(en)Katalog ECTS

Diploma and technical descriptions

(en)Pedagog: prof. Piotr Kwasieborski
(en)Asystent/ci: dr hab. Beata Dobryjanowicz

(en)Pole (en)Opis
Course type Projektowanie wnętrz - pracownia wolnego wyboru dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia, kod przedmiotu: AW/S/1/WN/KK/05
Didactic methods

- konwersatorium
- dialog dydaktyczny
- dyskusja dydaktyczna
- prezentacja
- projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć)
- seminarium magisterskie (dla II roku studiów II stopnia)
- e-learning

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczenie I roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz.

Przed przystąpieniem do projektowania studenci zobowiązani są do:
1. wskazania obiektu stanowiącego przedmiot opracowania, uzyskania odnośnej dokumentacji technicznej lub/i wykonania inwentaryzacji, 
2. zapoznania się w literaturze fachowej ze specyfiką opracowywanego tematu,
3. zgromadzenia innych, oprócz dokumentacji architektonicznej, materiałów związanych bezpośrednio z tematem opracowania, koniecznych do przeprowadzenia procesu projektowego, 
4. bycia na bieżąco z nowymi osiągnięciami w dziedzinie architektury, projektowania wnętrz i design`u.

Final requirements

Semestr III studiów II stopnia –
1. przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej, zapoznanie się w literaturze fachowej ze specyfiką opracowywanego tematu, zgromadzenie materiałów koniecznych do przeprowadzenia procesu projektowego ,
2. wykonanie wielowątkowej analizy obiektu architektonicznego będącego przedmiotem projektu,
3. opracowanie programu użytkowego,
4. wykonanie analizy funkcjonalnej,
5. wykonanie projektu planowanych zmian architektoniczno - budowlanych

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Na ocenę końcową składają się elementy oceny pracy studenta w ciągu dwóch semestrów:

Kryteria oceny: 
Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

1.Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność koncepcji 30%
2. Świadomość projektowa w trakcie pracy 20%
3. Aktywny udział w zajęciach, umiejętność nawiązania dialogu z pedagogiem i kolegami 15%
4. Czytelność i forma przekazu zadania projektowego 35%

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych
(ocena formująca i podsumowująca w %)

1. Zaakceptowanie koncepcji w wyznaczonym terminie 30%
2. Rozwój projektu przedstawiany na kolejnych korektach 20%
3 .Oddanie projektu w wyznaczonym terminie 15%
4. Końcowa forma podania projektu 35%


oraz ocena pracy projektowej podczas publicznej obrony przedstawionego rozwiązania. 

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć:

Kurs Projektowania Wnętrz ma przygotować do świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Zajęcia mają wyposażyć absolwentów w kwalifikacje artystyczne, zawodowe i techniczne niezbędne w praktyce zawodowej.

Zajęcia dla studentów II roku studiów drugiego stopnia mają przygotować absolwentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz na 7 poziomie ERK oraz umożliwić specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów.
Absolwent studiów magisterskich powinien być uformowanym, oryginalnym twórcą kreatywnie rozwiązującym złożone zadania projektowe. Powinien umieć samodzielnie i efektywnie wykonywać zawód architekta wnętrz, powinien być także projektantem przygotowanym do pracy w zespołach przy dużych projektach interdyscyplinarnych.

Treści programowe nauczania
Program Pracowni Projektowania Wnętrz skupia się na przekazaniu wiedzy i wykształceniu umiejętności niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz. Zadania koncentrują się przede wszystkim wokół wykorzystania środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni architektonicznej. Pokazują ponadto wielowątkowość i interdyscyplinarność zagadnień składających się na warsztat architekta wnętrz.
Preferowaną metodą projektową jest dochodzenie do rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali – od ogółu do rozwiązań szczegółowych. Nacisk położony jest na indywidualizowanie zadań projektowych i użycie różnorodnych narzędzi przy pracy nad projektem. Przedmiotem zajęć jest projektowanie przestrzeni wnętrz przez odpowiednie dostosowanie środków plastycznych do zaistniałych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych oraz do uwarunkowań techniczno-przestrzennych. Ważnym elementem kształcenia jest uświadomienie tradycyjnej współzależności między architekturą a innymi dyscyplinami sztuk plastycznych.
Omawiane zagadnienia to:
1. wymagania stawiane przestrzeni poszczególnych rodzajów wnętrz: (mieszkalnych, handlowych, biurowych, użyteczności publicznej, związanych ze szkolnictwem, zabytkowych)
2. wielowątkowa analiza tkanki architektonicznej będącej przedmiotem opracowania
3. rozwiązania funkcjonalne wnętrz mieszkalnych i wnętrz użyteczności publicznej w skali całego budynku oraz w skali poszczególnych wnętrz
4. ergonomia przestrzeni mieszkalnej, przestrzeni miejsca pracy, przestrzeni użyteczności publicznej
5. wpływ środków plastycznych na percepcję przestrzeni; dobór środków wyrazu i elementów kompozycji przestrzennej takich jak proporcje elementów, faktura, kolor ; rola światła słonecznego i sztucznego przy kształtowaniu przestrzeni wnętrz
6. dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych, dobór rozwiązań i środków technicznych
7. metody przygotowania prezentacji opracowania projektowego

Przykłady tematów prac magisterskich:

1. Centrum sztuki – rezydencje artystyczne Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paryż
2. Dwór w Moszczanicy – rewitalizacja zabytku przez przywrócenie pierwotnej funkcji rezydencjonalnej
3. Bottega Veneta – projekt wnętrza sklepu przy ul. Żurawiej w Warszawie
4. Projekt rewitalizacja "Kina Tęcza" na Warszawskim Żoliborzu
5. Projekt rewitalizacji Domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej w Krakowie
6. Projekt rewitalizacji budynku zabytkowej szkoły przy ul. Przedatki w Wilanowie na potrzeby lokalu gastronomicznego.

Pogram nauczania dla studentów II roku studiów drugiego stopnia pogłębia oraz rozwija wiedzę i umiejętności studenta związane z obszarem architektury wnętrz na wysokim, profesjonalnym poziomie. Zadania mają złożony charakter wymagający kompleksowego, wielowątkowego, interdyscyplinarnego i kreatywnego podejścia.
Program pracowni umożliwia elastyczne dostosowanie pracy nad projektem do specyficznej sytuacji każdego studenta – do jego poglądów, upodobań, możliwości twórczych i umiejętności warsztatowych. Ponadto w zależności od charakteru i skali przestrzeni będącej tematem opracowania, zakres pracy i sposób prezentacji są zawsze dobierane jednostkowo. Kreatywne i oryginalne podejście do projektu jest preferowaną metodą pracy. Dzięki temu tryb studiowania ma indywidualny charakter.

Compulsory literature used during classes


1. NEUFERT Ernst „PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO”, Arkady , 2010
2. MIESZKOWSKI Zygmunt „ELEMENTY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO”, Arkady, 1973
3. PILE John „HISTORIA WNĘTRZ”, Arkady, 2004
4. HINZ Sigrid „WNĘTRZA MIESZKALNE I MEBLE”, Arkady, 1980,
5. JODIDIO Philip seria wydawnicza „ARCHITEKTURA DZISIAJ”, Taschen, 2001-2013
6. JODIDIO Philip “100 CONTEMPORARY ARCHITECTS”, Taschen, 2009
7. „WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE”, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690; j.t. DzU z 2015 r. poz. 1422; DzU z 2017 r. poz. 2285) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura uzupełniająca:
1. PARCZEWSKI Wacław, TAUSZYŃSKI Krzysztof „PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”, WSiP, 2009
2. SZMIDT Bolesław „ŁAD PRZESTRZENI”, PIW, 1981
3. HARBISON Robert, „ZBUDOWANE, NIEZBUDOWANE I NIE DO ZBUDOWANIA”, Murator, 2001
4. NORBERG - SCHULZ Christian „ZNACZENIE W ARCHITEKTURZE ZACHODU”, Murator, 1999
5. RASMUSSEN Steen Eiler „ODCZUWANIE ARCHITEKTURY”, Murator, 1999
6. van BERKEL Ben, BOS Caroline „NIEPOPRAWNI WIZJONERZY”, Murator, 2000
7. BANHAM Reyner „REWOLUCJA W ARCHITEKTURZE”, WAiF, 1979
8. BRONIEWSKI Tadeusz „HISTORIA ARCHITEKTURY DLA WSZYSTKICH”, Ossolineum, 1990
9. de MORANT Henry „HISTORIA SZTUKI ZDOBNICZEJ”, Arkady, 1983


Czasopisma:
ARCHITEKTURA, 2+3D, DOMUS, L’ ARCHITECTURE D’ AUJOURDHUI, THE ARCHITECTURAL REVIEW, INTERIOR DESIGN, PROGRESSIVE ARCHITECTURE, ARCHITECTURAL DIGEST

Literatura anglojęzyczna:
1. SHARP Dennis, " A VISUAL HISTORY OF TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE", William Heineman Ltd/Secker & Warburg Ltd, 1972
2. JODIDIO Philip, “BUILDING A NEW MILLENIUM”, Taschen, 1999
3. "ARCHITECTURAL THEORY FROM THE RENAISSANCE TO THE PRESENT, 89 ESSAYS ON 117 TREATISES", Taschen, 2003
4. POLLOCK Naomi, " MODERN JAPANESE HOUSE", Phaidon Press, 2005
5. "1000X EROPEAN ARCHITECTURE", Verlaghaus Braun, 2007
6. JODIDIO Philip, “100 CONTEMPORARY ARCHITECTS A-Z”, Taschen, 2008
7. CORCUERA Antonio, "Contemporary HOUSES", Tandem Verlag GmBH, 2010
8. DROSTE Magdalena, Bauhaus Archiv, "BAUHAUS 1919-1933", Taschen 2012
9. JODIDIO Philip, “ARCHITECTURE NOW” vol. I-IX, Taschen, 2001- 2013
10. JODIDIO Philip, “SMALL ARCHITECTURE NOW”, Taschen, 2014

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności - absolwent potrafi:

1. wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania indywidualnych i nietypowych zadań projektowych w sposób innowacyjny, poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjnych (ICT);.
2. wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;
3. podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym;
4. przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
5. świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
6. świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
7. świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;
8. współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach;
9. korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę;
10. przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące
zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych: sztuki projektowe, sztuki piękne, właściwych dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
11. w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych
z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością;

Wiedza - absolwent powinien znać i rozumieć:

1. w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące
ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej w zakresie architektury wnętrz;
2. szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów wnętrz;
3. szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe
4. rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz;
5. szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
6. kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki
z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę
wiedzę w sposób odpowiadający specjalności architektura wnętrz;
7. wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej;
8. zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych
o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce
i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych;
9. trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla sztuk projektowych oraz wybranych sztuk pięknych;
10. problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) oraz rozwojem technologicznym związanym ze specjalnością architektura wnętrz;
11. wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku
studiów architektura wnętrz oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju;
12. fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej, a także posiada szeroką wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty – projektanta wnętrz;

1. uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych
2. wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
3. odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad;
4. uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji;
5. wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania;
6. krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;
7. wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych;
8. komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;
9. podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 2D i 3D.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 450 15 seminar 450h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9791