Katalog ECTS

Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka

Pedagog: dr hab. Izabela Zając
Asystent/ci: mgr Monika Supruniuk

Pole Opis
Typ przedmiotu kursowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekt indywidualny, ćwiczenia warsztatowe, konwersatorium, relacja mistrz-uczeń

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne dla studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki:
IV rok (zajęcia obowiązkowe) – zaliczenie I – III roku studiów na WKiRDS w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki

Wymagania wstępne dla studentów pozostałych specjalizacji:
IV rok (zajęcia fakultatywne) – zaliczenie I – III roku studiów na WKiRDS, zaliczenie zajęć Identyfikacja i Konserwacja Fotografii III rok (limit miejsc 7 osób, pierwszeństwo dla studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki); w zajęciach mogą także uczestniczyć studenci z wyższych lat.

Wymagania końcowe

IV rok – umiejętność identyfikacji technik fotograficznych w oparciu o obserwację mikroskopową oraz wykonanie badań specjalistycznych w ramach ćwiczeń (np. XRF, FTIR)
we współpracy z Zakładem Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych; dokumentowanie fotograficzne i opisowe

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

IV rok- rozwinięcie kompetencji praktycznych z zakresu identyfikacji technik fotograficznych oraz materiałów fotograficznych XIX w. i pocz. XX w.; umiejętność samodzielnej (lub w grupie) realizacji projektów z zakresu identyfikacji, ochrony i zabezpieczania zbiorów fotograficznych; zaszczepienie nawyku uzupełniania i poszerzania wiedzy w oparciu o indywidualny dobór literatury fachowej i/lub konsultację ze specjalistami.

Forma zaliczenia IV rok - semestr zimowy (zst)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przygotowanie do prawidłowego rozpoznania technologicznego dzieła pod względem historycznym, techniczno-technologicznym, przyczyn i rodzajów zniszczeń.
Przygotowanie do prawidłowego rozpoznania konserwowanego dzieła pod względem historycznym, techniczno-technologicznym, przyczyn i rodzajów zniszczeń.
Nauka opracowania projektu i programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz realizacji założeń programowych projektu.
Nauka wykonania prawidłowej dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Cartier – Bresson A., Le Vocabulaire Technique de la Photographie, Marval, 2007
2. Harasym Z., Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera, Arkady 2005
3. Lavedrine B., The Guide of the Preventive Conservation of Photograph Collections, GCI
4. Norris D.H, J.J Gutierrez (edit), Issues in the Conservation of Photographs, GCI, Los Angeles, 2010
5. Artykuły o powyższej tematyce z pism specjalistycznych m.in.: „Notes Konserwatorski“ (Biblioteki Narodowej w Warszawie), „Ochrona zabytków”, „Topics in Photographic Preservation“ (American Institute for Conservation, Photographic Materials Group)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Mossakowska Wanda, Dagerotypy w zbiorach polskich, Katalog, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź 1989
2. Brauchtisch von B., Mała historia fotografii, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004
3. Hess Norris D, Jae Gutierrez J (red), Issues in the Conservation of Photographs
4. Płażewski I., Dzieje polskiej fotografii, Książka i Wiedza, Warszawa 2003
5. Rosenblum N., Historia fotografii światowej, Wydawnictwo Baturo Grafis Projekt, Bielsko-Biała 2005
6. Artykuły o tematyce związanej z etyką, identyfikacją, konserwacją i restauracją fotografii zabytkowej, materiałów fotograficznych z pism specjalistycznych

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_03 wykonać profesjonalną dokumentacje opisową, fotograficzną, rysunkową, konserwowanego obiektu wykorzystując również technikę komputerową.
KU_04 zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.
KU_05 przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.
KU_06 wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.
KU_07 wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.
KU_08 zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

KW_04 złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.
KW_05 przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.
KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.
KW_07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.
KW_08 zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki

KK_02 realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicielami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytuacjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, itp.).
KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. Ciemnia fotograficzna
2. Środki chemiczne do odtworzenia wybranych technik historycznych
3. Kopioramki
4. Mikroskopy stereoskopowe oraz z wyjściem na USB.
5. Narzędzia, urządzenia specjalistyczne, specjalistyczne środki chemiczne dobrane do specyfiki indywidualnego projektu.
6. Zabytkowe fotografie i materiały fotograficzne egzemplifikujące typowe techniki XIX w. i pocz. XX w.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.7 o 25 1 ćw. 25h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9471