Katalog ECTS

Projektowanie (wybór)

Pedagog: prof. Wojciech Wybieralski

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

projekt indywidualny lub zespołowy, dialog dydaktyczny, prezentacja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zaliczenie drugiego roku, przegląd portfolio z naciskiem na projektowanie produktu, umiejętność obsługi programów projektowych.

Wymagania końcowe

realizacja projektu wzorniczego w postaci dokumentacji rysunkowej, wizualizacji, modelu, opisu oraz prezentacja ustna.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena projektu wg. skali umieszczonej w Regulaminie Studiów ASP w Warszawie

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Wprowadzenie w zagadnienia projektowania produktów : użytkowanie- ergonomia, konstrukcja-technologia, interdyscyplinarność, kontekst kulturowy, budowa formy.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Rozwój nowego produktu. J.Ginalski, M.Liskiewicz, A.Seweryn, wyd. ASP w Krakowie, wyd.WFP Kraków 1994 (Zakł. Dok. WW ASP w Warszawie).

2. O wzornictwie przemysłowym, definicje, procedury, korzyści. wyd.ASP WW Warszawa, SPFP (Zakł. Dok. WW ASP w Warszawie)

3. Atlas miar człowieka, dane do projektowania i oceny ergonomicznej. wyd.CIOP. Warszawa 2000, (Zakł. Dok. WW ASP w Warszawie).

4. Marketing, Philip Kotler, wyd. Gebethner i ska. Warszawa 1994, ( Zakł. Dok. WW ASP w Warszawie).

5. Design, 1940-1990, wzornictwo i projektowanie. Raymond Guidot, wyd. Arkady Warszawa. (Zakł. Dok. ASP w Warszawie)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1- Sztuka innowacji. Tom Kelly, Wyd. MT. Biznes. Warszawa 2003.

2- Estetyka w  marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1990.

3- Socjologia, analiza społeczeństwa, Piotr Sztompka, Wyd. Znak 2007.

4- Projektowanie form wyrobów przemysłowych, Eskild Tjalve, Wyd. Arkady. Warszawa 1984.

5. Podręcznik projektowania  architektoniczno -budowlanego, Ernst Neufert. Wyd.Arkady. Warszawa 2004 oraz 2016. (Zakł. Dok.WW ASP w Warszawie).

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_UO1 - Absolwent jest przygotowany do uprawiania zawodu projektanta produktu tak w kategoriach koncepcyjnych jak i wdrożeniowych;

K_UO3 - Absolwent potrafi pracować w zespołach tak specjalistycznych jak i interdyscyplinarnych;

K_ UO4/K_UO5/K_UO6  - Absolwent potrafi projektować zgodnie z aktualną wiedzą o psychologii człowieka, ergonomii, społeczeństwie, konstrukcji ,technologii, gospodarce (ekonomii) oraz ekologii;

K_UO8/K_UO9 - Absolwent jest  posługuje się językiem profesjonalnym w mowie i piśmie, także w sytuacjach publicznych prezentacji swoich koncepcji;

K_UO10 - Absolwent posługuje się językiem obcym (obcymi) z naciskiem na zagadnienia profesjonalne na poziomie B2;

K_WO1- wiedza o  podstawowych zasadach wiedzy o projektowaniu, w tym metodologii projektowania;

K_WO2 -wiedza o podstawowych pojęcia z zakresu plastyki, sztuki i projektowania;

K-WO3 - wiedza o historii sztuk plastycznych, architektury, projektowania wzorniczego oraz komunikacji wizualnej;

K_WO4 - wiedza o zagadnieniach konstrukcyjno- technologicznych, ekonomicznych- rynkowych, mających wpływ na formę projektowanego produktu;

K_ WO5 - wiedza o podstawowej problematyce ergonomicznej oraz psychologicznej na obszarze wzornictwa;

K_WO6 - wiedza o zagadnieniach ekologii w relacji do projektowania, produkcji i handlu w kontekście globalnym;

K- WO7- wiedza o  zagadnieniach makietowania, modelowania, przed-prototypowania oraz innych form trójwymiarowego przekazu projektów (prototypowanie 3D)

K_ WO8 -wiedza o zasadach (metodach)  i technikach prezentacji projektów;

K_ WO9 - wiedza o materiałach i technikach prezentacyjnych w projektowaniu;

K_WO10- wiedza o różnych formach uprawianie zawodu projektanta w tym o sprawach ekonomicznych,marketingowych, prawnych i etycznych;

K_WO11 - wiedza o  zagadnieniach z obszaru nauk humanistycznych w relacji do projektowania w sensie ogólnym oraz projektowania produktu.

 

K_KO1- ustawicznego  samokształcenia w kategoriach ogólnych oraz specjalistycznych

K_KO2 - indywidualnego odbioru, analizy oraz interpretacji informacji także przygotowania dokumentacji oraz prezentacji projektów;

K_KO3 - organizowania własnej pracy oraz pracy zespołu projektowego;

K_KO4 - adaptacji do zmieniających się okoliczności-kontekstu procesu projektowego;

K_KO5 - prezentacji  projektu , komunikacji w ramach zespołu, współpracy z innymi specjalistami, negocjacji oraz otwartości na inne poglądy;

K_KO6 -  wstępnej oceny sytuacji prawnej  własnego projektu, komunikacji ze specjalistami z różnych dziedzin prawa:w tym autorskiego, wzorów przemysłowych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i innych.

K_KO7 - rozumienia i stosowaniu wiedzy z zakresu ekologii w tym koncepcji zrównoważonego rozwoju tak w kategoriach lokalnych jak i globalnych

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- biblioteka specjalistyczna , oraz zakład dokumentacji działalności wydziału w tym głownie prac studentów;

- sale- pracownie dla grupy ok. 30 studentów odpowiednio wyposażone;

- modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu ,drewna, tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim instruktarzem;

- pracownia komputerowa z dostępem do internetu;

- pracownia druku 3D

- sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialne i inne urządzenia ułatwiające prezentacje-wykłady.

- indywidualne oprzyrządowanie studenta

- miejsca do przechowywania projektów

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.5 d 120 7 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9575