(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: dr Paweł Grobelny

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia Projektowania
Didactic methods

prezentacje / korekty

Language of lecture polski;
Prerequisites

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sztuki i podstawowe umiejętności z zakresu projektowania.

Final requirements

Po 7 semestrach studiów I stopnia absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa i komunikacji wizualnej lub projektanta ubioru. Powinien być przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz własnej działalności projektowo-artystycznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie projektu realizowanego w pracowni, obecność na zajęciach

Teaching goals (program content, subject description)

Pracownia projektowania podejmuje tematy związane z projektowaniem produktu, a w szczególności projektowaniem produktu dla przestrzeni publicznej. Studenci projektują zarówno produkty/obiekty przeznaczone dla szeroko pojętej przestrzeni publicznej, jak i produkty/obiekty dedykowane konkretnym przestrzeniom miejskim.

Compulsory literature used during classes

Ernst Neufert, "Podręcznik projektowania", Wydawnictwo Arkady

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Jan Gehl, "Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, 2009

2. Steen Eiler Rasmussen, "Odczuwanie architektury", Karakter, Kraków 2015

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne(K_U01);

- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);

- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);

- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);

- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);

- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);

- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);

- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09);

- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);

- podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania (K_W02);

- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);

- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);

- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);

- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);

- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10);

- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);

- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);

- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);

- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje(K_K04);

- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);

- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);

- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07);

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia opiera się na prezentacjach i korektach. Brak dodatkowych wymagań dotyczących pracowni.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.5 (en)d 120 7 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9574