(en)Katalog ECTS

Furniture design

(en)Pedagog: dr Tomasz Gałązka
(en)Asystent/ci: mgr Maciej Jelski

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Didactic methods

-         konwersatorium

-      dialog dydaktyczny,

-         dyskusja dydaktyczna

-      prezentacja,

-        projekt indywidualny,

-       seminarium magisterskie

-e-learning

Language of lecture polski;
Prerequisites

Dyplom licencjata na kierunku architektura wnętrz oraz pozytywnie zdany egzamin na I rok studiów II stopnia .

Final requirements

Zdane egzaminy dotyczące przedmiotów teoretycznych oraz praktycznych przewidzianych

programem studiów 1 i 2 semestru.

Semestr 1

Zadanie 1.                                                                                                                                     
Wykonanie projektu mebla – Krzesło.
Materiał: drewno, materiały drewnopochodne w przypadkach szczególnych metal oraz pochodne.
Cel: Projekt oraz realizacja jednoosobowego mebla do siedzenia dla osoby/osób dorosłych o lekkiej konstrukcji. Projektowany mebel poza funkcją użytkową powinien spełniać walory estetyczne. Krzesło może mieć charakter uroczysty, jak i uniwersalny. Może być krzesłem składanym, sztaplowanym itp. Dodatkowa funkcja może być funkcja składowania czy funkcja wieszania w przypadku krzesła do łazienki.
– Szczegółowe określenie założeń projektowych:
funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych
– Rysunkowo – modelowe poszukiwanie koncepcji formy
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1
w konsultacji z pracownią wykonawczą
Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe
– projekt wstępno-szkicowy mebla
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy)
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy) dla wybranych
projektów materiał docelowy
– rysunek roboczy w skali 1:1
– rysunek po wykonawczy w skali 1:1
– dokumentacja fotograficzna
– plansza przedstawiająca proces projektowy 50/100 (w poziomie)
Realizacja wybranych projektów w stolarni wydziałowej lub u wykonawców zewnętrznych:
– semestr V lub VI

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  

od 0  do  5+.   Na ocenę składa się:

·        Samodzielna realizacja koncepcji projektu w poszczególnych etapach pracy                       - 30%

·        Autorska forma scenariusza i ekspozycji wynikająca z merytorycznych treści

podjętego zagadnienia                                                                                                                    -  30%

·        Terminowa realizacja poszczególnych etapów pracy                                                                -  20%

·        Prezentacja projektu                                                                                                                       -  20%                                                                      

Teaching goals (program content, subject description)

W pracowni podejmowane są tematy związane przede wszystkim z projektowaniem mebla drewnianego, zbudowanego w oparciu o materiały drzewne i drewnopochodne. Pozostaje jednak możliwość – uzasadniona rodzajem mebla i jego funkcją-wyboru przez studenta innych materiałów. Również charakter struktury, sposobu jej realizacji pozostaje otwarty; od propozycji podporządkowanych zasadom produkcji masowej, seryjnej, po meble unikatowe.Podstawą programu II Pracowni Projektowania Mebla jest pobudzanie wyobraźni, wskazywanie przedmiotu inspiracji, uświadamianie znaczenia konsekwentnego stosowania materiału w projektowaniu, logika i prostota konstrukcji, poszukiwanie i kreowanie własnej, oryginalnej formy. Pogram nauczania dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz na 6 poziomie ERK i umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów.
Celem zajęć jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem architektury wnętrz- projektowania mebla.
Tematy dotyczą elementarnych zagadnień materiałowych i konstrukcyjnych.

Omawiane zagadnienia to m.in.:

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących szczegółowych rozwiązań w projektowaniu i realizowaniu elementów wyposażenia wnętrz i wystaw
2. Rozwijanie świadomości projektowania w zgodzie z ludzkimi potrzebami (funkcja, ergonomia, ekonomia, ekologia) oraz wygodą (ergonomia, materiał, forma)
3. Wykształcenie umiejętności łączenia: funkcji, materiału oraz konstrukcji w jednorodną formę o interesującym wyrazie plastycznym.
4. Pobudzanie do innowacyjnego myślenia o nowych materiałach oraz stosowania ich przy realizacji tematów, z równoległym wykorzystywaniem technologii tradycyjnych
5. Dążenie do logicznego łączenia funkcji, materiału, oraz konstrukcji projektowanego elementu wyposażenia wnętrz lub wystaw w jednorodną formę o zamierzonym, interesującym wyrazie plastycznym
6. Kształcenie umiejętności warsztatowych – praca w stolarni
7. Nauka przygotowania i wykonania dokumentacji techniczno-rysunkowej
8. Modelowanie w skali 1:5 oraz 1:1 w materiałach zastępczych, a także materiałach docelowych w celu sprawdzenia proponowanych przez studenta rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych.

Compulsory literature used during classes

·         Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Arkady,2010

·         Pile John „Historia wnętrz”, Arkady, 2010

·         Gossel, Leuthauser: „Architektura XX wieku”, Taschen 2006

·         Giedion Sigfried „Przestrzeń, czas i architektura” PWN, 1968,

·         Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.

·          Konstrukcja mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.

·         Meblarstwo-podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak- WNT 1992 r.

·          Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP

·         Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk –PWN 2001 r.

·         Konstrukcja mebli.Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.

·         Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna – Lesław Giełdowski – WSiP 2008 r.

·         Rysunek zawodowy dla stolarza – Marian Sławiński – WSiP 1998r.

·         Zarys historii mebla – Jan Setkowicz – W-wa 1969 r.

·         Rzeczy niepospolite. Polscy Projektanci XX wieku pod rekacją Czesławy Frejlich – 2+3pl 2013 r.

Additional literature recommended for the student's self learning

·         Meble, naprawa i odnawianie – W-wa 1999r.

·         Słownik terminologiczny mebli –J. Grzelak, 1998 r.

·          Atlas drewna – J. D. Godet – Oficyna wydawnicza Multico 2008 r.

·         Modern chairs . Charlotte & Peter Fiell – Taschen 1993 r.

·         Ewolucja form sprzętów do siedzenia – Jerzy Charytonowicz – OWPW Wrocław 2007 r.

·          Meble-historia mebli od renesansu do lat 60. – Riccardo Montenegro-Arkady 1998 r.

·          Polskie Meble 1918–1939. – Anna Miłosz – ISPAN 2005 r.

·          Meble stylowe – Gyula Kaesz – Ossolineum 1990 r.

·         Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.

·         Meble stylowe – F. Asensio – Arkady 2004 r.

·         Polska sztuka stosowana XX wieku – Irena Huml – Warszawa 1978 r.

·         Meble.Naprawa i odnawianie – Irena Swaczyna – W-wa 1992 r.

·         Meble z drewna giętego i rur stalowych – Idea Thoneta. Katalog – Nurnburg 1989 r.

·         Zarys historii meblarstwa – S. Narębski, J. Gostowicz – Toruń 1971 r.

·         Słownik terminologiczny włókiennictwa – Marta Michałowska – W-wa 1995 r.

·         YearBook Furniture 2010/2011 – Tom Dixon – Edel 2011 r.

·         YearBook Furniture 2011/2012 – Tom Dixon – Edel 2012 r.

·         Chairs, 1000 Masterpieces of Modern Design – Goodman Fiell 2012 r.,

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.

 Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,

realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U05 - świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy,                                    także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach

K_U09 – korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji

własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną

pracę

K_U11 w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych

z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

K_W02 – szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością;

szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe

K_W03

rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności
K_W04 - szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K04 – uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia

się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolnościtwórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań                w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K06- Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych
oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

·        Gromadzenie literatury fachowej dotyczącej sztuki – w tym głównie poświęconej architekturze, architekturze wnętrz, projektowaniu mebli

·        Gromadzenie materiałów merytorycznych wynikających bezpośrednio z podjętych tematów projektowych;

·        Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach                       i technologii stosowanych w realizacji i projektowaniu mebli

·        Gromadzenie dokumentacji studenckich prac kursowych i dyplomowych.

 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)d 150 5 exercise 150h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9762