Katalog ECTS

Projektowanie (wybór)

Pedagog: dr hab. Maciej Konopka

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykłady, obserwacja i wspólna analiza sytuacji wyjściowej, 
indywidualne pogłębione korekty, projekty indywidualne i zbiorowe, 
dyskusja i dialog dydaktyczny
 


Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania;
kojarzenie zależności pomiędzy formą a funkcją 
znajomość podstawowych zagadnień typografii i komunikacji wizualnej, znajomość programów graficznych;
umiejętność modelowania  trójwymiarowego;
pozytywne zaliczenie II roku;

Wymagania końcowe

Wykonanie dwoch projektów i ich publiczna obrona. Projekty mają sprawdzić umiejętności w zakresie kształtowania przedmiotów uwarunkowanych wymogami rynku, użytkowania, technologii i środowiska. Może być realizacją projektu przedmiotu, fragmentu przestrzeni lub przekazu, kładącą nacisk na innowacyjny sposób kształtowania i konstruowania projektowanych obiektów. Projekt oceniany jest przez komisję egzaminacyjną, której członkowie suwerennie przyznają oceny za projekt.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

egzamin

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć ma być przybliżenie zagadnień z zakresu współczesnego tworzenia marek produktowych i projektowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę opakowań w tym procesie, próba umieszczenia ich w kontekście szerszych procesów zmieniającego się rynku, w szczególności zrównoważonego rozwoju i świata komunikacji wizualnej w ogóle.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Bill Stewart 2009 „Projektowanie opakowań”

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Alina Wheeler 2010 „Kreowanie marki”


Matthew Healey  2008„ Czym jest branding?”


Bo Bergstrom 2008 „Komunikacja wizulana”


Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu kursu dyplomant potrafi:
- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne (K_U01);
- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);
- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);
- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);
- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);
- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);
- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);
- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09)
 

Po ukończeniu kursu dyplomant zna i rozumie:
- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);
- podstawowe pojęcia  związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki  i projektowania (K_W02);
- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);
- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);
- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);
- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);
- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10);
 

Po ukończeniu kursu dyplomant jest gotów do:
- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);
- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);
- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);
- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje (K_K04);
- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);
- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);
- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07);

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia powinna być wyposażona w rzutnik, przestrzeń warsztatową do wykonywania makiet 
oraz możliwość prezentowania studentom zbiorów znajdujących się na Wydziale Wzornictwa 
(współczesnych i historycznych przykładów projektowania i komunikowania przez opakowania z lat poprzednich) 
co wymaga odrębnego pomieszczenia, szafy lub gablot do bezpiecznego przechowywania ww. artefaktów

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 120 8 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9587