(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: prof. Wojciech Wybieralski

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

projekt indywidualny lub zespołowy, dialog dydaktyczny, prezentacja

Language of lecture polski;
Prerequisites

zaliczenie drugiego roku, przegląd portfolio z naciskiem na projektowanie produktu, umiejętność obsługi programów projektowych.

Final requirements

realizacja projektu wzorniczego w postaci dokumentacji rysunkowej, wizualizacji, modelu, opisu oraz prezentacja ustna.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

ocena projektu wg. skali umieszczonej w Regulaminie Studiów ASP w Warszawie

Teaching goals (program content, subject description)

Wprowadzenie w zagadnienia projektowania produktów : użytkowanie- ergonomia, konstrukcja-technologia, interdyscyplinarność, kontekst kulturowy, budowa formy.

Compulsory literature used during classes

1. Rozwój nowego produktu. J.Ginalski, M.Liskiewicz, A.Seweryn, wyd. ASP w Krakowie, wyd.WFP Kraków 1994 (Zakł. Dok. WW ASP w Warszawie).

2. O wzornictwie przemysłowym, definicje, procedury, korzyści. wyd.ASP WW Warszawa, SPFP (Zakł. Dok. WW ASP w Warszawie)

3. Atlas miar człowieka, dane do projektowania i oceny ergonomicznej. wyd.CIOP. Warszawa 2000, (Zakł. Dok. WW ASP w Warszawie).

4. Marketing, Philip Kotler, wyd. Gebethner i ska. Warszawa 1994, ( Zakł. Dok. WW ASP w Warszawie).

5. Design, 1940-1990, wzornictwo i projektowanie. Raymond Guidot, wyd. Arkady Warszawa. (Zakł. Dok. ASP w Warszawie)

Additional literature recommended for the student's self learning

1- Sztuka innowacji. Tom Kelly, Wyd. MT. Biznes. Warszawa 2003.

2- Estetyka w  marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1990.

3- Socjologia, analiza społeczeństwa, Piotr Sztompka, Wyd. Znak 2007.

4- Projektowanie form wyrobów przemysłowych, Eskild Tjalve, Wyd. Arkady. Warszawa 1984.

5. Podręcznik projektowania  architektoniczno -budowlanego, Ernst Neufert. Wyd.Arkady. Warszawa 2004 oraz 2016. (Zakł. Dok.WW ASP w Warszawie).

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_UO1 - Absolwent jest przygotowany do uprawiania zawodu projektanta produktu tak w kategoriach koncepcyjnych jak i wdrożeniowych;

K_UO3 - Absolwent potrafi pracować w zespołach tak specjalistycznych jak i interdyscyplinarnych;

K_ UO4/K_UO5/K_UO6  - Absolwent potrafi projektować zgodnie z aktualną wiedzą o psychologii człowieka, ergonomii, społeczeństwie, konstrukcji ,technologii, gospodarce (ekonomii) oraz ekologii;

K_UO8/K_UO9 - Absolwent jest  posługuje się językiem profesjonalnym w mowie i piśmie, także w sytuacjach publicznych prezentacji swoich koncepcji;

K_UO10 - Absolwent posługuje się językiem obcym (obcymi) z naciskiem na zagadnienia profesjonalne na poziomie B2;

K_WO1- wiedza o  podstawowych zasadach wiedzy o projektowaniu, w tym metodologii projektowania;

K_WO2 -wiedza o podstawowych pojęcia z zakresu plastyki, sztuki i projektowania;

K-WO3 - wiedza o historii sztuk plastycznych, architektury, projektowania wzorniczego oraz komunikacji wizualnej;

K_WO4 - wiedza o zagadnieniach konstrukcyjno- technologicznych, ekonomicznych- rynkowych, mających wpływ na formę projektowanego produktu;

K_ WO5 - wiedza o podstawowej problematyce ergonomicznej oraz psychologicznej na obszarze wzornictwa;

K_WO6 - wiedza o zagadnieniach ekologii w relacji do projektowania, produkcji i handlu w kontekście globalnym;

K- WO7- wiedza o  zagadnieniach makietowania, modelowania, przed-prototypowania oraz innych form trójwymiarowego przekazu projektów (prototypowanie 3D)

K_ WO8 -wiedza o zasadach (metodach)  i technikach prezentacji projektów;

K_ WO9 - wiedza o materiałach i technikach prezentacyjnych w projektowaniu;

K_WO10- wiedza o różnych formach uprawianie zawodu projektanta w tym o sprawach ekonomicznych,marketingowych, prawnych i etycznych;

K_WO11 - wiedza o  zagadnieniach z obszaru nauk humanistycznych w relacji do projektowania w sensie ogólnym oraz projektowania produktu.

 

K_KO1- ustawicznego  samokształcenia w kategoriach ogólnych oraz specjalistycznych

K_KO2 - indywidualnego odbioru, analizy oraz interpretacji informacji także przygotowania dokumentacji oraz prezentacji projektów;

K_KO3 - organizowania własnej pracy oraz pracy zespołu projektowego;

K_KO4 - adaptacji do zmieniających się okoliczności-kontekstu procesu projektowego;

K_KO5 - prezentacji  projektu , komunikacji w ramach zespołu, współpracy z innymi specjalistami, negocjacji oraz otwartości na inne poglądy;

K_KO6 -  wstępnej oceny sytuacji prawnej  własnego projektu, komunikacji ze specjalistami z różnych dziedzin prawa:w tym autorskiego, wzorów przemysłowych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i innych.

K_KO7 - rozumienia i stosowaniu wiedzy z zakresu ekologii w tym koncepcji zrównoważonego rozwoju tak w kategoriach lokalnych jak i globalnych

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

- biblioteka specjalistyczna , oraz zakład dokumentacji działalności wydziału w tym głownie prac studentów;

- sale- pracownie dla grupy ok. 30 studentów odpowiednio wyposażone;

- modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu ,drewna, tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim instruktarzem;

- pracownia komputerowa z dostępem do internetu;

- pracownia druku 3D

- sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialne i inne urządzenia ułatwiające prezentacje-wykłady.

- indywidualne oprzyrządowanie studenta

- miejsca do przechowywania projektów

 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.5 (en)d 120 7 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9575