(en)Katalog ECTS

Diploma and technical descriptions

(en)Pedagog: dr Tomasz Gałązka
(en)Asystent/ci: mgr Maciej Jelski

(en)Pole (en)Opis
Course type

basic

Didactic methods

· Seminar

· Didactic dialogue,

· Didactic discussion

· the presentation,

· Individual project,

· Master's seminar

· E-learning

Language of lecture polski;
Prerequisites

Bachelor's degree in interior design and a successfully passed exam for the first year of second-degree studies.

Final requirements

Semestr 3:

 

·        komisyjne zatwierdzenie tematów oraz promotorów teoretycznej pracy pisemnej,

aneksu, pracy projektowej z zakresu wystawiennictwa,

·        opracowanie pracy teoretycznej („magisterskiej”)

·        wykonanie aneksu w wybranej pracowni ogólnoplastycznej lub projektowej,

·        przeprowadzenie procesu projektowego na etapie koncepcji mebla

 

Semestr 4 - wykonanie i obrona pracy magisterskiej

·        przeprowadzenie procesu projektowego,

·        wykonanie całościowej prezentacji projektu w formie przekazu graficznego – rzuty,

przekroje, opis techniczny, opis dzieła, modele lub wizualizacje, mebel wykonany w skali 1:1 (prototyp)

·        publiczna obrona trzech składowych opracowania dyplomowego przed komisją dyplomową

z oceną recenzentów oraz publiczną dyskusją, publiczna prezentacja wykonanych prac projektowych w postaci przekazu elektronicznego.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  

od 0  do  5+.   Na ocenę składa się:

·        Samodzielna realizacja koncepcji projektu w poszczególnych etapach pracy                       - 30%

·        Autorska forma scenariusza i ekspozycji wynikająca z merytorycznych treści

podjętego zagadnienia                                                                                                                    -  30%

·        Terminowa realizacja poszczególnych etapów pracy                                                                -  20%

·        Prezentacja projektu                                                                                                                       -  20%                                                                      

Teaching goals (program content, subject description)

The studio deals with topics related primarily to the design of wooden furniture, built on the basis of wood and wood-based materials. However, there is a possibility - justified by the type of furniture and its function - the choice of other materials by the student. Also the nature of the structure, the way it is implemented remains open; from proposals subordinated to the principles of mass and serial production, to unique furniture. The basis of the program II Furniture Design Studio is to stimulate the imagination, indicate the object of inspiration, make aware of the importance of consistent use of material in design, logic and simplicity of construction, searching for and creating your own original form. The studio program - especially at the master's level - enables flexible adaptation of work on the project to the specific situation of each student - to his preferences, creative abilities and technical skills. In addition, depending on the nature of the design of the furniture being the subject of the study, the scope of work and presentation are always selected individually. Thanks to this, the study mode has an individual character.

In addition to topics defined by the studio, students of the second
can undertake topics individually proposed on the condition of precisely defining the project assumptions and the purpose of the issue covered by the furniture design studio - for example issues related to "street furniture", garden, terrace, as well as elements related to exhibition etc.

              Issues discussed include:

1. Expanding knowledge and skills regarding detailed solutions in the design and implementation of interior design elements and exhibitions
2. Developing the awareness of design in accordance with human needs (function, ergonomics, economy, ecology) and convenience (ergonomics, material, form)
3. Developing skills of combining: function, material and construction into a homogeneous form with an interesting artistic expression.
4. Encouraging innovative thinking about new materials and applying them to the implementation of topics, with the simultaneous use of traditional technologies
5. Striving for a logical combination of functions, material, and the design of a designed interior furnishing element or exhibitions into a homogeneous form with an intentional, interesting plastic expression
6. Training of workshop skills - work in a carpentry workshop
7. Learning to prepare and prepare technical and drawing documentation
8. Modeling in 1: 5 and 1: 1 scale in substitute materials as well as target materials in order to check the design and construction solutions proposed by the student.

 

The program based on author's themes reported by students within the issues defined by the teacher, allows creating individual creative attitudes.

Prepares student to work in the profession at level 7 PRK.Compulsory literature used during classes

·         Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Arkady,2010

·         Pile John „Historia wnętrz”, Arkady, 2010

·         Gossel, Leuthauser: „Architektura XX wieku”, Taschen 2006

·         Giedion Sigfried „Przestrzeń, czas i architektura” PWN, 1968,

·         Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.

·          Konstrukcja mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.

·         Meblarstwo-podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak- WNT 1992 r.

·          Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP

·         Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk –PWN 2001 r.

·         Konstrukcja mebli.Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.

·         Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna – Lesław Giełdowski – WSiP 2008 r.

·         Rysunek zawodowy dla stolarza – Marian Sławiński – WSiP 1998r.

·         Zarys historii mebla – Jan Setkowicz – W-wa 1969 r.

·         Rzeczy niepospolite. Polscy Projektanci XX wieku pod rekacją Czesławy Frejlich – 2+3pl 2013 r.

Additional literature recommended for the student's self learning

Furniture, repair and renovation - W-wa 1999.

· Terminological terminology of furniture -J. Grzelak, 1998.

· Atlas of wood - J. D. Godet - Publishing house Multico 2008

· Modern chairs. Charlotte & Peter Fiell - Taschen 1993.

· Evolution of forms of seating equipment - Jerzy Charytonowicz - OWPW Wroclaw 2007.

· Furniture-history of furniture from the Renaissance to the 1960s - Riccardo Montenegro-Arkady 1998.

· Polish Furniture 1918-1939. - Anna Miłosz - ISPAN 2005.

· Stylish furniture - Gyula Kaesz - Ossolineum 1990

· Computer aided design - J. Gis, R. Markiewicz - REA 2008

· Stylish furniture - F. Asensio - Arkady 2004.

· Polish applied art of the twentieth century - Irena Huml - Warsaw 1978.

· Furniture. Repair and renovation - Irena Swaczyna - W-wa 1992.

· Bent wood furniture and steel pipes - Thonet's Idea. Catalog - Nurnburg 1989.

· Outline of the history of furniture - S. Narębski, J. Gostowicz - Toruń 1971.

· Terminology terminology - Marta Michałowska - W-wa 1995

· YearBook Furniture 2010/2011 - Tom Dixon - Edel 2011

· YearBook Furniture 2011/2012 - Tom Dixon - Edel 2012

· Chairs, 1000 Masterpieces of Modern Design - Goodman Fiell 2012,

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,

realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U05 - świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy,                                    także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach

K_U09 – korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji

własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną

pracę

K_U11 w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych

z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

K_W02 – szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością;

szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe

K_W03

rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności
K_W04 - szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K04 – uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia

się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolnościtwórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań                w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K06- Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych
oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

·        Gromadzenie literatury fachowej dotyczącej sztuki – w tym głównie poświęconej architekturze, architekturze wnętrz, projektowaniu mebli

·        Gromadzenie materiałów merytorycznych wynikających bezpośrednio z podjętych tematów projektowych;

·        Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach                       i technologii stosowanych w realizacji i projektowaniu mebli

·        Gromadzenie dokumentacji studenckich prac kursowych i dyplomowych.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 450 15 seminar 450h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9794