(en)Katalog ECTS

Design (bachelor degree diploma)

(en)Pedagog: prof. Jerzy Porębski

(en)Pole (en)Opis
Course type
Didactic methods

Projekty indywidualne lub zespołowe; dyskusja i dialog dydaktyczny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania; kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów; znajomość podstawowych technologii przemysłowych; znajomość rysunku technicznego; umiejętność modelowania  trójwymiarowego; pozytywne zaliczenie III roku;

Final requirements

Wykonanie projektu licencjackiego i jego publiczna obrona. Projekt licencjacki ma sprawdzić umiejętności w zakresie kształtowania przedmiotów uwarunkowanych wymogami rynku, użytkowania, technologii i środowiska. Dyplom licencjacki może być realizacją projektu przedmiotu, fragmentu przestrzeni lub przekazu, kładącą nacisk na innowacyjny sposób kształtowania i konstruowania projektowanych obiektów. Projekt oceniany jest przez komisję egzaminacyjną, której członkowie suwerennie przyznają oceny za projekt. Oceną ostateczną projektu jest średnia z przyznanych przez członków komisji ocen.

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego; ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego; ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną; ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest realizacja projektu licencjackiego. Temat projektu dyplomowego jest wybierany przez studenta na drodze konsultacji z prowadzącym. Dotyczyć może projektowania produktu, przekazu lub przestrzeni. Preferowane są tematy o charakterze społecznym, dotyczące przestrzeni publicznej i projektowania eksperymentalnego.

Compulsory literature used during classes

Lista lektur w zależności od podjętych tematów.

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu kursu dyplomant potrafi:
- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne(K_U01);
- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);
- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);
- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);
- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);
- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);
- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);
- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09);

Po ukończeniu kursu dyplomant zna i rozumie:
- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);
- podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania (K_W02);
- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);
- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);
- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);
- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);
- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10);

Po ukończeniu kursu dyplomant jest gotów do:
- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);
- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);
- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);
- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje(K_K04);
- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);
- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);
- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07);

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych; biblioteka specjalistyczna; pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 120 15 exercise 120h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9542