytyczna. Antologia tekstów, IBL PAN, Warszawa 2019. Ponadto, dyskusja na zajęciach będzie dotyczyła najnowszych tekstów, krytycznych i filozoficznych dotyczących problemów sztuki współczesnej, które pozyskałam podczas mojego niedawnego stażu naukowego na Uniwersytecie Kalifornijskim.

 Inspiracją do dyskusji na zajęciach będą dzieła twórców współczesnych (Bruce Nauman, Joseph Kosuth, Jasper Johns, Joseph Beuys, On Kawara, Mark Rothko)w kontekście tekstów filozoficznych i krytycznych autorów takich jak m. in.: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Fredric Jameson, Rosalind E. Krauss, Arthur Danto.

 W ramach seminarium przewidziane jest również zwiedzanie najnowszych wystaw prezentowanych w galeriach takich jak: Zachęta, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW, Galeria Foksal, odwiedzanie najnowszych wystaw, rozmowy z kuratorami.

Zależnie od zainteresowań uczestników, program seminarium może zostać poszerzony o kontekst współczesnej prozy amerykańskiej (John Barth, Vladimir Nabokov, Thomas Pynchon, Donald Barthelme, William Gaddis, Robert Coover).

 Dobra znajomość angielskiego będzie mile widziana, ze względu na możliwość lektury w oryginale najnowszych tekstów nietłumaczonych jeszcze na język polski.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Lista lektur:

 

1.   Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni: Kalifornijska teoria krytyczna. Antologia tekstów, red. E. Bobrowska, M. Murawska, M. Rudkowska, IBL PAN, Warszawa 2019.

2. Jean-François Lyotard, "Answering the Question: What Is Postmodernism?", in: Docherty, Thomas, ed. Postmodernism: A Reader.  New York: Harvester Wheatsheaf, 1993. pp. 35-46, The Postmodern Condition A Report on Knowledge.

3. Jean- François Lyotard, Duchamp TRANS/formers, 1990 The Lapis Press.

4. Rosalind E. Krauss, "The Double Negative: a New Syntax for Sculpture", in: Passages in Modern Sculpture, The MIT Press, 1981.

5.  Ihab Hassan, "POSTmodernISM. A Paracritical Biography", "New Literary History, Vol. 3, No.1 .

6.   Fredrick Jameson, Postmodernism, or, the Logic of ;late Capitalism

7.   Jacques Derrida, “Differance”  [in:]  A Derrida Reader. Between the Blinds, New York 1991, pp. 59 – 80, Derrida on Lichtensteiger.de.

8.   Jacques Derrida, The Truth in Painting, Chicago 1987, pp. 81 -114.

9.  Jacques Derrida, On Cosmopolitanism and Forgiveness, Routledge, 2001.

10. Richard Rorty, “Private Irony and Liberal Hope” [in:]: Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge 1989, pp.73 -95.

11.   Artur Danto, "Bruce Nauman", "The Nation" May 8, 1995.

12 .   Arthur Danto, "The Artworld", "The Journal of Philosophy", Vol. 61, No. 19, American

            Philosophical  Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting. (Oct. 15, 1964), pp. 571- 584.

13.   Artur Danto, "The Original Creative Principle": Motherwell and Psychic Automatism, in Rosand D.( ed. ) (1997) Robert Motherwell on Paper, pub. Harry N Abrams.  14.  Scott Lash, Economies of Signs and Space, London 1996.

15.   Arthur C. Danto, “The End of Art: A Philosophical Defense” [in:] History and Theory, Vol.

  37, No. 4,  Theme Issue 37: Danto and His Critics: Art History, Historiography and After the End 

  of Art. (Dec., 1998), pp. 127-143.

16.  Jasper Johns, Gray The Art Institute of Chicago, Yale University Press, New Heaven and London 2007.

17.   Jeffrey Weiss, Marc Rothko, National Gallery of Art Washington, Yale University Press, 1998.

18.   J.-F. Lyotard, "Philosophy and Painting in the Age of Their Experimentation", in The Lyotard Reader, Andrew Benjamin, editor. Oxford, UK, and Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1992

19.   Richard Rorty, “Private Irony and Liberal Hope” [in:]: Contingency, Irony, and Solidarity,  

      Cambridge 1989, pp.73 -95.

20.   Jean-Luc Nancy, Pleasure in Drawing, Fordham,New York 2013.

21.   Jean-Luc Nancy, Multiple Arts: The Muses II, Stanford California 2006.

22. Antje von Graevenitz, "The Old and the New Initiation Rites: Joseph Beys and Epiphany",in: Robert Lehman Lectures on Contemporary Art, Dia Centre for the Arts, New York No. 1, 1996.

23. Carolyn Wilde, "Matter and Meaning in the Work of Art: Joseph Kosuth's One and Three Chairs" in: Philosophy and Conceptual Art, Calrendon Press - Oxford, 2007.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Inspiracją do dyskusji na zajęciach będą dzieła twórców współczesnych (Bruce Nauman, Joseph Kosuth, Jasper Johns, Joseph Beuys, On Kawara, Mark Rothko)w kontekście tekstów filozoficznych i krytycznych autorów takich jak m. in.: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Fredric Jameson,  Rosalind E. Krauss, Arthur Danto. W ramach seminarium przewidziane jest również zwiedzanie najnowszych wystaw prezentowanych w galeriach takich jak: Zachęta, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW,  Galeria Foksal.

Zależnie od zainteresowań uczestników, program seminarium może zostać poszerzony o kontekst współczesnej prozy amerykańskiej  (John Barth, Vladimir Nabokov, Thomas Pynchon, Donald Barthelme,  William Gaddis, Robert Coover).

 

Dobra znajomość angielskiego będzie mile widziana, ze względu na możliwość lektury w oryginale najnowszych tekstów nietłumaczonych jeszcze na język polski.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9459