Katalog ECTS

Detal miasta

Pedagog: prof. Jerzy Bogusławski
Asystent/ci: mgr Jan Gronkiewicz

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

a. prezentacje

b. korekty indywidualne i zbiorowe

c. dyskusje

d. klauzury

e. dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

obroniona praca licencjacka na Akademii Sztuk Pięknych oraz pozytywny wynik przeglądu prac ze studiów licencjackich ponadto: pogłębiona wiedza z historii kultury i sztuki, w szczególności na temat współczesnych trendów projektowych i artystycznych; umiejętność twórczej obserwacji; znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania.

Wymagania końcowe

umiejętność formułowania oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętność kreatywnego poszukwania i umiejętność wykonanie projektu zgodnie z podanym tematem i zakresem opracowania, opracowanie projektu w formie elektronicznej, prezentacja wania rozwiązań twórczych

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

przygotowanie planszy, prezentacji i modelów

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zadaniem projektów  realizowanych  w Pracowni Detal Miasta jest  stworzenie form pozwalających na świadome określenie konkretnego obszaru i/lub podkreślenie jego związków przestrzennych. Rezultatem jest podniesienie jakości użytkowej i wizualnej opracowanego terytorium, istotny wpływ na rozpoznawalność i przynależność miejsca.

Metody projektowania wymagają uświadomienia studentowi różnorodności kontekstów zadań projektowych, dotyczących między innymi problematyki społeczno-kulturowej, ekologicznej czy historycznej. Analiza prowadzi do decyzji materiałowej , do w opracowania / skomponowania formy z treścią.

Przestrzeń : miejska, zabytkowa lub współczesna, świadomie ograniczona

Środki: małe formy kubaturowe lub dwuwymiarowe, będące lub związane z meblem miejskim, pawilonami czy strukturą posadzki, tworzące detale.

Technologie : tradycyjne i nowoczesnych, o wyraźnym wyprzedzeniu czasowym

 

Pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu; doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. „Dom. Krótka historia idei” Witold Rybczyński. Marabut

2. „Życie między budynkami” Jan Gahl

3. „100 lat Rysunku Architektonicznego” Neil Bingham

4. „Bycie przestrzeń I architektura” Christian Norberg-Schulz

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Jak działa architektura. Witold Rybczyński.

2. Dlaczego budynki stoją. Mario Salvadori, Murator 1999

3. Odczuwanie architektury. Steen Eiler Rasmussen

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

-  dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT)

K_U02

wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych

K_U03

podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac artystycznych wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

K_U05

świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U06

świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U07

świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach

K_U09

korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę

K_U11

w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

K_W01

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe  tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia

K_W02

szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe

K_W03

rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności

K_W04

szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08

trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych

K_K01

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

K_K03

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu,

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K04

uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K05

wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania

K_K06

krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_K08

komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Stoły i taborety przystosowane do rysunku i modelowania. Zasięg WI-FI. Gniazdka do zasilania komputerów. Oświetlenie do pracy i ekspozycji. Ekran szerokoformatowy podłączony do Internetu. Rzutnik i ekran. Ściany przystosowane do prezentacji projektu. Szafy i szuflady do przechowywania projektów.  Drukarka 3D. 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 150 5 ćw. 150h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9764