Katalog ECTS

Podstawy ergonomii

Pedagog: prof. zw. Czesława Frejlich

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy (Grupa Treści Podstawowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład, ćwiczenie i korekty indywidualne

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie I roku studiów

Wymagania końcowe

Opanowanie materiału wykładów, poprawne wykonanie ćwiczenia

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie ćwiczenia z oceną pozytywną, pozytywna ocena z egzaminu pisemnego wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Opanowanie podstawowej wiedzy ergonomicznej, którą można użyć bezpośrednio w ćwiczeniach wykonywanych w pracowniach projektowych. Omawiane zagadnienia: antropometria i sposoby wykorzystanie danych, zasięgi, pole widzenia, budowa ręki – ograniczenia i zalecenia, pozycja siedząca. Studenci wykonają na miejscu ćwiczenie pozwalające zrozumieć użycie danych antropometrycznych oraz zasadę miar ograniczających.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Diffrient Niels, Tilley Alvin R., Bardagjy Joan C. Humanscale 1/2/3, The MIT Press, Massachusetts, 1974

Hall. T. Edward, Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa, 2001

Neufert Ernest Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2005

Panero Martin, Zelnik Julius, Human, Dimension and Interior Space, Architectural Press Ltd., Great Britain, 1979

Atlas miar człowieka, CIOP, Warszawa 2001

Biblioteka wydziałowa.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

operować podstawową wiedzą z dziedziny ergonomii (K1_U07);

stosować w projektowaniu podstawowe zasady ergonomii (K1_U07);

przeprowadzać prostą analizę ergonomiczną zastanej struktury przestrzennej (K1_U07);

budować założenia projektowe z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych (K1_U07);

prawidłowo wykorzystywać dane ergonomiczne (K1_U07);.

opanować wiedzę z zakresu:

- antropometrii w ujęciu historycznym i współczesnym (K1_W10);
- zróżnicowania populacyjnego (K1_W10);
- zasięgów kończyn, pola widzenia, proksemiki (K1_W10);
- pozycji siedzącej (K1_W10);
- kształtowania narzędzi ręcznych (K1_W10);

znać powiązania pomiędzy ergonomicznymi zagadnieniami teoretycznymi a praktyką projektową i współpracą w interdyscyplinarnych zespołach projektowych (K1_W17)

nabyć umiejętność obserwacji relacji człowiek-obiekt i pozyskiwania informacji z wywiadów (K1_W17);

podejmować decyzje odnośnie projektowania ergonomicznego, jako czynnika wspomagającego rozwiązania projektowe (K1_U07);

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;

Rzutnik multimedialny lub ekran prezentacyjny LED 40 calowy;

Tablica lub flipchart, markery;

Dodatkowe pomoce typu: duże arkusze szarego papieru, miarki, markery.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 o 30 2 w. 30h
ćw. 30h
w. ćw. [egz.]
w. ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9561