(en)Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

(en)Pedagog: mgr Sebastian Krok, mgr Irmina Staś-Jachuła

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia obowiązkowa
Didactic methods

Wykłady monograficzne, Ćwiczenia, Zaliczenia zadanych zadań
Zaliczenia semestralne

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na studia I stopnia.

Final requirements

Zdany egzamin zamykający proces edukacyjny na poziomie licencjackim po II semestrze.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1.Ocena własnego wkładu intelektualnego do prezentowanej pracy.
2.Ocena umiejętności operowania elementarnymi podstawami medium malarskiego.
3.Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego wykonanych prac
4.Ocena zaangażowania w wykonywanie ćwiczeń.
5.Suma ocen cząstkowych z realizacji programu pracowni.
6.Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach
7.Ocena poziomu publicznej prezentacji.
8.Skala ocen określana jest wg punktacji obowiązującej na wydziale Sztuki Mediów.

Teaching goals (program content, subject description)

Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do opanowania medium malarskiego w stopniu wystarczającym do samodzielnej wypowiedzi w tym medium. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie techniki i technologii medium. Ponadto zagadnienia związane ze specyfiką wypowiedzi malarskiej winny opierać się na wartościach humanistycznych uzasadnionych intelektualnie. Wykreowany końcowy obraz powinien posiadać osobistą, indywidualną jakość

 

Zagadnienia programowe:
1.Świadoma praca nad pozbyciem się stereotypów.
2.Znalezienie przestrzeni dla medium malarskiego w kreacjach artystycznych.
3.Poszukiwanie indywidualnego języka artystycznego.
4.Autorska swoboda w poruszaniu się w medium malarskim.
5.Poszukiwanie intelektualnego powodu używania medium malarskiego.
Program nauczania przygotowuje studenta do pracy w medium malarskim i zaznajamiania się z tkwiącymi w nim możliwościami na polu kreacji artystycznej. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem medium malarskiego.

Student pracuje nad stworzeniem własnej, współczesnej formy wypowiedzi. Po dwóch semestrach edukacji związanej z realizacją tematów, ćwiczeń stanowiących intelektualne i warsztatowe wyzwania, stwarzane jest pole do osobistej kreacji artystycznej. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności studenta związanych z obszarem sztuk wizualnych na poziomie podstawowym. Co ma na celu ułatwienie
pracy w pracowniach dyplomujących.

 

Realizowane w pracowni ćwiczenia:

Ćwiczenie 1
Moje malarstwo – zadanie bez użycia narzędzi malarskich
kolory podstawowe
technika: farby akrylowe
format: 100x70

Ćwiczenie 2
"Wszystko co mnie otacza może być malarstwem"
technika: kolaż
format: 50x50

Ćwiczenie 3
Malarstwo realistyczne własnego oka.
technika: farby akrylowe i plakatowe, lustro
format: 100x100

Ćwiczenie 4
Plenerowe malarstwo meczu piłkarskiego z ekranu telewizyjnego.
technika: farba akrylowa
format: taki jak ekran telewizora

Ćwiczenie 5
Źle 

– refleksja światopoglądowa realizowana za pomocą środków malarskich na temat tego co jest złe zdaniem studenta


Ćwiczenie 6
"Mój manifest" – osobisty stosunek do szeroko rozumianych wydarzeń we współczesnym świecie

Ćwiczenie 7
"Ja-Ona – próba samodzielnej wypowiedzi sprowokowanej tematem, początek kształtowania indywidualnej postawy malarskiej
On-Ja"

 

Studenci po odbytym kursie powinni być przygotowani do samodzielnej kreacji artystycznej z wykorzystaniem różnych form medium malarskiego na poziomie podstawowym.

Compulsory literature used during classes

1.Oskar Hansen - Ku formie otwartej
2.Władysław Strzemiński – Teoria widzenia
3.Jakub Banasiak - Oduczyć sztuki – Metoda pedagogiczna Leona Tarasewicza, na tle tradycji dydaktycznej Wydziału Malarstwa, ASP w Warszawie

Additional literature recommended for the student's self learning

1.B jak Bauhaus – alfabet współczesności Dejan Sudjic
2.„Co Cybisie“ (wywiady z malarkami i malarzami) pod redakcją Michała Jachuły i Małgorzaty Jurkiewicz

 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Świadomego doboru właściwych technik i technologii realizacji do osiągnięcia
zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

Opisywania własnych koncepcji artystycznych, określania i zanalizowania problemu, odnosząc się 
przy tym do wybranych tradycji oraz odnajdując właściwie źródła informacji.


Wykorzystywać wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej
ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz w sposób świadomy stosować
tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego;

Podstawy teorii, technik i technologii rysunku, malarstwa, grafiki w zakresie wiedzy
ogólnoplastycznej.

Elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych
takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie
trójwymiarowe.

Reguły związane ze środkami ekspresji i umiejętnościami warsztatowymi pokrewnych
dyscyplin artystycznych.

Zorganizowania warsztatu metodyczno-twórczego i podejmowania nowych zadań
i działań twórczych oraz kulturotwórczych, kierując się zasadami etyki i dbając
o dotychczasowe tradycje w sztuce.

Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym twórczym
i elastycznym myśleniem, umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz
formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją
własnego warsztatu pracy.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Prerekwizyty:
Duża jasna sala wyposażona w dodatkowe oświetlenie sztuczne, sztalugi do prezentacji prac, krzesła i stoły. Warunki do prezentacji ekranowych, możliwość zaciemnienia sali.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Posiadamy na wyposażeniu pracowni sprzęt audiowizualny stanowiący wystarczające uzupełnienie do prowadzenia zajęć. Także łącze internetowe umożliwiające transmisję z sieci.

 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.1 (en)o 30 2 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9615