(en)Katalog ECTS

Details of city

(en)Pedagog: prof. Jerzy Bogusławski
(en)Asystent/ci: mgr Jan Gronkiewicz

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

a. prezentacje

b. korekty indywidualne i zbiorowe

c. dyskusje

d. klauzury

e. dialog dydaktyczny

Language of lecture polski;
Prerequisites

obroniona praca licencjacka na Akademii Sztuk Pięknych oraz pozytywny wynik przeglądu prac ze studiów licencjackich ponadto: pogłębiona wiedza z historii kultury i sztuki, w szczególności na temat współczesnych trendów projektowych i artystycznych; umiejętność twórczej obserwacji; znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania.

Final requirements

umiejętność formułowania oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętność kreatywnego poszukwania i umiejętność wykonanie projektu zgodnie z podanym tematem i zakresem opracowania, opracowanie projektu w formie elektronicznej, prezentacja wania rozwiązań twórczych

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

przygotowanie planszy, prezentacji i modelów

Teaching goals (program content, subject description)

Zadaniem projektów  realizowanych  w Pracowni Detal Miasta jest  stworzenie form pozwalających na świadome określenie konkretnego obszaru i/lub podkreślenie jego związków przestrzennych. Rezultatem jest podniesienie jakości użytkowej i wizualnej opracowanego terytorium, istotny wpływ na rozpoznawalność i przynależność miejsca.

Metody projektowania wymagają uświadomienia studentowi różnorodności kontekstów zadań projektowych, dotyczących między innymi problematyki społeczno-kulturowej, ekologicznej czy historycznej. Analiza prowadzi do decyzji materiałowej , do w opracowania / skomponowania formy z treścią.

Przestrzeń : miejska, zabytkowa lub współczesna, świadomie ograniczona

Środki: małe formy kubaturowe lub dwuwymiarowe, będące lub związane z meblem miejskim, pawilonami czy strukturą posadzki, tworzące detale.

Technologie : tradycyjne i nowoczesnych, o wyraźnym wyprzedzeniu czasowym

 

Pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu; doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Compulsory literature used during classes

1. „Dom. Krótka historia idei” Witold Rybczyński. Marabut

2. „Życie między budynkami” Jan Gahl

3. „100 lat Rysunku Architektonicznego” Neil Bingham

4. „Bycie przestrzeń I architektura” Christian Norberg-Schulz

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Jak działa architektura. Witold Rybczyński.

2. Dlaczego budynki stoją. Mario Salvadori, Murator 1999

3. Odczuwanie architektury. Steen Eiler Rasmussen

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

-  dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT)

K_U02

wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych

K_U03

podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac artystycznych wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

K_U05

świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U06

świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U07

świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach

K_U09

korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę

K_U11

w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

K_W01

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe  tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia

K_W02

szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe

K_W03

rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności

K_W04

szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08

trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych

K_K01

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

K_K03

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu,

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K04

uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K05

wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania

K_K06

krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_K08

komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Stoły i taborety przystosowane do rysunku i modelowania. Zasięg WI-FI. Gniazdka do zasilania komputerów. Oświetlenie do pracy i ekspozycji. Ekran szerokoformatowy podłączony do Internetu. Rzutnik i ekran. Ściany przystosowane do prezentacji projektu. Szafy i szuflady do przechowywania projektów.  Drukarka 3D. 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)d 150 5 exercise 150h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9764