(en)Katalog ECTS

Basic ergonomics

(en)Pedagog: prof. zw. Czesława Frejlich

(en)Pole (en)Opis
Course type Kierunkowy (Grupa Treści Podstawowych)
Didactic methods

Wykład, ćwiczenie i korekty indywidualne

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie I roku studiów

Final requirements

Opanowanie materiału wykładów, poprawne wykonanie ćwiczenia

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie ćwiczenia z oceną pozytywną, pozytywna ocena z egzaminu pisemnego wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Teaching goals (program content, subject description)

Opanowanie podstawowej wiedzy ergonomicznej, którą można użyć bezpośrednio w ćwiczeniach wykonywanych w pracowniach projektowych. Omawiane zagadnienia: antropometria i sposoby wykorzystanie danych, zasięgi, pole widzenia, budowa ręki – ograniczenia i zalecenia, pozycja siedząca. Studenci wykonają na miejscu ćwiczenie pozwalające zrozumieć użycie danych antropometrycznych oraz zasadę miar ograniczających.

Compulsory literature used during classes

Diffrient Niels, Tilley Alvin R., Bardagjy Joan C. Humanscale 1/2/3, The MIT Press, Massachusetts, 1974

Hall. T. Edward, Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa, 2001

Neufert Ernest Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2005

Panero Martin, Zelnik Julius, Human, Dimension and Interior Space, Architectural Press Ltd., Great Britain, 1979

Atlas miar człowieka, CIOP, Warszawa 2001

Biblioteka wydziałowa.

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

operować podstawową wiedzą z dziedziny ergonomii (K1_U07);

stosować w projektowaniu podstawowe zasady ergonomii (K1_U07);

przeprowadzać prostą analizę ergonomiczną zastanej struktury przestrzennej (K1_U07);

budować założenia projektowe z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych (K1_U07);

prawidłowo wykorzystywać dane ergonomiczne (K1_U07);.

opanować wiedzę z zakresu:

- antropometrii w ujęciu historycznym i współczesnym (K1_W10);
- zróżnicowania populacyjnego (K1_W10);
- zasięgów kończyn, pola widzenia, proksemiki (K1_W10);
- pozycji siedzącej (K1_W10);
- kształtowania narzędzi ręcznych (K1_W10);

znać powiązania pomiędzy ergonomicznymi zagadnieniami teoretycznymi a praktyką projektową i współpracą w interdyscyplinarnych zespołach projektowych (K1_W17)

nabyć umiejętność obserwacji relacji człowiek-obiekt i pozyskiwania informacji z wywiadów (K1_W17);

podejmować decyzje odnośnie projektowania ergonomicznego, jako czynnika wspomagającego rozwiązania projektowe (K1_U07);

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;

Rzutnik multimedialny lub ekran prezentacyjny LED 40 calowy;

Tablica lub flipchart, markery;

Dodatkowe pomoce typu: duże arkusze szarego papieru, miarki, markery.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.3 (en)o 30 2 lecture 30h
exercise 30h
lecture exercise [exam]
lecture exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9561