(en)Katalog ECTS

Intermedia

(en)Pedagog: dr Zuzanna Sadowa
(en)Asystent/ci: mgr Marta Mielcarek

(en)Pole (en)Opis
Course type

 KSZTAŁCENIE OGÓLNOPLASTYCZNE, UZUPEŁNIAJACE

 

Didactic methods

- wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną

- dialog dydaktyczny

- ćwiczenia kreacyjne i warsztaty

- projekt plastyczny, indywidualny (podstawowa forma zajęć)

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie studiów I st. licencjackich na wyższej uczelni artystycznej.

Znajomość podstaw języka plastycznego w aspekcie teoretycznym i praktycznym z naciskiem na rzeźbę i przestrzeń.

Final requirements

Pozytywna ocena zrealizowanej pracy artystycznej, intermedialnej.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Forma zaliczenia przedmiotu:

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów od 0  do  5+. 

Ocenie podlega rozwój indywidualnej pracy twórczej i zarazem rozwój świadomości autorskiej, kształcącej pożądaną postawę.

Ocenie podlega realizacja pracy o charakterze intermedialnym, która jest efektem zdobytej wiedzy i umiejętności w ramach działań w pracowni, jak również poza nią.

 

Kryteria oceny:

1. Samodzielne odkrywanie problemu i formułowanie idei ...... 20,00%
2. Zaangażowanie w rozwijanie twórczej koncepcji..................20,00%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.............20,00%
4. Aktywny udział w zajęciach................................................10,00%
5. Poziom artystyczny wykonania prac .................................30,00%

 

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania:

1. Pracownia Intermediów jest próbą wprowadzenia w obszar artystycznego doświadczenia czynników intermedialnego, performatywnego i instalacyjnego, związanych z problematyką przestrzeni.

2. Celem pracy ze studentami jest poszukiwanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy doznaniami i otaczającymi nas przedmiotami w różny sposób obecnymi w przestrzeni: oddziaływania sobą, w ramach pracy z obiektem i formą skończoną, poprzez kreowanie zjawisk i procesów oraz poprzez działania niekoniecznie wizualne i ich wzajemne relacje.

3. W rezultacie, budowanie klarownych i nośnych i celowych wypowiedzi twórczych, które z natury własnej niepowtarzalności i indywidualności powinny być artykułowane we właściwy sobie tylko sposób, wykorzystując bogactwo środków plastycznych, rozszerzonych o całe spektrum zjawisk poza wizualnych, konceptualnych, czy czerpiących wprost z potoczności.

4. Projekty realizowane za pomocą różnych narzędzi i mediów, począwszy od tradycyjnych po techniki cyfrowe, pozwalają studentom zmierzyć się z podstawowymi zagadnieniami instalacyjno-przestrzenno-medialnymi.

 

Omawiane bloki zagadnień:

-Specyfika miejsca, tożsamość miejsc i przestrzeni.

-Rozpoznanie i budowa nowych pól znaczeniowych związanych z przestrzenią i miejscem.

-Relacje miejsce -ciało-zdarzenie.

-Obecność, uczestnictwo, budowanie wydarzeń (w przestrzeni).

-Wskazanie, Interwencja, Reżyseria przestrzeni.

 

Cel dydaktyczny:

Kształcenie twórczego stosunku do otaczającego świata, wyrażanego w artystycznym działaniu.

Studia w Pracowni Intermediów mogą być zwieńczone aneksem plastycznym do Dyplomu Magistra Sztuki.

Compulsory literature used during classes

Arnheim R. „Sztuka i percepcja wzrokowa” Officyna, 2014

Arnheim R. "Dynamika formy architektonicznej" Officyna, 2012

Barthes R. "Światło obrazu. Uwagi o fotografii", Warszawa, Aletheia, 2001

Hansen O. „Zobaczyć świat” Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2005

Norberg- Schulz Ch. „Znaczenie w architekturze Zachodu”, tł. B. Gadomska, wyd.Murator, Warszawa, 1999

Pallasmaa Juhani, Myśląca dłoń, Instytut Architektury 2015

Pallasmaa Juhani, Oczy skóry, Instytut Architektury, 2012

Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście" zbiór Mateusz Kwaterko, Paweł Krzaczkowski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa,

Rasmussen S. E „Odczuwanie architektury” wyd.Murator, 1999

Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, PIW, 1987 

Welsch W., Estetyka poza estetyką, tłum. K. Guczalska, Universitas, Kraków 2005.  

 

Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.

Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Additional literature recommended for the student's self learning

1.      Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Buczyńska – Garewicz H. Universitas, Kraków 2006

2.      Estetyka performatywności, Fisher -  Lichte E. Tł. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008

3.      „Przestrzeń, czas, architektura“, Giedon S., PWN, Warszawa 1968

4.      „Sztuka Instalacji. Zagadnienia związku przestrzenii i obecności w sztuce współczesnej“, Guzek Ł., Wydawnictwo Neriton

5.      „Znaczenie w architekturze zachodu“, Norberg – Schulz Ch. Tł. B. Gadomska, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999

6.      „Inne obrazy. Oko, widzenie sztuka. Od Albertiego do Duchampa“ Gdańsk, 2008

7.      „Przestrzeń, filozofia, architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni“, Wydawnictwo fundacji Humaniora, Poznań 1999

8.      „Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście. Mateusz Kwaterko, Paweł Krzaczkowski, Fundacja Bęc Zmiana

9.      „Od awangardy do postmodernizmu“ red. Grzegorz Dziamski, Instytut Kultury, 1996

10.  „Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje.“ Gabriela Świtek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

11.  „Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów“ I. Kurz, P. Kwiatkowska i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012

 

·         Wszelkie magazyny o sztuce:

·         Art

·         Art. Magazyn

·         Fin Art

·         Arts magazne

·         Szum

·         Flash art

·         Exit Art Magazine

·         Ubu.com

·         Ninateka.pl

·         Newmediaart.eu

·         Media Art Net , medienkunstnetz.de

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,
-umiejętności ekspresji artystycznej.
K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania
i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych,
-umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne)
K_U06 – świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U09 -korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę

K_U11-w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

 

K_W01 - w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe  tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia
- wiedza o realizacji prac artystycznych

K_W06- wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
K_W07- zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych
K_W08- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych
K_W10- wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów architektura wnętrz oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

K_K05 – wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania;

K_K06 - krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K08 - komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

K_K09 - podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia Intermediów powinna być na tyle obszerna, aby studenci mieli swoje indywidualne stanowiska pracy. Powinna być wygodna i cicha, wentylowana i dobrze oświetlona.

Pracownia powinna być wyposażona w podstawowe źródła światła wraz z konsolą sterującą (oświetlenie sceniczne, spoty, reflektorki) podstawowy sprzęt nagrywający (dźwięk i obraz/ kamera) i odtwarzający (monitory LCD i sprzęt audio). Do kreacji i prezentacji prac niezbędne są rzutniki multimedialne. Studenci powinni mieć dostęp do stanowisk technicznych. Jak również, powinni mieć możliwość korzystania ze studio fotograficznego, z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów wyposażonych w monitory o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)d 90 3 exercise 90h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9768