(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: dr hab. Maciej Konopka

(en)Pole (en)Opis
Course type

Mandatory training directional GTK (Group Directional Content)

Didactic methods

Lectures, observing and common analysis of the initial situation,
an individual in-depth correction,
individual and collective projects,
discussion and didactic dialogue

Language of lecture polski;
Prerequisites

znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania;
kojarzenie zależności pomiędzy formą a funkcją 
znajomość podstawowych zagadnień typografii i komunikacji wizualnej, znajomość programów graficznych;
umiejętność modelowania  trójwymiarowego;
pozytywne zaliczenie II roku;

Final requirements

Implementation of two projects and their public defense. The project is to test skills in shaping items conditioned by market, usage, technology and environment requirements. It can be a project of an object, a fragment of space or a message, emphasizing an innovative way of shaping and constructing designed objects. The project is evaluated by an examination board, whose members sovereignly award the project grade.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

egzamin

Teaching goals (program content, subject description)

The aim of the course is to introduce issues in the field of modern branding and product design, with particular emphasis on the role of packaging in the process, an attempt to place them in the context of the process of changes the market, in particular, the circular economy, sustainable development and the world of visual communication in general.

Compulsory literature used during classes

Bill Stewart 2009 „Projektowanie opakowań”

Additional literature recommended for the student's self learning

Alina Wheeler 2010 „Kreowanie marki”


Matthew Healey  2008„ Czym jest branding?”


Bo Bergstrom 2008 „Komunikacja wizulana”


Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu kursu dyplomant potrafi:
- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne (K_U01);
- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);
- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);
- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);
- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);
- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);
- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);
- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09)
 

Po ukończeniu kursu dyplomant zna i rozumie:
- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);
- podstawowe pojęcia  związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki  i projektowania (K_W02);
- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);
- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);
- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);
- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);
- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10);
 

Po ukończeniu kursu dyplomant jest gotów do:
- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);
- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);
- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);
- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje (K_K04);
- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);
- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);
- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07);

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

The studio should be equipped with a projector, workshop space for making mock'ups, and the option of presenting collections at the Design Department to students (contemporary and historical examples of design and communication through packaging from previous years), which requires a separate room
or showcases for secure storage of the artifacts above.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 120 8 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9587