Katalog ECTS

Projektowanie (wybór)

Pedagog: dr Paweł Grobelny

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia Projektowania
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

prezentacje / korekty

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sztuki i podstawowe umiejętności z zakresu projektowania.

Wymagania końcowe

Po 7 semestrach studiów I stopnia absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa i komunikacji wizualnej lub projektanta ubioru. Powinien być przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz własnej działalności projektowo-artystycznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie projektu realizowanego w pracowni, obecność na zajęciach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Pracownia projektowania podejmuje tematy związane z projektowaniem produktu, a w szczególności projektowaniem produktu dla przestrzeni publicznej. Studenci projektują zarówno produkty/obiekty przeznaczone dla szeroko pojętej przestrzeni publicznej, jak i produkty/obiekty dedykowane konkretnym przestrzeniom miejskim.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Ernst Neufert, "Podręcznik projektowania", Wydawnictwo Arkady

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Jan Gehl, "Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, 2009

2. Steen Eiler Rasmussen, "Odczuwanie architektury", Karakter, Kraków 2015

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne(K_U01);

- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);

- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);

- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);

- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);

- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);

- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);

- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09);

- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);

- podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania (K_W02);

- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);

- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);

- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);

- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);

- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10);

- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);

- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);

- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);

- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje(K_K04);

- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);

- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);

- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07);

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia opiera się na prezentacjach i korektach. Brak dodatkowych wymagań dotyczących pracowni.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.5 d 120 7 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9574