Katalog ECTS

Intermedia

Pedagog: dr Zuzanna Sadowa
Asystent/ci: mgr Marta Mielcarek

Pole Opis
Typ przedmiotu

 KSZTAŁCENIE OGÓLNOPLASTYCZNE, UZUPEŁNIAJACE

 

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną

- dialog dydaktyczny

- ćwiczenia kreacyjne i warsztaty

- projekt plastyczny, indywidualny (podstawowa forma zajęć)

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie studiów I st. licencjackich na wyższej uczelni artystycznej.

Znajomość podstaw języka plastycznego w aspekcie teoretycznym i praktycznym z naciskiem na rzeźbę i przestrzeń.

Wymagania końcowe

Pozytywna ocena zrealizowanej pracy artystycznej, intermedialnej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Forma zaliczenia przedmiotu:

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów od 0  do  5+. 

Ocenie podlega rozwój indywidualnej pracy twórczej i zarazem rozwój świadomości autorskiej, kształcącej pożądaną postawę.

Ocenie podlega realizacja pracy o charakterze intermedialnym, która jest efektem zdobytej wiedzy i umiejętności w ramach działań w pracowni, jak również poza nią.

 

Kryteria oceny:

1. Samodzielne odkrywanie problemu i formułowanie idei ...... 20,00%
2. Zaangażowanie w rozwijanie twórczej koncepcji..................20,00%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.............20,00%
4. Aktywny udział w zajęciach................................................10,00%
5. Poziom artystyczny wykonania prac .................................30,00%

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania:

1. Pracownia Intermediów jest próbą wprowadzenia w obszar artystycznego doświadczenia czynników intermedialnego, performatywnego i instalacyjnego, związanych z problematyką przestrzeni.

2. Celem pracy ze studentami jest poszukiwanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy doznaniami i otaczającymi nas przedmiotami w różny sposób obecnymi w przestrzeni: oddziaływania sobą, w ramach pracy z obiektem i formą skończoną, poprzez kreowanie zjawisk i procesów oraz poprzez działania niekoniecznie wizualne i ich wzajemne relacje.

3. W rezultacie, budowanie klarownych i nośnych i celowych wypowiedzi twórczych, które z natury własnej niepowtarzalności i indywidualności powinny być artykułowane we właściwy sobie tylko sposób, wykorzystując bogactwo środków plastycznych, rozszerzonych o całe spektrum zjawisk poza wizualnych, konceptualnych, czy czerpiących wprost z potoczności.

4. Projekty realizowane za pomocą różnych narzędzi i mediów, począwszy od tradycyjnych po techniki cyfrowe, pozwalają studentom zmierzyć się z podstawowymi zagadnieniami instalacyjno-przestrzenno-medialnymi.

 

Omawiane bloki zagadnień:

-Specyfika miejsca, tożsamość miejsc i przestrzeni.

-Rozpoznanie i budowa nowych pól znaczeniowych związanych z przestrzenią i miejscem.

-Relacje miejsce -ciało-zdarzenie.

-Obecność, uczestnictwo, budowanie wydarzeń (w przestrzeni).

-Wskazanie, Interwencja, Reżyseria przestrzeni.

 

Cel dydaktyczny:

Kształcenie twórczego stosunku do otaczającego świata, wyrażanego w artystycznym działaniu.

Studia w Pracowni Intermediów mogą być zwieńczone aneksem plastycznym do Dyplomu Magistra Sztuki.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Arnheim R. „Sztuka i percepcja wzrokowa” Officyna, 2014

Arnheim R. "Dynamika formy architektonicznej" Officyna, 2012

Barthes R. "Światło obrazu. Uwagi o fotografii", Warszawa, Aletheia, 2001

Hansen O. „Zobaczyć świat” Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2005

Norberg- Schulz Ch. „Znaczenie w architekturze Zachodu”, tł. B. Gadomska, wyd.Murator, Warszawa, 1999

Pallasmaa Juhani, Myśląca dłoń, Instytut Architektury 2015

Pallasmaa Juhani, Oczy skóry, Instytut Architektury, 2012

Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście" zbiór Mateusz Kwaterko, Paweł Krzaczkowski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa,

Rasmussen S. E „Odczuwanie architektury” wyd.Murator, 1999

Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, PIW, 1987 

Welsch W., Estetyka poza estetyką, tłum. K. Guczalska, Universitas, Kraków 2005.  

 

Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.

Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1.      Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Buczyńska – Garewicz H. Universitas, Kraków 2006

2.      Estetyka performatywności, Fisher -  Lichte E. Tł. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008

3.      „Przestrzeń, czas, architektura“, Giedon S., PWN, Warszawa 1968

4.      „Sztuka Instalacji. Zagadnienia związku przestrzenii i obecności w sztuce współczesnej“, Guzek Ł., Wydawnictwo Neriton

5.      „Znaczenie w architekturze zachodu“, Norberg – Schulz Ch. Tł. B. Gadomska, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999

6.      „Inne obrazy. Oko, widzenie sztuka. Od Albertiego do Duchampa“ Gdańsk, 2008

7.      „Przestrzeń, filozofia, architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni“, Wydawnictwo fundacji Humaniora, Poznań 1999

8.      „Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście. Mateusz Kwaterko, Paweł Krzaczkowski, Fundacja Bęc Zmiana

9.      „Od awangardy do postmodernizmu“ red. Grzegorz Dziamski, Instytut Kultury, 1996

10.  „Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje.“ Gabriela Świtek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

11.  „Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów“ I. Kurz, P. Kwiatkowska i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012

 

·         Wszelkie magazyny o sztuce:

·         Art

·         Art. Magazyn

·         Fin Art

·         Arts magazne

·         Szum

·         Flash art

·         Exit Art Magazine

·         Ubu.com

·         Ninateka.pl

·         Newmediaart.eu

·         Media Art Net , medienkunstnetz.de

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,
-umiejętności ekspresji artystycznej.
K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania
i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych,
-umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne)
K_U06 – świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U09 -korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę

K_U11-w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

 

K_W01 - w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe  tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia
- wiedza o realizacji prac artystycznych

K_W06- wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
K_W07- zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych
K_W08- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych
K_W10- wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów architektura wnętrz oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

K_K05 – wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania;

K_K06 - krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K08 - komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

K_K09 - podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia Intermediów powinna być na tyle obszerna, aby studenci mieli swoje indywidualne stanowiska pracy. Powinna być wygodna i cicha, wentylowana i dobrze oświetlona.

Pracownia powinna być wyposażona w podstawowe źródła światła wraz z konsolą sterującą (oświetlenie sceniczne, spoty, reflektorki) podstawowy sprzęt nagrywający (dźwięk i obraz/ kamera) i odtwarzający (monitory LCD i sprzęt audio). Do kreacji i prezentacji prac niezbędne są rzutniki multimedialne. Studenci powinni mieć dostęp do stanowisk technicznych. Jak również, powinni mieć możliwość korzystania ze studio fotograficznego, z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów wyposażonych w monitory o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 90 3 ćw. 90h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9768