(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: Bartłomiej Mejor

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Didactic methods

• projekty indywidualne
• projekty zbiorowe
• dyskusja i dialog dydaktyczny

Language of lecture polski;
Prerequisites

• znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania;
• kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów;
• znajomość podstawowych technologii przemysłowych;
• znajomość rysunku technicznego;
• umiejętność modelowania trójwymiarowego;
• pozytywne zaliczenie II roku

Final requirements

- Wykorzystanie umiejętności nabytych w poprzednich semestrach do projektowania obiektów ceramicznych z użyciem różnych dostępnych metod, w tym także narzędzi cyfrowych. 

- Dążenie do wypracowywania współczesnej estetyki przez tworzenie form wizualnie stymulujących, ale zachowujących funkcjonalny charakter.

- Uwzględnienie specyficznych ograniczeń materiału ceramicznego i świadomość tych ograniczeń na każdym etapie procesu projektowego.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

• ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
• ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego;
• ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną;
• ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);

Teaching goals (program content, subject description)

W semestrze V, VI oraz VII realizowane są dwa tematy projektowe:


1) Zadanie projektowe I – temat pozostawiający pole do indywidualnej interpretacji i ekspresji wykorzystującej dotychczasowe umiejętności studenta. Obszar projektowania obejmuje przedmioty użytku codziennego i elementy wyposażenia wnętrz (lampy, płytki dekoracyjne itp.). Możliwa jest także praca według ustalonych wytycznych (briefu) dla zewnętrznej organizacji/placówki w ramach konkursu. Realizacja zadania przebiega w kolejnych etapach, takich jak research, szkic, model gipsowy, odlew ceramiczny i wypał w piecu ceramicznym. Praca nad projektem ma także na celu naukę odpowiedniego wykorzystania właściwości materiału ceramicznego i technologii wyrobu. Prezentacja obejmuje przedstawienie gotowych obiektów i dokumentacji projektowej w postaci szkiców, wizualizacji i modeli.


2) Zadanie projektowe II– podobne wytyczne jak w przypadku pierwszego tematu przy jednoczesnym ograniczeniu realizacji do jednego projektu (n.p. jednego przedmiotu zamiast serii/kolekcji).

Compulsory literature used during classes

Mattison Steve, Podręcznik Ceramika, Wydawnictwo Arkady, 2006
Wardell Sasha, Slipcasting, A&C Black, Londyn 1997

Additional literature recommended for the student's self learning

Adamson Glenn, Thinking Through Craft, Bloomsbury Academic 2007
Anderson Chris, Makers: The New Industrial Revolution, Crown Business 2014
Cooper Emmanuel, The Potter's Book of Glaze Recipes, A&C Black, Londyn 2004
Conway Hazel, Design History, A Student's Handbook, Routledge, Londyn 2001
Del Vecchio Mark, Post-Modern Ceramics, Thames&Hudson, Londyn i Nowy Jork 2001
Harrod Tanya, The Real Thing; Essays on making in the modern world, Hyphen Press 2015
Jaron Lanier, You Are Not a Gadget: A Manifesto, Alfred A. Knopf, Nowy Jork 2010
Johnston Lucy, Digital Handmade: Craftsmanship and the New Industrial Revolution, Thames & Hudson, Londyn 2015
Lane Peter, Contemporary Studio Porcelain, University of Pennsylvania Press, 2003
Leach Bernard, A Potter's Book, Faber and Faber, Londyn 1977
Martin Andrew, The Essential Guide To Mold Making & Slipcasting, Lark Crafts 2007
Sennett Richard, The Craftsman, Yale University Press 2009
Taylor Louisa, The Ceramics Bible: The Complete Guide to Materials and Techniques, Chronicle Books, San Francisco 2011
Watson Oliver, Studio Pottery, Phaidon, Londyn 1996
Wardell Sasha, Porcelain and Bone China, Crowood Press 2004
Young Hilary, The Genius of Wedgwood, V&A, Londyn 1997
Zilber Emily, Crafted: Objects in Flux, Museum of Fine Arts, Boston 2015

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu kursu dyplomant potrafi:

- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne(K_U01);

- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);

- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);

- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);

- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);

- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);

- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);

- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09)

Po ukończeniu kursu dyplomant zna i rozumie:

- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);

- podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania (K_W02);

- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);

- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);

- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);

- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);

- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10)

Po ukończeniu kursu dyplomant jest gotów do:

- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);

- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);

- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);

- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje(K_K04);

- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);

- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);

- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07)

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

• modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych;
• biblioteka specjalistyczna;
• pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
• piec ceramiczny do wypału prac

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.5 (en)d 120 7 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9569