Katalog ECTS

Projektowanie graficzne

Pedagog: mgr Dominika Wirkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

-      ćwiczenie indywidualne

-      projekty zbiorowe

-      korekty indywidualne

-      dyskusja i dialog dydaktyczny

-      wykłady tematyczne

-      przeglądy

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na I rok studiów

Wymagania końcowe

-     Zaliczenie w terminie poszczególnych projektów.

-      Obecność na zajęciach.

-     Zaangażowania w realizację projektu przez cały czas trwania zajęć, rozliczenie pracy. samodzielnej, uczestnictwo w warsztatach i          aktywnościach związanych z programem pracowni.

-     Opanowanie warsztatu koniecznego do końcowego etapu realizacji projektu.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przeglądu semestralnego i końcowo-rocznego. Ocenie podlega: aktywności, zaangażowanie w realizacje tematów, stopień końcowy zrealizowanej pracy, poziom artystyczny wykonanych prac.Ilość odbytych konsultacji.Ocenie podlega stopnia zaangażowania w realizację programu oraz umiejętności efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń). Obecność na zajęciach(dopuszczalna ilość nieobecności w semestrze określa regulamin ASP w Warszawie).

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Kurs projektowania graficznego ma za zadanie kreowanie postawy twórczej w kontekście wybranego zawodu projektanta. Student nabywa umiejętności warsztatowych, uczy się właściwego zastosowania wielorakich mediów. Zyskuje świadomość istotnych problemów projektowania graficznego oraz sposobów ich rozwiązywania. Biegłość w zastosowaniu programów komputerowych mają na celu przygotowanie studenta do podejmowania samodzielnych i nieszablonowych rozwiązań projektowych.

Studenci uczą się zasad projektowania, i korzystania z niezbędnych we współczesnej rzeczywistości zawodu projektanta programów, takich jak Adobe Illustrator i Photoshop.

Nadrzędnym zadaniem dydaktycznym jest przygotowanie studenta do świadomego i racjonalnego ujmowania szeroko rozumianych problemów projektowych, w których istotną rolę pełnią uwarunkowania i odniesienia do współczesnego języka sztuki projektowej oraz jego funkcjonalnego stosowania -  studenci otrzymują zadania projektowe, które pozwolą im sprawdzić umiejętność zastosowania I rozwinięcia nabytych umiejętności.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- Umie tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne (K1_U01); - Umie posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania mody i komunikacji wizualnej (K1_U02) - Umie wysuwać własne sądy dotyczące analizowanych zagadnień (K1_U03); - Umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K1_U04); - Posiada umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć artystycznych (K1_U15); - Posiada umiejętność przygotowania profesjonalnej prezentacji i publicznie prezentować własne projekty (K1_U18); biegle posługuje się  programów komputerowych i umie zastosować te umiejętnoścido podejmowania samodzielnych i nieszablonowych rozwiązań projektowych. (K1_K04).

- Posiada wiedzę dotyczącą podstawowego warsztatu plastycznego na polu sztuk plastycznych i projektowania mody i komunikacji wizualnej (K1_W02); - Zna historię i współczesność sztuk plastycznych, projektowania mody( K1_W03); - Posiada wiedzę na temat kształtowania się percepcji wzrokowej w historii człowieka (K1_03); - Posiada wiedzę na temat elementarnych zagadnień dotyczących budowania obrazu: światła, formy, rytmu, struktury i koloru (K1_W05); - Posiada wiedzę dotyczącą technik drukarskich oraz papieru (K1_W07); - Posiada podstawową umiejętność poruszania się w środowisku Adobe Photoshop oraz Ilustrator(K1_W14); - Posiada wiedzę aby krytycznie ocenić siebie i innych w sytuacjach związanych z procesem projektowym (K1_W18);

- Jest zdolnym do ustawicznego samokształcenia się na obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K1_K01); - Jest zdolnym do samodzielnego podejmowania prac projektowych i artystycznych. W tym samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K1_K02); - Jest zdolnym do właściwego organizowania własnej pracy (K1_K03); - Jest zaradnym w organizowaniu warsztatu pracy (K1_K03); - Wykazać się wewnętrzną motywacją w zakresie własnej twórczości projektowej i artystycznej (K1_K04); - Jest zdolnym do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz twórczego i elastycznego myślenia (K1_K05); - Jest zdolnym do adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje (K1_K06) - Jest wrażliwym na aspekty związane z otaczającym światem, wnikliwym obserwatorem rzeczywistości( K1_K08); - Jest zdolnym do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K1_K08); - pogłębiania swych umiejętności w dynamicznie zmieniającej się mentalnie i wizualnie rzeczywistości. 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.1 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9660