(en)Katalog ECTS

Graphic design

(en)Pedagog: mgr Dominika Wirkowska

(en)Pole (en)Opis
Course type Kierunkowy
Didactic methods

-      ćwiczenie indywidualne

-      projekty zbiorowe

-      korekty indywidualne

-      dyskusja i dialog dydaktyczny

-      wykłady tematyczne

-      przeglądy

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny na I rok studiów

Final requirements

-     Zaliczenie w terminie poszczególnych projektów.

-      Obecność na zajęciach.

-     Zaangażowania w realizację projektu przez cały czas trwania zajęć, rozliczenie pracy. samodzielnej, uczestnictwo w warsztatach i          aktywnościach związanych z programem pracowni.

-     Opanowanie warsztatu koniecznego do końcowego etapu realizacji projektu.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przeglądu semestralnego i końcowo-rocznego. Ocenie podlega: aktywności, zaangażowanie w realizacje tematów, stopień końcowy zrealizowanej pracy, poziom artystyczny wykonanych prac.Ilość odbytych konsultacji.Ocenie podlega stopnia zaangażowania w realizację programu oraz umiejętności efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń). Obecność na zajęciach(dopuszczalna ilość nieobecności w semestrze określa regulamin ASP w Warszawie).

Teaching goals (program content, subject description)

Kurs projektowania graficznego ma za zadanie kreowanie postawy twórczej w kontekście wybranego zawodu projektanta. Student nabywa umiejętności warsztatowych, uczy się właściwego zastosowania wielorakich mediów. Zyskuje świadomość istotnych problemów projektowania graficznego oraz sposobów ich rozwiązywania. Biegłość w zastosowaniu programów komputerowych mają na celu przygotowanie studenta do podejmowania samodzielnych i nieszablonowych rozwiązań projektowych.

Studenci uczą się zasad projektowania, i korzystania z niezbędnych we współczesnej rzeczywistości zawodu projektanta programów, takich jak Adobe Illustrator i Photoshop.

Nadrzędnym zadaniem dydaktycznym jest przygotowanie studenta do świadomego i racjonalnego ujmowania szeroko rozumianych problemów projektowych, w których istotną rolę pełnią uwarunkowania i odniesienia do współczesnego języka sztuki projektowej oraz jego funkcjonalnego stosowania -  studenci otrzymują zadania projektowe, które pozwolą im sprawdzić umiejętność zastosowania I rozwinięcia nabytych umiejętności.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

- Umie tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne (K1_U01); - Umie posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania mody i komunikacji wizualnej (K1_U02) - Umie wysuwać własne sądy dotyczące analizowanych zagadnień (K1_U03); - Umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K1_U04); - Posiada umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć artystycznych (K1_U15); - Posiada umiejętność przygotowania profesjonalnej prezentacji i publicznie prezentować własne projekty (K1_U18); biegle posługuje się  programów komputerowych i umie zastosować te umiejętnoścido podejmowania samodzielnych i nieszablonowych rozwiązań projektowych. (K1_K04).

- Posiada wiedzę dotyczącą podstawowego warsztatu plastycznego na polu sztuk plastycznych i projektowania mody i komunikacji wizualnej (K1_W02); - Zna historię i współczesność sztuk plastycznych, projektowania mody( K1_W03); - Posiada wiedzę na temat kształtowania się percepcji wzrokowej w historii człowieka (K1_03); - Posiada wiedzę na temat elementarnych zagadnień dotyczących budowania obrazu: światła, formy, rytmu, struktury i koloru (K1_W05); - Posiada wiedzę dotyczącą technik drukarskich oraz papieru (K1_W07); - Posiada podstawową umiejętność poruszania się w środowisku Adobe Photoshop oraz Ilustrator(K1_W14); - Posiada wiedzę aby krytycznie ocenić siebie i innych w sytuacjach związanych z procesem projektowym (K1_W18);

- Jest zdolnym do ustawicznego samokształcenia się na obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K1_K01); - Jest zdolnym do samodzielnego podejmowania prac projektowych i artystycznych. W tym samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K1_K02); - Jest zdolnym do właściwego organizowania własnej pracy (K1_K03); - Jest zaradnym w organizowaniu warsztatu pracy (K1_K03); - Wykazać się wewnętrzną motywacją w zakresie własnej twórczości projektowej i artystycznej (K1_K04); - Jest zdolnym do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz twórczego i elastycznego myślenia (K1_K05); - Jest zdolnym do adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje (K1_K06) - Jest wrażliwym na aspekty związane z otaczającym światem, wnikliwym obserwatorem rzeczywistości( K1_K08); - Jest zdolnym do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K1_K08); - pogłębiania swych umiejętności w dynamicznie zmieniającej się mentalnie i wizualnie rzeczywistości. 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / Collection design s.1 (en)o 30 2 exercise 30h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9660