Katalog ECTS

Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria

Pedagog: Wojciech Chrościcki, dr hab. Izabela Zając

Pole Opis
Typ przedmiotu kursowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady, konwersatorium, relacja mistrz-uczeń

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie I- III roku studiów o specjalizacji Konserwacji Książki, Grafiki i Skóry Zabytkowej.

Wymagania końcowe

Egzamin i praca seminaryjna (pisemna) na zadany temat; ocena dokumentacji konserwatorskiej

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena poziomu wiedzy dotyczącej treści programowych przedmiotu.
Ocena egzaminu, ocena przygotowanej pracy seminaryjnej, ocena dokumentacji konserwatorskiej wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przekazanie wiedzy dotyczącej konserwacji i restauracji starych druków i rękopisów
- przyczyn i rodzajów zniszczeń;
- rozwiązań restauratorskich, zasad wykonywania retuszu i aranżacji estetycznej obiektu;
- prawidłowych warunków przechowywania i ekspozycji obiektów;
- wybranych zagadnień dotyczących historii i technologii introligatorstwa

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. czasopisma specjalistyczne  tj. "Notes Konserwatorski", Warszawa
2. Szirmai J.A., The archeology of Medieval Bookbinding, 1999
3. Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991
4. Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2017
5. Sobucki W, Konserwacja papieru: zagadnienia chemiczne, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005
2. Gehin P. Jak czytać rękopis średniowieczny, Warszawa 2008
3. Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960
4. Karabacek J., Arab Paper, Archetype Publications Ltd. 2001
5. Kite M., Thomson R., Conservation of Leather and related materials, 2006
6. Loveday H., Islamic Paper, A Study of the Ancient Craft 2001
7. Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004
8. Zyska B. Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 1-4, Katowice 1993-1996

9. czasopisma specjalistyczne w j. polskim i obcym

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

-

Wiedza: absolwent zna i rozumie
KW_04 złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.
KW_05 przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.
KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.
KW_07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.
KW_08 zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki
i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. Indywidualne stanowiska pracy dla każdego studenta (stół, krzesło).
2. Stanowisko komputerowe z niezbędnym, pełnym wyposażeniem.
3. Szafy do przechowywania dokumentacji konserwatorskich.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.7 o 30 3 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9488