Katalog ECTS

Projektowanie mebla

Pedagog: dr Tomasz Gałązka
Asystent/ci: mgr Maciej Jelski

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

-         konwersatorium

-      dialog dydaktyczny,

-         dyskusja dydaktyczna

-      prezentacja,

-        projekt indywidualny,

-       seminarium magisterskie

-e-learning

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Dyplom licencjata na kierunku architektura wnętrz oraz pozytywnie zdany egzamin na I rok studiów II stopnia .

Wymagania końcowe

Zdane egzaminy dotyczące przedmiotów teoretycznych oraz praktycznych przewidzianych

programem studiów 1 i 2 semestru.

Semestr 1

Zadanie 1.                                                                                                                                     
Wykonanie projektu mebla – Krzesło.
Materiał: drewno, materiały drewnopochodne w przypadkach szczególnych metal oraz pochodne.
Cel: Projekt oraz realizacja jednoosobowego mebla do siedzenia dla osoby/osób dorosłych o lekkiej konstrukcji. Projektowany mebel poza funkcją użytkową powinien spełniać walory estetyczne. Krzesło może mieć charakter uroczysty, jak i uniwersalny. Może być krzesłem składanym, sztaplowanym itp. Dodatkowa funkcja może być funkcja składowania czy funkcja wieszania w przypadku krzesła do łazienki.
– Szczegółowe określenie założeń projektowych:
funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych
– Rysunkowo – modelowe poszukiwanie koncepcji formy
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1
w konsultacji z pracownią wykonawczą
Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe
– projekt wstępno-szkicowy mebla
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy)
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy) dla wybranych
projektów materiał docelowy
– rysunek roboczy w skali 1:1
– rysunek po wykonawczy w skali 1:1
– dokumentacja fotograficzna
– plansza przedstawiająca proces projektowy 50/100 (w poziomie)
Realizacja wybranych projektów w stolarni wydziałowej lub u wykonawców zewnętrznych:
– semestr V lub VI

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  

od 0  do  5+.   Na ocenę składa się:

·        Samodzielna realizacja koncepcji projektu w poszczególnych etapach pracy                       - 30%

·        Autorska forma scenariusza i ekspozycji wynikająca z merytorycznych treści

podjętego zagadnienia                                                                                                                    -  30%

·        Terminowa realizacja poszczególnych etapów pracy                                                                -  20%

·        Prezentacja projektu                                                                                                                       -  20%                                                                      

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W pracowni podejmowane są tematy związane przede wszystkim z projektowaniem mebla drewnianego, zbudowanego w oparciu o materiały drzewne i drewnopochodne. Pozostaje jednak możliwość – uzasadniona rodzajem mebla i jego funkcją-wyboru przez studenta innych materiałów. Również charakter struktury, sposobu jej realizacji pozostaje otwarty; od propozycji podporządkowanych zasadom produkcji masowej, seryjnej, po meble unikatowe.Podstawą programu II Pracowni Projektowania Mebla jest pobudzanie wyobraźni, wskazywanie przedmiotu inspiracji, uświadamianie znaczenia konsekwentnego stosowania materiału w projektowaniu, logika i prostota konstrukcji, poszukiwanie i kreowanie własnej, oryginalnej formy. Pogram nauczania dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz na 6 poziomie ERK i umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów.
Celem zajęć jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem architektury wnętrz- projektowania mebla.
Tematy dotyczą elementarnych zagadnień materiałowych i konstrukcyjnych.

Omawiane zagadnienia to m.in.:

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących szczegółowych rozwiązań w projektowaniu i realizowaniu elementów wyposażenia wnętrz i wystaw
2. Rozwijanie świadomości projektowania w zgodzie z ludzkimi potrzebami (funkcja, ergonomia, ekonomia, ekologia) oraz wygodą (ergonomia, materiał, forma)
3. Wykształcenie umiejętności łączenia: funkcji, materiału oraz konstrukcji w jednorodną formę o interesującym wyrazie plastycznym.
4. Pobudzanie do innowacyjnego myślenia o nowych materiałach oraz stosowania ich przy realizacji tematów, z równoległym wykorzystywaniem technologii tradycyjnych
5. Dążenie do logicznego łączenia funkcji, materiału, oraz konstrukcji projektowanego elementu wyposażenia wnętrz lub wystaw w jednorodną formę o zamierzonym, interesującym wyrazie plastycznym
6. Kształcenie umiejętności warsztatowych – praca w stolarni
7. Nauka przygotowania i wykonania dokumentacji techniczno-rysunkowej
8. Modelowanie w skali 1:5 oraz 1:1 w materiałach zastępczych, a także materiałach docelowych w celu sprawdzenia proponowanych przez studenta rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

·         Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Arkady,2010

·         Pile John „Historia wnętrz”, Arkady, 2010

·         Gossel, Leuthauser: „Architektura XX wieku”, Taschen 2006

·         Giedion Sigfried „Przestrzeń, czas i architektura” PWN, 1968,

·         Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.

·          Konstrukcja mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.

·         Meblarstwo-podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak- WNT 1992 r.

·          Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP

·         Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk –PWN 2001 r.

·         Konstrukcja mebli.Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.

·         Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna – Lesław Giełdowski – WSiP 2008 r.

·         Rysunek zawodowy dla stolarza – Marian Sławiński – WSiP 1998r.

·         Zarys historii mebla – Jan Setkowicz – W-wa 1969 r.

·         Rzeczy niepospolite. Polscy Projektanci XX wieku pod rekacją Czesławy Frejlich – 2+3pl 2013 r.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

·         Meble, naprawa i odnawianie – W-wa 1999r.

·         Słownik terminologiczny mebli –J. Grzelak, 1998 r.

·          Atlas drewna – J. D. Godet – Oficyna wydawnicza Multico 2008 r.

·         Modern chairs . Charlotte & Peter Fiell – Taschen 1993 r.

·         Ewolucja form sprzętów do siedzenia – Jerzy Charytonowicz – OWPW Wrocław 2007 r.

·          Meble-historia mebli od renesansu do lat 60. – Riccardo Montenegro-Arkady 1998 r.

·          Polskie Meble 1918–1939. – Anna Miłosz – ISPAN 2005 r.

·          Meble stylowe – Gyula Kaesz – Ossolineum 1990 r.

·         Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.

·         Meble stylowe – F. Asensio – Arkady 2004 r.

·         Polska sztuka stosowana XX wieku – Irena Huml – Warszawa 1978 r.

·         Meble.Naprawa i odnawianie – Irena Swaczyna – W-wa 1992 r.

·         Meble z drewna giętego i rur stalowych – Idea Thoneta. Katalog – Nurnburg 1989 r.

·         Zarys historii meblarstwa – S. Narębski, J. Gostowicz – Toruń 1971 r.

·         Słownik terminologiczny włókiennictwa – Marta Michałowska – W-wa 1995 r.

·         YearBook Furniture 2010/2011 – Tom Dixon – Edel 2011 r.

·         YearBook Furniture 2011/2012 – Tom Dixon – Edel 2012 r.

·         Chairs, 1000 Masterpieces of Modern Design – Goodman Fiell 2012 r.,

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.

 Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,

realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U05 - świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy,                                    także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach

K_U09 – korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji

własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną

pracę

K_U11 w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych

z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

K_W02 – szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością;

szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe

K_W03

rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności
K_W04 - szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K04 – uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia

się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolnościtwórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań                w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K06- Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych
oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

·        Gromadzenie literatury fachowej dotyczącej sztuki – w tym głównie poświęconej architekturze, architekturze wnętrz, projektowaniu mebli

·        Gromadzenie materiałów merytorycznych wynikających bezpośrednio z podjętych tematów projektowych;

·        Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach                       i technologii stosowanych w realizacji i projektowaniu mebli

·        Gromadzenie dokumentacji studenckich prac kursowych i dyplomowych.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 150 5 ćw. 150h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9762