Katalog ECTS

Dyplom i opracowania techniczne

Pedagog: dr Tomasz Gałązka
Asystent/ci: Maciej Jelski

Pole Opis
Typ przedmiotu podstawowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

·         konwersatorium

·         dialog dydaktyczny,

·         dyskusja dydaktyczna

·         prezentacja,

·         projekt indywidualny,

·         seminarium magisterskie

·         e-learning

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Dyplom licencjata na kierunku architektura wnętrz oraz pozytywnie zdany egzamin na I rok studiów II stopnia .

Wymagania końcowe

Semestr 3:

 

·        komisyjne zatwierdzenie tematów oraz promotorów teoretycznej pracy pisemnej,

aneksu, pracy projektowej z zakresu wystawiennictwa,

·        opracowanie pracy teoretycznej („magisterskiej”)

·        wykonanie aneksu w wybranej pracowni ogólnoplastycznej lub projektowej,

·        przeprowadzenie procesu projektowego na etapie koncepcji mebla

 

Semestr 4 - wykonanie i obrona pracy magisterskiej

·        przeprowadzenie procesu projektowego,

·        wykonanie całościowej prezentacji projektu w formie przekazu graficznego – rzuty,

przekroje, opis techniczny, opis dzieła, modele lub wizualizacje, mebel wykonany w skali 1:1 (prototyp)

·        publiczna obrona trzech składowych opracowania dyplomowego przed komisją dyplomową

z oceną recenzentów oraz publiczną dyskusją, publiczna prezentacja wykonanych prac projektowych w postaci przekazu elektronicznego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  

od 0  do  5+.   Na ocenę składa się:

·        Samodzielna realizacja koncepcji projektu w poszczególnych etapach pracy                       - 30%

·        Autorska forma scenariusza i ekspozycji wynikająca z merytorycznych treści

podjętego zagadnienia                                                                                                                    -  30%

·        Terminowa realizacja poszczególnych etapów pracy                                                                -  20%

·        Prezentacja projektu                                                                                                                       -  20%                                                                      

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W pracowni podejmowane są tematy związane przede wszystkim z projektowaniem mebla drewnianego, zbudowanego w oparciu o materiały drzewne i drewnopochodne. Pozostaje jednak możliwość – uzasadniona rodzajem mebla i jego funkcją-wyboru przez studenta innych materiałów. Również charakter struktury, sposobu jej realizacji pozostaje otwarty; od propozycji podporządkowanych zasadom produkcji masowej, seryjnej, po meble unikatowe. Podstawą programu II Pracowni Projektowania Mebla jest pobudzanie wyobraźni, wskazywanie przedmiotu inspiracji, uświadamianie znaczenia konsekwentnego stosowania materiału w projektowaniu, logika i prostota konstrukcji, poszukiwanie i kreowanie własnej, oryginalnej formy. Program pracowni – szczególnie na poziomie studiów magisterskich-umożliwia elastyczne dostosowanie pracy nad projektem do specyficznej sytuacji każdego studenta – do jego preferencji, możliwości twórczych i umiejętności warsztatowych. Ponadto w zależności od charakteru projektu mebla będącego tematem opracowania, zakres pracy i sposób prezentacji są zawsze dobierane jednostkowo. Dzięki temu tryb studiowania ma indywidualny charakter.

Poza tematami określonymi przez pracownię, studenci studiów drugiego
stopnia mogą podejmować tematy proponowane indywidualnie pod warunkiem precyzyjnego określenia założeń projektowych oraz celu podjętego zagadnienia mieszczącego się w programie pracowni projektowania mebli – np. zagadnienia związane z „umeblowaniem ulicy”, ogrodu, tarasu, a także elementów związanych z wystawiennictwem itp.

              Omawiane zagadnienia to m.in.:

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących szczegółowych rozwiązań w projektowaniu i realizowaniu elementów wyposażenia wnętrz i wystaw
2. Rozwijanie świadomości projektowania w zgodzie z ludzkimi potrzebami (funkcja, ergonomia, ekonomia, ekologia) oraz wygodą (ergonomia, materiał, forma)
3. Wykształcenie umiejętności łączenia: funkcji, materiału oraz konstrukcji w jednorodną formę o interesującym wyrazie plastycznym.
4. Pobudzanie do innowacyjnego myślenia o nowych materiałach oraz stosowania ich przy realizacji tematów, z równoległym wykorzystywaniem technologii tradycyjnych
5. Dążenie do logicznego łączenia funkcji, materiału, oraz konstrukcji projektowanego elementu wyposażenia wnętrz lub wystaw w jednorodną formę o zamierzonym, interesującym wyrazie plastycznym
6. Kształcenie umiejętności warsztatowych – praca w stolarni
7. Nauka przygotowania i wykonania dokumentacji techniczno-rysunkowej
8. Modelowanie w skali 1:5 oraz 1:1 w materiałach zastępczych, a także materiałach docelowych w celu sprawdzenia proponowanych przez studenta rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych.

 

Program oparty o tematy autorskie zgłaszane przez studentów w obrębie zagadnień określonych przez prowadzącego, umożliwia kreowanie indywidualnych postaw twórczych.

Przygotowuje studenta do pracy w zawodzie na poziomie 7 PRK.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

·         Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Arkady,2010

·         Pile John „Historia wnętrz”, Arkady, 2010

·         Gossel, Leuthauser: „Architektura XX wieku”, Taschen 2006

·         Giedion Sigfried „Przestrzeń, czas i architektura” PWN, 1968,

·         Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.

·          Konstrukcja mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.

·         Meblarstwo-podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak- WNT 1992 r.

·          Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP

·         Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk –PWN 2001 r.

·         Konstrukcja mebli.Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.

·         Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna – Lesław Giełdowski – WSiP 2008 r.

·         Rysunek zawodowy dla stolarza – Marian Sławiński – WSiP 1998r.

·         Zarys historii mebla – Jan Setkowicz – W-wa 1969 r.

·         Rzeczy niepospolite. Polscy Projektanci XX wieku pod rekacją Czesławy Frejlich – 2+3pl 2013 r.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

·         Meble, naprawa i odnawianie – W-wa 1999r.

·         Słownik terminologiczny mebli –J. Grzelak, 1998 r.

·          Atlas drewna – J. D. Godet – Oficyna wydawnicza Multico 2008 r.

·         Modern chairs . Charlotte & Peter Fiell – Taschen 1993 r.

·         Ewolucja form sprzętów do siedzenia – Jerzy Charytonowicz – OWPW Wrocław 2007 r.

·          Meble-historia mebli od renesansu do lat 60. – Riccardo Montenegro-Arkady 1998 r.

·          Polskie Meble 1918–1939. – Anna Miłosz – ISPAN 2005 r.

·          Meble stylowe – Gyula Kaesz – Ossolineum 1990 r.

·         Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.

·         Meble stylowe – F. Asensio – Arkady 2004 r.

·         Polska sztuka stosowana XX wieku – Irena Huml – Warszawa 1978 r.

·         Meble.Naprawa i odnawianie – Irena Swaczyna – W-wa 1992 r.

·         Meble z drewna giętego i rur stalowych – Idea Thoneta. Katalog – Nurnburg 1989 r.

·         Zarys historii meblarstwa – S. Narębski, J. Gostowicz – Toruń 1971 r.

·         Słownik terminologiczny włókiennictwa – Marta Michałowska – W-wa 1995 r.

·         YearBook Furniture 2010/2011 – Tom Dixon – Edel 2011 r.

·         YearBook Furniture 2011/2012 – Tom Dixon – Edel 2012 r.

·         Chairs, 1000 Masterpieces of Modern Design – Goodman Fiell 2012 r.,

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,

realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U05 - świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy,                                    także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach

K_U09 – korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji

własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną

pracę

K_U11 w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych

z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

K_W02 – szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością;

szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe

K_W03

rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności
K_W04 - szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K04 – uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia

się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolnościtwórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań                w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K06- Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych
oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

·        Gromadzenie literatury fachowej dotyczącej sztuki – w tym głównie poświęconej architekturze, architekturze wnętrz, projektowaniu mebli

·        Gromadzenie materiałów merytorycznych wynikających bezpośrednio z podjętych tematów projektowych;

·        Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach                       i technologii stosowanych w realizacji i projektowaniu mebli

·        Gromadzenie dokumentacji studenckich prac kursowych i dyplomowych.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 450 15 Konw 450h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9794