Katalog ECTS

Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - teoria

Pedagog: prof.dr hab. Andrzej Koss, Andrzej Kazberuk, Agnieszka Zambrzycka

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady, konwersatorium, relacja uczeń-mistrz.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony III rok studiów magisterskich.

Wymagania końcowe

Egzamin ustny z zakresu podanego w treściach kształcenia, praca seminaryjna.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena poziomu wiedzy dotyczącej treści programowych przedmiotu.
Ocena z ustnego egzaminu, ocena przygotowanej pracy seminaryjnej, prezentacji multimedialnej, wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przekazanie wiedzy dotyczące konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury ze skał osadowych lub/i skał krystalicznych z zakresu:

-  budowy technologicznej i techniki wykonania konserwowanych w ramach zajęć kursowych rzeźb lub/i elementów architektury;

- określenia i prezentacji stanu zachowania oraz przyczyn zniszczeń obiektu, opartych na analizie przeprowadzonych badań, budowy technologicznej obiektu, warunków ekspozycji oraz wpływu uwarunkowań historycznych;

-  umiejętności zdefiniowania wniosków i założeń planowanych prac konserwatorskich w oparciu o analizę  przyczyn zniszczeń obiektu oraz zebrane informacje dotyczące zagadnień historycznych i ikonograficznych.

Przekazywana wiedza jest uwarunkowana rodzajem konserwowanego w danym semestrze obiektu kursowego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.      Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Toruń 1998.

2.      Łukaszewicz J.W., Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych, Toruń 2002.

3.      Niemcewicz P., Konserwacja wapienia dębnickiego, Toruń 2005.

4.      Procyk W., Marmury królewskie, zjawisko wietrzenia i problemy konserwacji,                                Warszawa 1998.

5.      Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1.      Mechay J., Wyprawy szlachetne i kamień sztuczny, Warszawa 1959

2.      Krzemień A., Materiałoznawstwo tworzyw artystycznych i ich konserwacja, Warszawa 1956

3.      Od badań do konserwacji, Materiały konferencji – Toruń 23-24 października 1998, Toruń 2002

4.      Procyk W., Powtórka z konserwacji. Problem trwałości zabiegów a profilaktyka [w:] Ochrona zabytków nr 3, 2000 r.

5.      Procyk W., Badania nad aktywnością przestrzeni mikroporowatych przy próbach nasycania wybranymi impregnatami konserwatorskimi, Warszawa 2013.

6.      Studia i materiały konferencji naukowej studentów konserwacji i restauracji dzieł Kraków, 9 maja 2011 r., t. I pod red. I. Michalik, Studenckie Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Kraków 2012.

7.      Ślesiński Wł., Konserwacja zabytków sztyki t.2, Rzeźba, Warszawa 1990.

8.      Strzelczyk A., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004r.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_04  zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.

KU_05  przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.

KU_06  wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.

KU_07  wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.

KU_08  zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

W jednej salistanowisko dla komputerów z dostępem do Internetu idrukarki cyfrowej, wyposażenie w rzutnik multimedialny i laptop do prezentacji cyfrowych. Zamykane szafy służące do przechowywania sprzętu elektronicznego i fotograficznego, specjalistycznych materiałów, książek.

Każdy student powinien mieć indywidualną, zamykaną szafkę na prywatne materiały.

Niezbędny jest wideo-mikroskop z możliwością elektronicznej rejestracji obrazu.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.7 o 15 3 w. 15h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9481