Katalog ECTS

Dyplom i opracowania techniczne

Pedagog: prof. Piotr Kwasieborski
Asystent/ci: dr hab. Beata Dobryjanowicz

Pole Opis
Typ przedmiotu Projektowanie wnętrz - pracownia wolnego wyboru dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia, kod przedmiotu: AW/S/1/WN/KK/05
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- konwersatorium
- dialog dydaktyczny
- dyskusja dydaktyczna
- prezentacja
- projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć)
- seminarium magisterskie (dla II roku studiów II stopnia)
- e-learning

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie I roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz.

Przed przystąpieniem do projektowania studenci zobowiązani są do:
1. wskazania obiektu stanowiącego przedmiot opracowania, uzyskania odnośnej dokumentacji technicznej lub/i wykonania inwentaryzacji, 
2. zapoznania się w literaturze fachowej ze specyfiką opracowywanego tematu,
3. zgromadzenia innych, oprócz dokumentacji architektonicznej, materiałów związanych bezpośrednio z tematem opracowania, koniecznych do przeprowadzenia procesu projektowego, 
4. bycia na bieżąco z nowymi osiągnięciami w dziedzinie architektury, projektowania wnętrz i design`u.

Wymagania końcowe

Semestr III studiów II stopnia –
1. przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej, zapoznanie się w literaturze fachowej ze specyfiką opracowywanego tematu, zgromadzenie materiałów koniecznych do przeprowadzenia procesu projektowego ,
2. wykonanie wielowątkowej analizy obiektu architektonicznego będącego przedmiotem projektu,
3. opracowanie programu użytkowego,
4. wykonanie analizy funkcjonalnej,
5. wykonanie projektu planowanych zmian architektoniczno - budowlanych

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Na ocenę końcową składają się elementy oceny pracy studenta w ciągu dwóch semestrów:

Kryteria oceny: 
Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

1.Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność koncepcji 30%
2. Świadomość projektowa w trakcie pracy 20%
3. Aktywny udział w zajęciach, umiejętność nawiązania dialogu z pedagogiem i kolegami 15%
4. Czytelność i forma przekazu zadania projektowego 35%

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych
(ocena formująca i podsumowująca w %)

1. Zaakceptowanie koncepcji w wyznaczonym terminie 30%
2. Rozwój projektu przedstawiany na kolejnych korektach 20%
3 .Oddanie projektu w wyznaczonym terminie 15%
4. Końcowa forma podania projektu 35%


oraz ocena pracy projektowej podczas publicznej obrony przedstawionego rozwiązania. 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:

Kurs Projektowania Wnętrz ma przygotować do świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Zajęcia mają wyposażyć absolwentów w kwalifikacje artystyczne, zawodowe i techniczne niezbędne w praktyce zawodowej.

Zajęcia dla studentów II roku studiów drugiego stopnia mają przygotować absolwentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz na 7 poziomie ERK oraz umożliwić specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów.
Absolwent studiów magisterskich powinien być uformowanym, oryginalnym twórcą kreatywnie rozwiązującym złożone zadania projektowe. Powinien umieć samodzielnie i efektywnie wykonywać zawód architekta wnętrz, powinien być także projektantem przygotowanym do pracy w zespołach przy dużych projektach interdyscyplinarnych.

Treści programowe nauczania
Program Pracowni Projektowania Wnętrz skupia się na przekazaniu wiedzy i wykształceniu umiejętności niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz. Zadania koncentrują się przede wszystkim wokół wykorzystania środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni architektonicznej. Pokazują ponadto wielowątkowość i interdyscyplinarność zagadnień składających się na warsztat architekta wnętrz.
Preferowaną metodą projektową jest dochodzenie do rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali – od ogółu do rozwiązań szczegółowych. Nacisk położony jest na indywidualizowanie zadań projektowych i użycie różnorodnych narzędzi przy pracy nad projektem. Przedmiotem zajęć jest projektowanie przestrzeni wnętrz przez odpowiednie dostosowanie środków plastycznych do zaistniałych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych oraz do uwarunkowań techniczno-przestrzennych. Ważnym elementem kształcenia jest uświadomienie tradycyjnej współzależności między architekturą a innymi dyscyplinami sztuk plastycznych.
Omawiane zagadnienia to:
1. wymagania stawiane przestrzeni poszczególnych rodzajów wnętrz: (mieszkalnych, handlowych, biurowych, użyteczności publicznej, związanych ze szkolnictwem, zabytkowych)
2. wielowątkowa analiza tkanki architektonicznej będącej przedmiotem opracowania
3. rozwiązania funkcjonalne wnętrz mieszkalnych i wnętrz użyteczności publicznej w skali całego budynku oraz w skali poszczególnych wnętrz
4. ergonomia przestrzeni mieszkalnej, przestrzeni miejsca pracy, przestrzeni użyteczności publicznej
5. wpływ środków plastycznych na percepcję przestrzeni; dobór środków wyrazu i elementów kompozycji przestrzennej takich jak proporcje elementów, faktura, kolor ; rola światła słonecznego i sztucznego przy kształtowaniu przestrzeni wnętrz
6. dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych, dobór rozwiązań i środków technicznych
7. metody przygotowania prezentacji opracowania projektowego

Przykłady tematów prac magisterskich:

1. Centrum sztuki – rezydencje artystyczne Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paryż
2. Dwór w Moszczanicy – rewitalizacja zabytku przez przywrócenie pierwotnej funkcji rezydencjonalnej
3. Bottega Veneta – projekt wnętrza sklepu przy ul. Żurawiej w Warszawie
4. Projekt rewitalizacja "Kina Tęcza" na Warszawskim Żoliborzu
5. Projekt rewitalizacji Domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej w Krakowie
6. Projekt rewitalizacji budynku zabytkowej szkoły przy ul. Przedatki w Wilanowie na potrzeby lokalu gastronomicznego.

Pogram nauczania dla studentów II roku studiów drugiego stopnia pogłębia oraz rozwija wiedzę i umiejętności studenta związane z obszarem architektury wnętrz na wysokim, profesjonalnym poziomie. Zadania mają złożony charakter wymagający kompleksowego, wielowątkowego, interdyscyplinarnego i kreatywnego podejścia.
Program pracowni umożliwia elastyczne dostosowanie pracy nad projektem do specyficznej sytuacji każdego studenta – do jego poglądów, upodobań, możliwości twórczych i umiejętności warsztatowych. Ponadto w zależności od charakteru i skali przestrzeni będącej tematem opracowania, zakres pracy i sposób prezentacji są zawsze dobierane jednostkowo. Kreatywne i oryginalne podejście do projektu jest preferowaną metodą pracy. Dzięki temu tryb studiowania ma indywidualny charakter.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć


1. NEUFERT Ernst „PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO”, Arkady , 2010
2. MIESZKOWSKI Zygmunt „ELEMENTY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO”, Arkady, 1973
3. PILE John „HISTORIA WNĘTRZ”, Arkady, 2004
4. HINZ Sigrid „WNĘTRZA MIESZKALNE I MEBLE”, Arkady, 1980,
5. JODIDIO Philip seria wydawnicza „ARCHITEKTURA DZISIAJ”, Taschen, 2001-2013
6. JODIDIO Philip “100 CONTEMPORARY ARCHITECTS”, Taschen, 2009
7. „WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE”, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690; j.t. DzU z 2015 r. poz. 1422; DzU z 2017 r. poz. 2285) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura uzupełniająca:
1. PARCZEWSKI Wacław, TAUSZYŃSKI Krzysztof „PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”, WSiP, 2009
2. SZMIDT Bolesław „ŁAD PRZESTRZENI”, PIW, 1981
3. HARBISON Robert, „ZBUDOWANE, NIEZBUDOWANE I NIE DO ZBUDOWANIA”, Murator, 2001
4. NORBERG - SCHULZ Christian „ZNACZENIE W ARCHITEKTURZE ZACHODU”, Murator, 1999
5. RASMUSSEN Steen Eiler „ODCZUWANIE ARCHITEKTURY”, Murator, 1999
6. van BERKEL Ben, BOS Caroline „NIEPOPRAWNI WIZJONERZY”, Murator, 2000
7. BANHAM Reyner „REWOLUCJA W ARCHITEKTURZE”, WAiF, 1979
8. BRONIEWSKI Tadeusz „HISTORIA ARCHITEKTURY DLA WSZYSTKICH”, Ossolineum, 1990
9. de MORANT Henry „HISTORIA SZTUKI ZDOBNICZEJ”, Arkady, 1983


Czasopisma:
ARCHITEKTURA, 2+3D, DOMUS, L’ ARCHITECTURE D’ AUJOURDHUI, THE ARCHITECTURAL REVIEW, INTERIOR DESIGN, PROGRESSIVE ARCHITECTURE, ARCHITECTURAL DIGEST

Literatura anglojęzyczna:
1. SHARP Dennis, " A VISUAL HISTORY OF TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE", William Heineman Ltd/Secker & Warburg Ltd, 1972
2. JODIDIO Philip, “BUILDING A NEW MILLENIUM”, Taschen, 1999
3. "ARCHITECTURAL THEORY FROM THE RENAISSANCE TO THE PRESENT, 89 ESSAYS ON 117 TREATISES", Taschen, 2003
4. POLLOCK Naomi, " MODERN JAPANESE HOUSE", Phaidon Press, 2005
5. "1000X EROPEAN ARCHITECTURE", Verlaghaus Braun, 2007
6. JODIDIO Philip, “100 CONTEMPORARY ARCHITECTS A-Z”, Taschen, 2008
7. CORCUERA Antonio, "Contemporary HOUSES", Tandem Verlag GmBH, 2010
8. DROSTE Magdalena, Bauhaus Archiv, "BAUHAUS 1919-1933", Taschen 2012
9. JODIDIO Philip, “ARCHITECTURE NOW” vol. I-IX, Taschen, 2001- 2013
10. JODIDIO Philip, “SMALL ARCHITECTURE NOW”, Taschen, 2014

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności - absolwent potrafi:

1. wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania indywidualnych i nietypowych zadań projektowych w sposób innowacyjny, poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjnych (ICT);.
2. wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;
3. podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym;
4. przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
5. świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
6. świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
7. świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;
8. współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach;
9. korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę;
10. przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące
zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych: sztuki projektowe, sztuki piękne, właściwych dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
11. w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych
z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością;

Wiedza - absolwent powinien znać i rozumieć:

1. w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące
ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej w zakresie architektury wnętrz;
2. szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów wnętrz;
3. szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe
4. rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz;
5. szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
6. kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki
z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę
wiedzę w sposób odpowiadający specjalności architektura wnętrz;
7. wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej;
8. zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych
o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce
i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych;
9. trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla sztuk projektowych oraz wybranych sztuk pięknych;
10. problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) oraz rozwojem technologicznym związanym ze specjalnością architektura wnętrz;
11. wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku
studiów architektura wnętrz oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju;
12. fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej, a także posiada szeroką wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty – projektanta wnętrz;

1. uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych
2. wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
3. odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad;
4. uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji;
5. wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania;
6. krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;
7. wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych;
8. komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;
9. podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 2D i 3D.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 450 15 Konw 450h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9791