Katalog ECTS

Podstawy komunikacji wizualnej

Pedagog: mgr Jakub Jezierski, dr Magdalena Małczyńska-Umeda

Pole Opis
Typ przedmiotu Podstawy Komunikacji Wizualnej
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • projekty indywidualne
 • projekty zbiorowe (w wyjątkowych przypadkach)
 • prelekcje związane z treścią zadań (Sposoby widzenia, historia typografii, systemy typograficzne, projektowanie identyfikacji i informacji wizualnej, przemysłowe techniki druku)
 • dyskusja i dialog dydaktyczny
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 • pozytywne zaliczenie I roku
Wymagania końcowe

Wykonanie projektu zgodnie z otrzymanymi założeniami, wykonanie makiety projektu oraz sporządzenia jego dokumentacji umożliwiającej jego techniczną realizację.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

O zaliczeniu przedmiotu decyduje ocena semestralna, na którą składają się oceny za poszczególne zadania projektowe, ćwiczenia warsztatowe i prezentacje.

 Kryteria oceny 

 • ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
 • ocena stopnia oryginalności rozwiązania projektowego;
 • ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie pracy na planszach i wykonanie makiet przestrzennych;
 • ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);
 • ocena zaangażowania w uczestnictwo na zajęciach dydaktycznych;
 • ocena współpracy w grupie.
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć
Celem zajęć jest zdobycie podstawowych umiejętności projektowania przekazu wizualnego z wykorzystaniem umiejętności zdobytych w trakcie studiów na innych obszarach projektowania.

Treści programowe nauczania

W semestrze III realizowane są od trzech do czterech zadań projektowych oraz cztery czterogodzinne ćwiczenia. W semestrze IV realizowane jest jedno lub dwa wieloelementowe zadania projektowe.

Ćwiczenia projektowe w semestrze zimowym– ich celem jest poznanie podstawowych środków języka graficznego służących przekazywaniu informacji, budowaniu znaczeń i nastrojów, budowanie znaku graficznego, posługiwanie się podstawowym warsztatem typograficznym. Sposób prezentacji ćwiczeń projektowych ustalany jest dla całej grupy.
Zadanie projektowe w semestrze letnim – jest to jedno lub dwa wieloelementowe zadania projektowe z zakresu identyfikacji wizualnej. W zależności od podanego tematu w skład projektu mogą wejść następujące elementy: znak graficzny, sygnet literniczy, grafika kinetyczna, seria piktogramów, komplet akcydensów, folder/katalog/przewodnik/strona internetowa, plakat, formy przestrzenne jak opakowanie, pojazd, elementy architektury. Zadanie ma na celu twórcze wykorzystanie umiejętności warsztatowych zdobytych w semestrze zimowym. W zadaniu określone są jednakowe dla wszystkich wymogi prezentacji projektu.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 • Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki
 • Kimberly Elam, Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej
 • Jost Hochuli, Detal w typografii
 • Elena González-Miranda, Tania Quindós Projektowanie ikon i piktogramów
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
 • Krzysztof Lenk, Krótkie teksty o sztuce projektowania
 • Andrzej Tomaszewski, Leksykon pism drukarskich
 • Jan Tschichold, Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności
 • Johannes Itten, Sztuka barwy
 • Cristóbal Henestrosa, Laura Meseguer, José Scaglione, Jak projektować kroje pisma. Od szkicu do ekranu
 • Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta
 • Hoeks Henk, Lentjes Ewan, Triumf typografii. Kultura, komunikacja, nowe media
 • Jan Wojeński, Technika liternictwa
 • Krzysztof Tyczkowski, Lettera magica
 • John Berger, Sposoby Widzenia
 • Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, pod redakcją Jacka Mrowczyka i Przemka Dębowskiego
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności
Po ukończeniu kursu Podstaw Komunikacji Wizualnej student powinien:

 • Samodzielnie tworzyć i realizować komunikaty wizualne oraz dostosowywać ich artykulację i formę do założeń projektowych K1_01
 • Posiadać niezbędne umiejętności warsztatowe do realizacji zadań projektowych z zakresu komunikacji wizualnej i projektowania opakowań na wyższych latach studiów K1_U02, K1_U06, K1_U07
 • Partycypować i wykorzystywać pracę kolektywną do kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć projektowych i artystycznych K1_U03
 • Posiadać umiejętności z zakresu prepressu, druku i procesów wykończeniowych K_U04
 • Umieć analizować wpływ użytych środków na czytelność przekazu wizualnego  K1_U05
 • Umieć obserwować, rozumieć i opisać trendy projektowe mające wpływ na kształtowanie współczesnej kultury wizualnej K1_U08
 • Umieć profesjonalnie przedstawiać i prezentować własne rozwiązania projektowe K_U09

Wiedza
Po ukończeniu kursu Podstaw Komunikacji Wizualnej student powinien:

 • Posiadać wiedzę dotyczącą składowych procesu projektowego K1_W01
 • Posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych uwarunkowań projektowych przy projektowaniu przekazu wizualnego K1_W02
 • Posiadać wiedzę z zakresu klasyfikacji historycznej, klasyfikacji funkcjonalnej i terminologii w dziedzinie pism drukarskich K1_W03
 • Posiadać wiedzę dotyczącą specyfiki i różnic w projektowaniu przedmiotów, przestrzeni i przekazu wizualnego K1_W04
 • Posiadać wiedzę dotyczącą technik drukarskich oraz papieru K1_W07
 • Posiadać wiedzę z zakresu sposobów prezentacji własnych projektów K1_W08

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu kursu Podstaw Komunikacji Wizualnej student powinien:

 • wykazywać się krytycznym podejściem w stosunku do otaczającego nas chaosu wizualnego K_K02
 • wykazywać się innowacyjnym myśleniem o nowym sposobie rozwiązywania problemów przekazu wizualnego K1_K05
 • doskonalić metodologię badawczą, umiejętności interpersonalne, prezentacyjne oraz organizację pracy K_K01, K_K02, K_K03, K_K05
 • wykazywać się wrażliwością społeczną realizowaną poprzez podejmowanie tematów zaangażowanych K1_K07
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

 • komputer osobisty z dostępem do Internetu oraz zainstalowanym pakietem programów Adobe CS (Illustrator, InDesign, Photoshop, After Effects); 
 • biblioteka fontów;
 • biblioteka specjalistyczna;
 • narzędzia do pracy warsztatowej: bristol biały, klej, nożyczki, nożyki, ołówki, gumki, linijka, czarne markery
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 o 120 5 ćw. 120h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9559