Katalog ECTS

Projektowanie (dyplom licencjacki)

Pedagog: prof. Jerzy Porębski

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekty indywidualne lub zespołowe; dyskusja i dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania; kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów; znajomość podstawowych technologii przemysłowych; znajomość rysunku technicznego; umiejętność modelowania  trójwymiarowego; pozytywne zaliczenie III roku;

Wymagania końcowe

Wykonanie projektu licencjackiego i jego publiczna obrona. Projekt licencjacki ma sprawdzić umiejętności w zakresie kształtowania przedmiotów uwarunkowanych wymogami rynku, użytkowania, technologii i środowiska. Dyplom licencjacki może być realizacją projektu przedmiotu, fragmentu przestrzeni lub przekazu, kładącą nacisk na innowacyjny sposób kształtowania i konstruowania projektowanych obiektów. Projekt oceniany jest przez komisję egzaminacyjną, której członkowie suwerennie przyznają oceny za projekt. Oceną ostateczną projektu jest średnia z przyznanych przez członków komisji ocen.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego; ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego; ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną; ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest realizacja projektu licencjackiego. Temat projektu dyplomowego jest wybierany przez studenta na drodze konsultacji z prowadzącym. Dotyczyć może projektowania produktu, przekazu lub przestrzeni. Preferowane są tematy o charakterze społecznym, dotyczące przestrzeni publicznej i projektowania eksperymentalnego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Lista lektur w zależności od podjętych tematów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu kursu dyplomant potrafi:
- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne(K_U01);
- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);
- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);
- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);
- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);
- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);
- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);
- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09);

Po ukończeniu kursu dyplomant zna i rozumie:
- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);
- podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania (K_W02);
- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);
- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);
- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);
- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);
- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10);

Po ukończeniu kursu dyplomant jest gotów do:
- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);
- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);
- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);
- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje(K_K04);
- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);
- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);
- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07);

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych; biblioteka specjalistyczna; pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 120 15 ćw. 120h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9542