Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: mgr Sebastian Krok, mgr Irmina Staś-Jachuła

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia obowiązkowa
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady monograficzne, Ćwiczenia, Zaliczenia zadanych zadań
Zaliczenia semestralne

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na studia I stopnia.

Wymagania końcowe

Zdany egzamin zamykający proces edukacyjny na poziomie licencjackim po II semestrze.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1.Ocena własnego wkładu intelektualnego do prezentowanej pracy.
2.Ocena umiejętności operowania elementarnymi podstawami medium malarskiego.
3.Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego wykonanych prac
4.Ocena zaangażowania w wykonywanie ćwiczeń.
5.Suma ocen cząstkowych z realizacji programu pracowni.
6.Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach
7.Ocena poziomu publicznej prezentacji.
8.Skala ocen określana jest wg punktacji obowiązującej na wydziale Sztuki Mediów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do opanowania medium malarskiego w stopniu wystarczającym do samodzielnej wypowiedzi w tym medium. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie techniki i technologii medium. Ponadto zagadnienia związane ze specyfiką wypowiedzi malarskiej winny opierać się na wartościach humanistycznych uzasadnionych intelektualnie. Wykreowany końcowy obraz powinien posiadać osobistą, indywidualną jakość

 

Zagadnienia programowe:
1.Świadoma praca nad pozbyciem się stereotypów.
2.Znalezienie przestrzeni dla medium malarskiego w kreacjach artystycznych.
3.Poszukiwanie indywidualnego języka artystycznego.
4.Autorska swoboda w poruszaniu się w medium malarskim.
5.Poszukiwanie intelektualnego powodu używania medium malarskiego.
Program nauczania przygotowuje studenta do pracy w medium malarskim i zaznajamiania się z tkwiącymi w nim możliwościami na polu kreacji artystycznej. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem medium malarskiego.

Student pracuje nad stworzeniem własnej, współczesnej formy wypowiedzi. Po dwóch semestrach edukacji związanej z realizacją tematów, ćwiczeń stanowiących intelektualne i warsztatowe wyzwania, stwarzane jest pole do osobistej kreacji artystycznej. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności studenta związanych z obszarem sztuk wizualnych na poziomie podstawowym. Co ma na celu ułatwienie
pracy w pracowniach dyplomujących.

 

Realizowane w pracowni ćwiczenia:

Ćwiczenie 1
Moje malarstwo – zadanie bez użycia narzędzi malarskich
kolory podstawowe
technika: farby akrylowe
format: 100x70

Ćwiczenie 2
"Wszystko co mnie otacza może być malarstwem"
technika: kolaż
format: 50x50

Ćwiczenie 3
Malarstwo realistyczne własnego oka.
technika: farby akrylowe i plakatowe, lustro
format: 100x100

Ćwiczenie 4
Plenerowe malarstwo meczu piłkarskiego z ekranu telewizyjnego.
technika: farba akrylowa
format: taki jak ekran telewizora

Ćwiczenie 5
Źle 

– refleksja światopoglądowa realizowana za pomocą środków malarskich na temat tego co jest złe zdaniem studenta


Ćwiczenie 6
"Mój manifest" – osobisty stosunek do szeroko rozumianych wydarzeń we współczesnym świecie

Ćwiczenie 7
"Ja-Ona – próba samodzielnej wypowiedzi sprowokowanej tematem, początek kształtowania indywidualnej postawy malarskiej
On-Ja"

 

Studenci po odbytym kursie powinni być przygotowani do samodzielnej kreacji artystycznej z wykorzystaniem różnych form medium malarskiego na poziomie podstawowym.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.Oskar Hansen - Ku formie otwartej
2.Władysław Strzemiński – Teoria widzenia
3.Jakub Banasiak - Oduczyć sztuki – Metoda pedagogiczna Leona Tarasewicza, na tle tradycji dydaktycznej Wydziału Malarstwa, ASP w Warszawie

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1.B jak Bauhaus – alfabet współczesności Dejan Sudjic
2.„Co Cybisie“ (wywiady z malarkami i malarzami) pod redakcją Michała Jachuły i Małgorzaty Jurkiewicz

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Świadomego doboru właściwych technik i technologii realizacji do osiągnięcia
zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

Opisywania własnych koncepcji artystycznych, określania i zanalizowania problemu, odnosząc się 
przy tym do wybranych tradycji oraz odnajdując właściwie źródła informacji.


Wykorzystywać wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej
ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz w sposób świadomy stosować
tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego;

Podstawy teorii, technik i technologii rysunku, malarstwa, grafiki w zakresie wiedzy
ogólnoplastycznej.

Elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych
takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie
trójwymiarowe.

Reguły związane ze środkami ekspresji i umiejętnościami warsztatowymi pokrewnych
dyscyplin artystycznych.

Zorganizowania warsztatu metodyczno-twórczego i podejmowania nowych zadań
i działań twórczych oraz kulturotwórczych, kierując się zasadami etyki i dbając
o dotychczasowe tradycje w sztuce.

Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym twórczym
i elastycznym myśleniem, umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz
formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją
własnego warsztatu pracy.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Prerekwizyty:
Duża jasna sala wyposażona w dodatkowe oświetlenie sztuczne, sztalugi do prezentacji prac, krzesła i stoły. Warunki do prezentacji ekranowych, możliwość zaciemnienia sali.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Posiadamy na wyposażeniu pracowni sprzęt audiowizualny stanowiący wystarczające uzupełnienie do prowadzenia zajęć. Także łącze internetowe umożliwiające transmisję z sieci.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9615