Katalog ECTS

Rysunek II

Pedagog: prof. Andrzej Zwierzchowski
Asystent/ci: dr Tomasz Knorowski

Pole Opis
Typ przedmiotu

KU

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metody nauczania (formy zajęć)

- szkice kompozycyjne(rysunkowe)
- rysunek z natury(martwa natura)
- rysunek z modela (model, akt)
- korekty indywidualne
- prezentacja (przegląd prac)
- plener(natura)

Praca poza pracownią : 

- szkice otaczającej rzeczywistości.  
- własne próby rysunkowe z wykorzystaniem motywów z ustawień.

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin końcowy po pierwszym roku(komisyjny) 

Wymagania końcowe

Przeglądy międzysemestralne, semestralne i końcoworoczne.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)


Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+
Ocena indywidualnego rozwoju artystycznego studenta.


Umiejętność obserwacji proporcji form, zależności kolorystycznych oraz walorowych - 40%
Trafność kompozycji, użycia koloru oraz waloru w stosunku do podjętego tematu (ustawienia modela, martwej natury w pracowni) – 45%
Samodzielność w podejmowaniu decyzji podczas pracy twórczej – 15%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Rysunek , to dziedzina, która przez swoją uniwersalną i stale otwartą strukturę posiadaja szczególną właściwość przenikania w inne występujące w uczelni dziedziny.
Warunkiem tego oddychania jest obecność sztuki, czyli ciągle nie rozstrzygniętego ewoluowania, przedzierzgnięcia się i przepływu.
Rozbudowanie i wywoływanie możliwości twórczych w pracowni , rozumianej jako „mikrokosmos sztuki”, oparte musi być o stopniowość pokonywania trudności: technicznych, logicznych, relacji proporcji w zakresie formy, koloru, przestrzeni, z włączeniem coraz wyższej świadomości ich używania.
Na końcu chciało by się uzyskać efekt pierwszych „słów” tzw. Twórczości.
Rysunek jest w swojej istocie najbardziej dostępną pierwszej fazie edukacji, formą rejestracji rzeczywistości i sprawdzeniem studenta wobec samego siebie, daje także poprzez lapidarność formy (linia), świetną możliwość kontaktu z nauczającym i ich wzajemnego zrozumienia się .
Następnym etapem jest moment wtajemniczenia w „magię” czy grę koloru widzianego w wielu związkach takich jak: Kolor – płaszczyzna, kolor przestrzeń, kolor – materia, kolor – światło, kolor – psychika, kolor – poetyka.
To wszystko występuje w określonych proporcjach podawania z zależności od predyspozycji „pacjenta”.
Dydaktyka finalizuje się uświadomieniem nierozerwalnego związku wszystkich wymienionych zagadnień formalnych w jednym dziele sztuki, a także, co oczywiste przyswojeniem przez doświadczenie, możliwości warsztatowych. To wszystko służy świadomie kreowanej wypowiedzi artystycznej.

Omawiane zagadnienia i zadania.

1. Szkice rysunkowe, martwej natury oraz modela.
2. Studium modela.
3. Studium postaci we wnętrzu.
4. Omawianie prac własnych spoza pracowni .
5. Kontynuacja studiowania anatomii człowieka .

6. Omawianie prac własnych w kontekście sztuki współczesnej.

 

Cel zajęć:

Rozwinięcie u studenta umiejętności świadomej obserwacji rzeczywistości. Bazując na jej podstawie, konstruowania własnych kompozycji.
Pracownia Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz zachowuje swoją odrębność, ma służyć zarówno wydziałowi jak i uczelni. Wpisuję się ona w ogólny „pejzaż” uczelni, w kontekście rzeczywistości zewnętrznej. Student winien najpierw odnaleźć się w strukturze pracowni, i w dalszej perspektywie, uczelni.
Rysunek , to dziedzina, która przez swoją uniwersalną i stale otwartą strukturę posiada szczególną właściwość przenikania w inne występujące w uczelni dziedziny. Dlatego też, zajęcia z rysunku powinny przygotować studenta do świadomego korzystania z pełnej gamy możliwości plastycznych, które są treścią zajęć pracowni malarstwa i rysunku.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Tytuł: "Notatki malarskie : dzienniki 1954-1966"

Autor: Jan Cybis 1980

 

Tytuł „O Sztuce”
E.H. Gombrich
Wydawca: Rebis
Kod: 7577040
ISBN: 9788375102161
Rok wydania: 2015

 

Tytuł "100 Contemporary Artists"
Autor: Holzwarth Hans Werner
Wydawca: TASCHEN
Rok wydania: 2009
ISBN13 (EAN): 9783836514903
ISBN10: 3836514907

Tytuł:Rozmowy z Francisem Baconem "Brutalność faktu"
Autor: Sylvester, David

Autor: Władysław Strzemiński
Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
ISBN 978-83-63820-47-3
Rok wydania: 2016

Tytuł "Patrząc"
Autor: Józef Czapski
Pierwsze wydanie: 2016-03-21
Liczba stron: 464
Wydawnictwo: Znak

 

autor: Zbigniew Taranienko

tytuł: "Obszary abstrakcji. Dialogi o malarstwie ze Stefanem Gierowskim."

wyd: ASP 2010 ISBN: 978-83-61558-45-3

 

Książki znajdują się w zasobach biblioteki ASP lub prowadzących pracownię i stamtąd są udostępniane.  

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Autor: Francis Bacon

Tytuł: " Metamorfozy Obrazu"

ISBN: 978-83-7181-671-0
EAN: 9788371816710

 

Miesięczniki o sztuce

Katalogi wystaw

Albumy

 

Książki znajdują się w zasobach biblioteki ASP lub prowadzących pracownię i stamtąd są udostępniane.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.
K_U03 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.
K_U04 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia.
K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności.
K_U09 ­- formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła.
K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).
K_U12 - korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę.
K_U13 - przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
K_U14 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych.
K_W05 - podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami.
K_W07 - trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych.

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy.
K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami.
K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.
K_K07 - wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych.
K_K08 - inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych.
K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych


Materiały malarskie i rysunkowe (farby olejne, akrylowe, gwasz, tempera, węgiel, pastel, podobrazia, płótno, papier…).
Model (postać w akcie).
Szeroko rozumiana martwa natura.
Dokumentacja fotograficzna.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9683