Katalog ECTS

Projektowanie (wybór)

Pedagog: Bartłomiej Mejor

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

• projekty indywidualne
• projekty zbiorowe
• dyskusja i dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

• znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania;
• kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów;
• znajomość podstawowych technologii przemysłowych;
• znajomość rysunku technicznego;
• umiejętność modelowania trójwymiarowego;
• pozytywne zaliczenie II roku

Wymagania końcowe

- Wykorzystanie umiejętności nabytych w poprzednich semestrach do projektowania obiektów ceramicznych z użyciem różnych dostępnych metod, w tym także narzędzi cyfrowych. 

- Dążenie do wypracowywania współczesnej estetyki przez tworzenie form wizualnie stymulujących, ale zachowujących funkcjonalny charakter.

- Uwzględnienie specyficznych ograniczeń materiału ceramicznego i świadomość tych ograniczeń na każdym etapie procesu projektowego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

• ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
• ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego;
• ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną;
• ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W semestrze V, VI oraz VII realizowane są dwa tematy projektowe:


1) Zadanie projektowe I – temat pozostawiający pole do indywidualnej interpretacji i ekspresji wykorzystującej dotychczasowe umiejętności studenta. Obszar projektowania obejmuje przedmioty użytku codziennego i elementy wyposażenia wnętrz (lampy, płytki dekoracyjne itp.). Możliwa jest także praca według ustalonych wytycznych (briefu) dla zewnętrznej organizacji/placówki w ramach konkursu. Realizacja zadania przebiega w kolejnych etapach, takich jak research, szkic, model gipsowy, odlew ceramiczny i wypał w piecu ceramicznym. Praca nad projektem ma także na celu naukę odpowiedniego wykorzystania właściwości materiału ceramicznego i technologii wyrobu. Prezentacja obejmuje przedstawienie gotowych obiektów i dokumentacji projektowej w postaci szkiców, wizualizacji i modeli.


2) Zadanie projektowe II– podobne wytyczne jak w przypadku pierwszego tematu przy jednoczesnym ograniczeniu realizacji do jednego projektu (n.p. jednego przedmiotu zamiast serii/kolekcji).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Mattison Steve, Podręcznik Ceramika, Wydawnictwo Arkady, 2006
Wardell Sasha, Slipcasting, A&C Black, Londyn 1997

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Adamson Glenn, Thinking Through Craft, Bloomsbury Academic 2007
Anderson Chris, Makers: The New Industrial Revolution, Crown Business 2014
Cooper Emmanuel, The Potter's Book of Glaze Recipes, A&C Black, Londyn 2004
Conway Hazel, Design History, A Student's Handbook, Routledge, Londyn 2001
Del Vecchio Mark, Post-Modern Ceramics, Thames&Hudson, Londyn i Nowy Jork 2001
Harrod Tanya, The Real Thing; Essays on making in the modern world, Hyphen Press 2015
Jaron Lanier, You Are Not a Gadget: A Manifesto, Alfred A. Knopf, Nowy Jork 2010
Johnston Lucy, Digital Handmade: Craftsmanship and the New Industrial Revolution, Thames & Hudson, Londyn 2015
Lane Peter, Contemporary Studio Porcelain, University of Pennsylvania Press, 2003
Leach Bernard, A Potter's Book, Faber and Faber, Londyn 1977
Martin Andrew, The Essential Guide To Mold Making & Slipcasting, Lark Crafts 2007
Sennett Richard, The Craftsman, Yale University Press 2009
Taylor Louisa, The Ceramics Bible: The Complete Guide to Materials and Techniques, Chronicle Books, San Francisco 2011
Watson Oliver, Studio Pottery, Phaidon, Londyn 1996
Wardell Sasha, Porcelain and Bone China, Crowood Press 2004
Young Hilary, The Genius of Wedgwood, V&A, Londyn 1997
Zilber Emily, Crafted: Objects in Flux, Museum of Fine Arts, Boston 2015

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu kursu dyplomant potrafi:

- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne(K_U01);

- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);

- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);

- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);

- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);

- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);

- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);

- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09)

Po ukończeniu kursu dyplomant zna i rozumie:

- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);

- podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania (K_W02);

- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);

- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);

- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);

- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);

- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10)

Po ukończeniu kursu dyplomant jest gotów do:

- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);

- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);

- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);

- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje(K_K04);

- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);

- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);

- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07)

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

• modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych;
• biblioteka specjalistyczna;
• pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
• piec ceramiczny do wypału prac

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.5 d 120 7 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9569