Katalog ECTS

Zagadnienia branżowe

Pedagog: mgr inż. arch. Anatol Kuczyński

Pole Opis
Typ przedmiotu Zawodowy, techniczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady - 15 godzin; konsultacje i ćwiczenia - 15 godzin

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z poziomu geometrii, matematyki i fizyki szkoły średniej. Umiarkowana umiejętność rysowania w programach CAD. Znajomość podstaw rysunku technicznego. Podstawowa wiedza o strukturze obiektów budowlanych i materiałach budowlanych.

Wymagania końcowe

Program nauczania ma na celu przybliżenie podstawowej wiedzy dotyczącej instalacji mechanicznych budynków, budowli. Zajęcia ukierunkowane zrozumienie uwarunkowań projektowych dotyczących instalacji wewnętrznych i uporządkowanie wiedzy dotyczącej detalu budowlanego. Umiejętność samodzielnego wykonania wytycznych instalacyjnych własnego projektu. Umiejętność opracowania detali technicznych małej formy architektonicznej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Test końcowy sprawdzający stopień przyswojenia materiału dydaktycznego. Samodzielne opracowanie detali technicznych i rysunków technicznych indywidualnie wybranego elementu małej architektury.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
 • Uzyskanie wiedzy z następującego zakresu:
  Budownictwo pasywne
  Budownictwo energooszczędne
  Wentylacja naturalna
  Zasady geometryczne i graficzne rysunku detalu architektonicznego, rysunek izometryczny
  Klimatyzacja i wentylacja w budynkach
  Mikroklimat wnętrza
  Ogrzewanie budynków a wentylacja
  Detale elementów wnętrzarskich, złącza
  Podstawowe wiadomości o instalacjach sanitarnych w budynku
  Techniki ogrzewania pomieszczeń.
  Technologie energooszczędne
  Przyłącza mediów do budynku
  Rysunek detalu architektonicznego- zasady, oznaczenia
  Wybrane zagadnienia z prawa budowlanego i norm budowlanych odnoszące się do problematyki projektowania wnętrz

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Notatki własne z wykładów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

- E. Neufert, Podręcznik projektowania budowlanego
- E. Miśniakiewicz ,W. Skowroński : „Rysunek techniczny budowlany”
- P. Markiewicz, Budownictwo Ogólne dla architektów
- F.D.K. Ching – Visual Dictionary of Architecture
- Informator Budowlany – wyd. Murator
- T. Kolendowicz – Mechanika Budowlana dla Architektów
- T. Borusewicz – Konstrukcje Budowlane dla Architektów
- A. Kuczyński, W. Lenkiewicz –Zarys Budownictwa ogólnego
- Prawo Budowlane i Normy Budowlane

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
K_U06 Absolwent potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_W03 Absolwent zna i rozumie podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W04 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D
K_W08 Absolwent zna i rozumie problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K09 Absolwent jest gotów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Projektor skonfigurowany do pracy z komputerem wykładowcy. Tablica do mazaków suchościeralnych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9691