(en)Katalog ECTS

Drawing II

(en)Pedagog: prof. Andrzej Zwierzchowski
(en)Asystent/ci: dr Tomasz Knorowski

(en)Pole (en)Opis
Course type

KU

Didactic methods

Metody nauczania (formy zajęć)

- szkice kompozycyjne(rysunkowe)
- rysunek z natury(martwa natura)
- rysunek z modela (model, akt)
- korekty indywidualne
- prezentacja (przegląd prac)
- plener(natura)

Praca poza pracownią : 

- szkice otaczającej rzeczywistości.  
- własne próby rysunkowe z wykorzystaniem motywów z ustawień.

 

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin końcowy po pierwszym roku(komisyjny) 

Final requirements

Przeglądy międzysemestralne, semestralne i końcoworoczne.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)


Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+
Ocena indywidualnego rozwoju artystycznego studenta.


Umiejętność obserwacji proporcji form, zależności kolorystycznych oraz walorowych - 40%
Trafność kompozycji, użycia koloru oraz waloru w stosunku do podjętego tematu (ustawienia modela, martwej natury w pracowni) – 45%
Samodzielność w podejmowaniu decyzji podczas pracy twórczej – 15%

Teaching goals (program content, subject description)

Rysunek , to dziedzina, która przez swoją uniwersalną i stale otwartą strukturę posiadaja szczególną właściwość przenikania w inne występujące w uczelni dziedziny.
Warunkiem tego oddychania jest obecność sztuki, czyli ciągle nie rozstrzygniętego ewoluowania, przedzierzgnięcia się i przepływu.
Rozbudowanie i wywoływanie możliwości twórczych w pracowni , rozumianej jako „mikrokosmos sztuki”, oparte musi być o stopniowość pokonywania trudności: technicznych, logicznych, relacji proporcji w zakresie formy, koloru, przestrzeni, z włączeniem coraz wyższej świadomości ich używania.
Na końcu chciało by się uzyskać efekt pierwszych „słów” tzw. Twórczości.
Rysunek jest w swojej istocie najbardziej dostępną pierwszej fazie edukacji, formą rejestracji rzeczywistości i sprawdzeniem studenta wobec samego siebie, daje także poprzez lapidarność formy (linia), świetną możliwość kontaktu z nauczającym i ich wzajemnego zrozumienia się .
Następnym etapem jest moment wtajemniczenia w „magię” czy grę koloru widzianego w wielu związkach takich jak: Kolor – płaszczyzna, kolor przestrzeń, kolor – materia, kolor – światło, kolor – psychika, kolor – poetyka.
To wszystko występuje w określonych proporcjach podawania z zależności od predyspozycji „pacjenta”.
Dydaktyka finalizuje się uświadomieniem nierozerwalnego związku wszystkich wymienionych zagadnień formalnych w jednym dziele sztuki, a także, co oczywiste przyswojeniem przez doświadczenie, możliwości warsztatowych. To wszystko służy świadomie kreowanej wypowiedzi artystycznej.

Omawiane zagadnienia i zadania.

1. Szkice rysunkowe, martwej natury oraz modela.
2. Studium modela.
3. Studium postaci we wnętrzu.
4. Omawianie prac własnych spoza pracowni .
5. Kontynuacja studiowania anatomii człowieka .

6. Omawianie prac własnych w kontekście sztuki współczesnej.

 

Cel zajęć:

Rozwinięcie u studenta umiejętności świadomej obserwacji rzeczywistości. Bazując na jej podstawie, konstruowania własnych kompozycji.
Pracownia Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz zachowuje swoją odrębność, ma służyć zarówno wydziałowi jak i uczelni. Wpisuję się ona w ogólny „pejzaż” uczelni, w kontekście rzeczywistości zewnętrznej. Student winien najpierw odnaleźć się w strukturze pracowni, i w dalszej perspektywie, uczelni.
Rysunek , to dziedzina, która przez swoją uniwersalną i stale otwartą strukturę posiada szczególną właściwość przenikania w inne występujące w uczelni dziedziny. Dlatego też, zajęcia z rysunku powinny przygotować studenta do świadomego korzystania z pełnej gamy możliwości plastycznych, które są treścią zajęć pracowni malarstwa i rysunku.

 

Compulsory literature used during classes

Tytuł: "Notatki malarskie : dzienniki 1954-1966"

Autor: Jan Cybis 1980

 

Tytuł „O Sztuce”
E.H. Gombrich
Wydawca: Rebis
Kod: 7577040
ISBN: 9788375102161
Rok wydania: 2015

 

Tytuł "100 Contemporary Artists"
Autor: Holzwarth Hans Werner
Wydawca: TASCHEN
Rok wydania: 2009
ISBN13 (EAN): 9783836514903
ISBN10: 3836514907

Tytuł:Rozmowy z Francisem Baconem "Brutalność faktu"
Autor: Sylvester, David

Autor: Władysław Strzemiński
Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
ISBN 978-83-63820-47-3
Rok wydania: 2016

Tytuł "Patrząc"
Autor: Józef Czapski
Pierwsze wydanie: 2016-03-21
Liczba stron: 464
Wydawnictwo: Znak

 

autor: Zbigniew Taranienko

tytuł: "Obszary abstrakcji. Dialogi o malarstwie ze Stefanem Gierowskim."

wyd: ASP 2010 ISBN: 978-83-61558-45-3

 

Książki znajdują się w zasobach biblioteki ASP lub prowadzących pracownię i stamtąd są udostępniane.  

Additional literature recommended for the student's self learning

Autor: Francis Bacon

Tytuł: " Metamorfozy Obrazu"

ISBN: 978-83-7181-671-0
EAN: 9788371816710

 

Miesięczniki o sztuce

Katalogi wystaw

Albumy

 

Książki znajdują się w zasobach biblioteki ASP lub prowadzących pracownię i stamtąd są udostępniane.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U02 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.
K_U03 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.
K_U04 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia.
K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności.
K_U09 ­- formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła.
K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).
K_U12 - korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę.
K_U13 - przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
K_U14 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych.
K_W05 - podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami.
K_W07 - trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych.

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy.
K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami.
K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.
K_K07 - wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych.
K_K08 - inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych.
K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids


Materiały malarskie i rysunkowe (farby olejne, akrylowe, gwasz, tempera, węgiel, pastel, podobrazia, płótno, papier…).
Model (postać w akcie).
Szeroko rozumiana martwa natura.
Dokumentacja fotograficzna.

 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 60 2 exercise 60h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9683