(en)Katalog ECTS

Conservation and restoration of old prints and manuscripts - theory

(en)Pedagog: Wojciech Chrościcki, dr hab. Izabela Zając

(en)Pole (en)Opis
Course type kursowy
Didactic methods

Wykłady, konwersatorium, relacja mistrz-uczeń

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczenie I- III roku studiów o specjalizacji Konserwacji Książki, Grafiki i Skóry Zabytkowej.

Final requirements

Egzamin i praca seminaryjna (pisemna) na zadany temat; ocena dokumentacji konserwatorskiej

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena poziomu wiedzy dotyczącej treści programowych przedmiotu.
Ocena egzaminu, ocena przygotowanej pracy seminaryjnej, ocena dokumentacji konserwatorskiej wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Teaching goals (program content, subject description)

Przekazanie wiedzy dotyczącej konserwacji i restauracji starych druków i rękopisów
- przyczyn i rodzajów zniszczeń;
- rozwiązań restauratorskich, zasad wykonywania retuszu i aranżacji estetycznej obiektu;
- prawidłowych warunków przechowywania i ekspozycji obiektów;
- wybranych zagadnień dotyczących historii i technologii introligatorstwa

Compulsory literature used during classes

1. czasopisma specjalistyczne  tj. "Notes Konserwatorski", Warszawa
2. Szirmai J.A., The archeology of Medieval Bookbinding, 1999
3. Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991
4. Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2017
5. Sobucki W, Konserwacja papieru: zagadnienia chemiczne, Warszawa 2016

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005
2. Gehin P. Jak czytać rękopis średniowieczny, Warszawa 2008
3. Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960
4. Karabacek J., Arab Paper, Archetype Publications Ltd. 2001
5. Kite M., Thomson R., Conservation of Leather and related materials, 2006
6. Loveday H., Islamic Paper, A Study of the Ancient Craft 2001
7. Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004
8. Zyska B. Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 1-4, Katowice 1993-1996

9. czasopisma specjalistyczne w j. polskim i obcym

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

-

Wiedza: absolwent zna i rozumie
KW_04 złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.
KW_05 przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.
KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.
KW_07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.
KW_08 zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki
i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. Indywidualne stanowiska pracy dla każdego studenta (stół, krzesło).
2. Stanowisko komputerowe z niezbędnym, pełnym wyposażeniem.
3. Szafy do przechowywania dokumentacji konserwatorskich.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.7 (en)o 30 3 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9488