(en)Katalog ECTS

Basic graphic design

(en)Pedagog: mgr Jakub Jezierski, dr Magdalena Małczyńska-Umeda

(en)Pole (en)Opis
Course type Podstawy Komunikacji Wizualnej
Didactic methods
 • projekty indywidualne
 • projekty zbiorowe (w wyjątkowych przypadkach)
 • prelekcje związane z treścią zadań (Sposoby widzenia, historia typografii, systemy typograficzne, projektowanie identyfikacji i informacji wizualnej, przemysłowe techniki druku)
 • dyskusja i dialog dydaktyczny
Language of lecture polski;
Prerequisites
 • pozytywne zaliczenie I roku
Final requirements

Wykonanie projektu zgodnie z otrzymanymi założeniami, wykonanie makiety projektu oraz sporządzenia jego dokumentacji umożliwiającej jego techniczną realizację.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

O zaliczeniu przedmiotu decyduje ocena semestralna, na którą składają się oceny za poszczególne zadania projektowe, ćwiczenia warsztatowe i prezentacje.

 Kryteria oceny 

 • ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
 • ocena stopnia oryginalności rozwiązania projektowego;
 • ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie pracy na planszach i wykonanie makiet przestrzennych;
 • ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);
 • ocena zaangażowania w uczestnictwo na zajęciach dydaktycznych;
 • ocena współpracy w grupie.
Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć
Celem zajęć jest zdobycie podstawowych umiejętności projektowania przekazu wizualnego z wykorzystaniem umiejętności zdobytych w trakcie studiów na innych obszarach projektowania.

Treści programowe nauczania

W semestrze III realizowane są od trzech do czterech zadań projektowych oraz cztery czterogodzinne ćwiczenia. W semestrze IV realizowane jest jedno lub dwa wieloelementowe zadania projektowe.

Ćwiczenia projektowe w semestrze zimowym– ich celem jest poznanie podstawowych środków języka graficznego służących przekazywaniu informacji, budowaniu znaczeń i nastrojów, budowanie znaku graficznego, posługiwanie się podstawowym warsztatem typograficznym. Sposób prezentacji ćwiczeń projektowych ustalany jest dla całej grupy.
Zadanie projektowe w semestrze letnim – jest to jedno lub dwa wieloelementowe zadania projektowe z zakresu identyfikacji wizualnej. W zależności od podanego tematu w skład projektu mogą wejść następujące elementy: znak graficzny, sygnet literniczy, grafika kinetyczna, seria piktogramów, komplet akcydensów, folder/katalog/przewodnik/strona internetowa, plakat, formy przestrzenne jak opakowanie, pojazd, elementy architektury. Zadanie ma na celu twórcze wykorzystanie umiejętności warsztatowych zdobytych w semestrze zimowym. W zadaniu określone są jednakowe dla wszystkich wymogi prezentacji projektu.

 

Compulsory literature used during classes
 • Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki
 • Kimberly Elam, Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej
 • Jost Hochuli, Detal w typografii
 • Elena González-Miranda, Tania Quindós Projektowanie ikon i piktogramów
Additional literature recommended for the student's self learning
 • Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
 • Krzysztof Lenk, Krótkie teksty o sztuce projektowania
 • Andrzej Tomaszewski, Leksykon pism drukarskich
 • Jan Tschichold, Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności
 • Johannes Itten, Sztuka barwy
 • Cristóbal Henestrosa, Laura Meseguer, José Scaglione, Jak projektować kroje pisma. Od szkicu do ekranu
 • Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta
 • Hoeks Henk, Lentjes Ewan, Triumf typografii. Kultura, komunikacja, nowe media
 • Jan Wojeński, Technika liternictwa
 • Krzysztof Tyczkowski, Lettera magica
 • John Berger, Sposoby Widzenia
 • Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, pod redakcją Jacka Mrowczyka i Przemka Dębowskiego
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności
Po ukończeniu kursu Podstaw Komunikacji Wizualnej student powinien:

 • Samodzielnie tworzyć i realizować komunikaty wizualne oraz dostosowywać ich artykulację i formę do założeń projektowych K1_01
 • Posiadać niezbędne umiejętności warsztatowe do realizacji zadań projektowych z zakresu komunikacji wizualnej i projektowania opakowań na wyższych latach studiów K1_U02, K1_U06, K1_U07
 • Partycypować i wykorzystywać pracę kolektywną do kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć projektowych i artystycznych K1_U03
 • Posiadać umiejętności z zakresu prepressu, druku i procesów wykończeniowych K_U04
 • Umieć analizować wpływ użytych środków na czytelność przekazu wizualnego  K1_U05
 • Umieć obserwować, rozumieć i opisać trendy projektowe mające wpływ na kształtowanie współczesnej kultury wizualnej K1_U08
 • Umieć profesjonalnie przedstawiać i prezentować własne rozwiązania projektowe K_U09

Wiedza
Po ukończeniu kursu Podstaw Komunikacji Wizualnej student powinien:

 • Posiadać wiedzę dotyczącą składowych procesu projektowego K1_W01
 • Posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych uwarunkowań projektowych przy projektowaniu przekazu wizualnego K1_W02
 • Posiadać wiedzę z zakresu klasyfikacji historycznej, klasyfikacji funkcjonalnej i terminologii w dziedzinie pism drukarskich K1_W03
 • Posiadać wiedzę dotyczącą specyfiki i różnic w projektowaniu przedmiotów, przestrzeni i przekazu wizualnego K1_W04
 • Posiadać wiedzę dotyczącą technik drukarskich oraz papieru K1_W07
 • Posiadać wiedzę z zakresu sposobów prezentacji własnych projektów K1_W08

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu kursu Podstaw Komunikacji Wizualnej student powinien:

 • wykazywać się krytycznym podejściem w stosunku do otaczającego nas chaosu wizualnego K_K02
 • wykazywać się innowacyjnym myśleniem o nowym sposobie rozwiązywania problemów przekazu wizualnego K1_K05
 • doskonalić metodologię badawczą, umiejętności interpersonalne, prezentacyjne oraz organizację pracy K_K01, K_K02, K_K03, K_K05
 • wykazywać się wrażliwością społeczną realizowaną poprzez podejmowanie tematów zaangażowanych K1_K07
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

 • komputer osobisty z dostępem do Internetu oraz zainstalowanym pakietem programów Adobe CS (Illustrator, InDesign, Photoshop, After Effects); 
 • biblioteka fontów;
 • biblioteka specjalistyczna;
 • narzędzia do pracy warsztatowej: bristol biały, klej, nożyczki, nożyki, ołówki, gumki, linijka, czarne markery
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.3 (en)o 120 5 exercise 120h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9559