(en)Katalog ECTS

Identification and conservation of photographs - practice

(en)Pedagog: dr hab. Izabela Zając
(en)Asystent/ci: mgr Monika Supruniuk

(en)Pole (en)Opis
Course type kursowy
Didactic methods

Projekt indywidualny, ćwiczenia warsztatowe, konwersatorium, relacja mistrz-uczeń

Language of lecture polski;
Prerequisites

Wymagania wstępne dla studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki:
IV rok (zajęcia obowiązkowe) – zaliczenie I – III roku studiów na WKiRDS w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki

Wymagania wstępne dla studentów pozostałych specjalizacji:
IV rok (zajęcia fakultatywne) – zaliczenie I – III roku studiów na WKiRDS, zaliczenie zajęć Identyfikacja i Konserwacja Fotografii III rok (limit miejsc 7 osób, pierwszeństwo dla studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki); w zajęciach mogą także uczestniczyć studenci z wyższych lat.

Final requirements

IV rok – umiejętność identyfikacji technik fotograficznych w oparciu o obserwację mikroskopową oraz wykonanie badań specjalistycznych w ramach ćwiczeń (np. XRF, FTIR)
we współpracy z Zakładem Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych; dokumentowanie fotograficzne i opisowe

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

IV rok- rozwinięcie kompetencji praktycznych z zakresu identyfikacji technik fotograficznych oraz materiałów fotograficznych XIX w. i pocz. XX w.; umiejętność samodzielnej (lub w grupie) realizacji projektów z zakresu identyfikacji, ochrony i zabezpieczania zbiorów fotograficznych; zaszczepienie nawyku uzupełniania i poszerzania wiedzy w oparciu o indywidualny dobór literatury fachowej i/lub konsultację ze specjalistami.

Forma zaliczenia IV rok - semestr zimowy (zst)

Teaching goals (program content, subject description)

Przygotowanie do prawidłowego rozpoznania technologicznego dzieła pod względem historycznym, techniczno-technologicznym, przyczyn i rodzajów zniszczeń.
Przygotowanie do prawidłowego rozpoznania konserwowanego dzieła pod względem historycznym, techniczno-technologicznym, przyczyn i rodzajów zniszczeń.
Nauka opracowania projektu i programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz realizacji założeń programowych projektu.
Nauka wykonania prawidłowej dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich.

Compulsory literature used during classes

1. Cartier – Bresson A., Le Vocabulaire Technique de la Photographie, Marval, 2007
2. Harasym Z., Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera, Arkady 2005
3. Lavedrine B., The Guide of the Preventive Conservation of Photograph Collections, GCI
4. Norris D.H, J.J Gutierrez (edit), Issues in the Conservation of Photographs, GCI, Los Angeles, 2010
5. Artykuły o powyższej tematyce z pism specjalistycznych m.in.: „Notes Konserwatorski“ (Biblioteki Narodowej w Warszawie), „Ochrona zabytków”, „Topics in Photographic Preservation“ (American Institute for Conservation, Photographic Materials Group)

Additional literature recommended for the student's self learning

Mossakowska Wanda, Dagerotypy w zbiorach polskich, Katalog, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź 1989
2. Brauchtisch von B., Mała historia fotografii, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004
3. Hess Norris D, Jae Gutierrez J (red), Issues in the Conservation of Photographs
4. Płażewski I., Dzieje polskiej fotografii, Książka i Wiedza, Warszawa 2003
5. Rosenblum N., Historia fotografii światowej, Wydawnictwo Baturo Grafis Projekt, Bielsko-Biała 2005
6. Artykuły o tematyce związanej z etyką, identyfikacją, konserwacją i restauracją fotografii zabytkowej, materiałów fotograficznych z pism specjalistycznych

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

KU_03 wykonać profesjonalną dokumentacje opisową, fotograficzną, rysunkową, konserwowanego obiektu wykorzystując również technikę komputerową.
KU_04 zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.
KU_05 przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.
KU_06 wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.
KU_07 wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.
KU_08 zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

KW_04 złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.
KW_05 przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.
KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.
KW_07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.
KW_08 zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki

KK_02 realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicielami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytuacjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, itp.).
KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. Ciemnia fotograficzna
2. Środki chemiczne do odtworzenia wybranych technik historycznych
3. Kopioramki
4. Mikroskopy stereoskopowe oraz z wyjściem na USB.
5. Narzędzia, urządzenia specjalistyczne, specjalistyczne środki chemiczne dobrane do specyfiki indywidualnego projektu.
6. Zabytkowe fotografie i materiały fotograficzne egzemplifikujące typowe techniki XIX w. i pocz. XX w.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.7 (en)o 25 1 exercise 25h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9471