(en)Katalog ECTS

Professional issues

(en)Pedagog: mgr inż. arch. Anatol Kuczyński

(en)Pole (en)Opis
Course type

Professional and technical

Didactic methods

Lectures -15 hours; Consultations and exercises - 15 hours

Language of lecture polski;
Prerequisites

Basic knowledge from the level of geometry, mathematics and high school physics. Moderate drawing skills in CAD programs. Knowledge of the principles of technical drawing. Basic knowledge about the structure of building objects and building materials.

Final requirements

The curriculum aims to familiarize students with the basic knowledge of mechanical installations of buildings and structures. Classes focused understanding of design conditions for internal installations and ordering knowledge of construction details. The ability to independently create a installation guidelines of the own design as well as ability to design technical details of small architectural forms.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

The final test to check the degree of acquisition of the teaching material. Independent preparation of technical details and technical drawings of an individually selected element of small architecture.

Teaching goals (program content, subject description)

Obtaining knowledge in the following scope:
Passive construction
Energy-efficient construction
Natural ventilation
Geometric and graphic principles of drawing architectural detail, isometric drawing
Air conditioning and ventilation in buildings
Microclimate of the interior
Building heating and ventilation
Details of interior design elements, connectors
Basic information about sanitary installations in the building
Space heating techniques.
Energy-saving technologies
Media connections to the building
Drawing of architectural detail - rules, markings
Selected issues in construction law and building standards relating to the issues of interior design

Compulsory literature used during classes

Own notes from lectures

Additional literature recommended for the student's self learning

- E. Neufert, Manual of building design
- E. Miśniakiewicz, W. Skowroński: "Technical drawing of construction"
- P. Markiewicz, Construction General for architects
- F.D.K. Ching - Visual Dictionary of Architecture
- Building Guide - ed. murator
- T. Kolendowicz - Construction Mechanics for Architects
- T. Borusewicz - Building Constructions for Architects
- A. Kuczyński, W. Lenkiewicz - outline of general construction
- Construction Law and Building Standard

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
K_U06 Absolwent potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_W03 Absolwent zna i rozumie podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W04 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D
K_W08 Absolwent zna i rozumie problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K09 Absolwent jest gotów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Projector configured to work with a lecturer's computer. Wallboard for whiteboard markers.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9691