(en)Katalog ECTS

Conservation and restoration of sculpture from sedimentary and crystalline rocks - theory

(en)Pedagog: prof.dr hab. Andrzej Koss, Andrzej Kazberuk, Agnieszka Zambrzycka

(en)Pole (en)Opis
Course type Kierunkowy.
Didactic methods

Wykłady, konwersatorium, relacja uczeń-mistrz.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony III rok studiów magisterskich.

Final requirements

Egzamin ustny z zakresu podanego w treściach kształcenia, praca seminaryjna.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena poziomu wiedzy dotyczącej treści programowych przedmiotu.
Ocena z ustnego egzaminu, ocena przygotowanej pracy seminaryjnej, prezentacji multimedialnej, wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Teaching goals (program content, subject description)

Przekazanie wiedzy dotyczące konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury ze skał osadowych lub/i skał krystalicznych z zakresu:

-  budowy technologicznej i techniki wykonania konserwowanych w ramach zajęć kursowych rzeźb lub/i elementów architektury;

- określenia i prezentacji stanu zachowania oraz przyczyn zniszczeń obiektu, opartych na analizie przeprowadzonych badań, budowy technologicznej obiektu, warunków ekspozycji oraz wpływu uwarunkowań historycznych;

-  umiejętności zdefiniowania wniosków i założeń planowanych prac konserwatorskich w oparciu o analizę  przyczyn zniszczeń obiektu oraz zebrane informacje dotyczące zagadnień historycznych i ikonograficznych.

Przekazywana wiedza jest uwarunkowana rodzajem konserwowanego w danym semestrze obiektu kursowego.

Compulsory literature used during classes

1.      Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Toruń 1998.

2.      Łukaszewicz J.W., Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych, Toruń 2002.

3.      Niemcewicz P., Konserwacja wapienia dębnickiego, Toruń 2005.

4.      Procyk W., Marmury królewskie, zjawisko wietrzenia i problemy konserwacji,                                Warszawa 1998.

5.      Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Toruń 2011.

Additional literature recommended for the student's self learning

1.      Mechay J., Wyprawy szlachetne i kamień sztuczny, Warszawa 1959

2.      Krzemień A., Materiałoznawstwo tworzyw artystycznych i ich konserwacja, Warszawa 1956

3.      Od badań do konserwacji, Materiały konferencji – Toruń 23-24 października 1998, Toruń 2002

4.      Procyk W., Powtórka z konserwacji. Problem trwałości zabiegów a profilaktyka [w:] Ochrona zabytków nr 3, 2000 r.

5.      Procyk W., Badania nad aktywnością przestrzeni mikroporowatych przy próbach nasycania wybranymi impregnatami konserwatorskimi, Warszawa 2013.

6.      Studia i materiały konferencji naukowej studentów konserwacji i restauracji dzieł Kraków, 9 maja 2011 r., t. I pod red. I. Michalik, Studenckie Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Kraków 2012.

7.      Ślesiński Wł., Konserwacja zabytków sztyki t.2, Rzeźba, Warszawa 1990.

8.      Strzelczyk A., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004r.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

KU_04  zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.

KU_05  przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.

KU_06  wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.

KU_07  wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.

KU_08  zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

W jednej salistanowisko dla komputerów z dostępem do Internetu idrukarki cyfrowej, wyposażenie w rzutnik multimedialny i laptop do prezentacji cyfrowych. Zamykane szafy służące do przechowywania sprzętu elektronicznego i fotograficznego, specjalistycznych materiałów, książek.

Każdy student powinien mieć indywidualną, zamykaną szafkę na prywatne materiały.

Niezbędny jest wideo-mikroskop z możliwością elektronicznej rejestracji obrazu.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / s.7 (en)o 15 3 lecture 15h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9481