(en)Katalog ECTS

Diploma and technical descriptions

(en)Pedagog: dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek
(en)Asystent/ci: mgr Konrad Matuszewski

(en)Pole (en)Opis
Course type Kształcenie kierunkowe
Didactic methods

1. Konwersatorium

2. Dyskusja dydaktyczna

3. Dialog dydaktyczny

4. Prezentacja

5. Projekt indywidualny – podstawowa forma zajęć w pracowni na wszystkich poziomach kształcenia  

6. Seminarium magisterskie przygotowujące studentów do wykonania i prezentacji magisterskiej pracy dyplomowej na poziomie II stopnia kształcenia

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywna obrona dyplomu licencjackiego oraz zdanie egzaminu na studia magisterskie oraz zaliczenie I i II semestru (studia II stopnia)

Final requirements

Pozytywne zaliczenie kompleksowego opracowania projektowego na poziomie 7 stopnia PRK, zgłoszonego przez siebie problemu w wybranej lokalizacji. Dopuszcza się, by opracowanie było powiązane ze zgłoszonym na początku semestru tematem projektowej pracy dyplomowej. W skład opracowania wchodzą: opracowanie zawierające prezentację wizualną założeń merytoryczno-projektowych (ramowy scenariusz wystawy) oraz prezentację decyzji projektowych (rzut, przekroje i wizualizacje).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie z oceną zgodnie z regulaminem studiów w przedziale 0 – 5+.

Ocena indywidualnej pracy studenta (jego umiejętności oraz poziomu wiedzy) przebiega wg następujących kryteriów, których określony udział procentowy składa się na ocenę końcową:

 

1. Kreatywność w zbudowaniu autorskiej idei projektowej 30%
2. Samodzielność w rozwiązywaniu kolejnych etapów projektu 30%
3. Efektywność współpracy korektowej 20%
4. Prezentacja projektu 20%

Teaching goals (program content, subject description)

Pracownia Wystawiennictwa poprzez przekaz wiedzy, umiejętności i postaw kształci i wypracowuje u studentów niezbędny warsztat projektowy, który umożliwia twórcze kształtowanie przestrzeni oraz podejmowanie zagadnień z zakresu projektowania różnego typu ekspozycji oraz obszaru komunikacji wizualnej. Program nauczania ma na celu przygotowanie absolwentów studiów II stopnia do pracy w zawodzie architekta wnętrz w specjalności: wystawiennictwo na 7 poziomie ERK i umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów.

Zadania projektowe podejmowane w pracowni wymagają poznawania specyfiki projektowania wystawiennictwa zarówno pod względem formułowania idei i założeń projektowych, świadomego wyboru rodzaju twórczych działań w zależności od projektu – wystawy stałej lub czasowej, plenerowej, we wnętrzu, muzealnej czy galeryjnej, problemowej, towarowej – jak również doboru rozwiązań technicznych i materiałowych oraz współczesnych mediów stosowanych w wystawiennictwie. Cele dydaktyczne na wszystkich poziomach kształcenia to: rozwijanie indywidualnej wrażliwości i świadomości plastycznej oraz wyobraźni twórczej i samodzielności projektowej; pogłębianie zdobytych w poprzednich latach umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz wykorzystywania i twórczego łączenia zdobytej już wiedzy i doświadczeń, dążenia do interdyscyplinarności działań; pogłębianie wiedzy o całym spektrum działań wystawienniczych oraz zagadnieniach niezbędnych dla rozwijania umiejętności projektowania wystawiennictwa, w tym doskonalenia warsztatu projektowego.

Temat projektu dyplomowego (III i IV semestr) zgłasza Dyplomant. Warunkiem realizacji dyplomu w pracowni jest tematyka zgłoszonego problemu wpisująca się w obszar wystawiennictwa.

Poziom trudności podjętego tematu powinien umożliwić przygotowanie się Dyplomanta do samodzielnego rozwiązywania złożonych zadań projektowych oraz do pracy w profesjonalnych zespołach przy dużych projektach interdyscyplinarnych. W toku pracy nad projektem omówione zostają zagadnienia:

- scenariusz ekspozycji jako punkt wyjścia dla idei i założeń do projektu wystawy – tworzenie wielowątkowego, rozbudowanego scenariusza,

- lokalizacja projektu – wybór miejsca odpowiedniego dla podjętego tematu oraz analiza sytuacji zastanej, w tym dokumentacja techniczna i zdjęciowa,

- adaptacje i rewitalizacje wnętrz użyteczności publicznej na potrzeby działalności kulturalnej z funkcją wystawienniczą,

- rozplanowanie funkcjonalne i tematyczne przestrzeni – program złożony,

- dobór środków wyrazu a rodzaj oraz temat wystawy,

- ergonomia w przestrzeniach wystawienniczych,

- grafika w przestrzeniach wystawienniczych,

- rozwiązania techniczne, materiałowe, multimedialne, oświetlenie, stosowane w wystawiennictwie;

- przepisy i wymogi bezpieczeństwa (BHP, P.POŻ),

- prezentacja projektu (plansze, opracowanie techniczne, ewentualnie makieta, projekcja oraz – w przypadku pracy magisterskiej – opis projektu i publiczna obrona) jako immanentny element pracy nad zadaniem.

Przed przystąpieniem do projektowania student zobowiązany jest do:

1. Wyboru  indywidualnego problemu w ramach zadania

2. Dokonania kwerendy literaturowej związanej z wybranym zagadnieniem w celu poszerzenia i pogłębienia swojej wiedzy w obszarze podjętego tematu

3.Zgromadzenia dokumentacji zawierającej informacje, fotografie, ilustracje itp. stanowiące podstawę do zbudowania ramowego scenariusza

4. Zgromadzenia materiałów dotyczących miejsca przyszłych działań projektowych, takich jak: inwentaryzacji, dokumentacji fotograficznej, informacji o historii, stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy miejsca 

5. Systematycznego śledzenia wydarzeń kulturalnych powiązanych z wystawiennictwem,

interesowania się osiągnięciami w dziedzinie architektury, architektury wnętrz oraz wzornictwa, odwiedzania targów branżowych, korzystania z katalogów i literatury branżowej.

6. Znajomości różnego typu stelaży i systemów wystawienniczych, interesowania się nowymi technologiami stosowanymi w wystawiennictwie.

 

Przykładowe tematy projektu dyplomowego: projekt objazdowej wystawy plenerowej, projekt adaptacji wnętrza na centrum konferencyjno-wystawiennicze.

Compulsory literature used during classes

1. Kysiak Maciej „Architektura pawilonów wystawowych funkcja, forma, konstrukcja”; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998. Dostęp: Biblioteka ASP w Warszawie

2. Lorenc Jan, Skolnick Lee, Berger Craig: „Czym jest projektowanie wystaw?”; ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

3. Morgan Tony „Marchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu”; Arkady, Warszawa 2008. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

4. Pietrzak Agata (red.), Aznar Carlos: „Aranżacja wystaw sklepowych”; Arkady, Warszawa 2001. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

5. Parissien Steven „Historia wnętrz. Dom od roku 1700”; Arkady, Warszawa 2010. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

6. Pile John „Historia wnętrz”; Arkady, Warszawa 2004. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

7. Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”; Arkady, Warszawa 2014; Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

 

W trakcie zajęć wykorzystywane są również katalogi branżowe oraz strony internetowe dotyczące materiałów stosowanych w wystawiennictwie, stelaży wystawienniczych, systemów oświetleniowych, rozwiązań do multimediów, itp. W ramach wybranego przez studenta tematu niezbędne jest również indywidualne szukanie lektur pozwalających na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z tematem.

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Pallasmaa Juhani „Oczy skóry – Architektura i zmysły”; Instytut Architektury, Kraków 2012. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

2. Pallasmaa Juhani „Myśląca dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze”; Instytut Architektury, Kraków 2015. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

3. Gage John „Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji”; Universitas, Kraków 2008. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

4. Gage John „Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika”; Universitas, Kraków 2010. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

5. Gombrich Ernst Hans „Zmysł porządku: o psychologii sztuki dekoracyjnej”; Universitas, Kraków 2009. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

6. Macleod Suzanne, Hourston Hanks Laura, Hale Jonathan: „Museum making: narratives, architectures, exhibitions”; Routledge Taylor & Francis Group, London, New York 2012. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

7.„Grand stand 3: Design for trade Fair stands”; Frame Publishers, Amsterdam 2011; Dostęp: Biblioteka ASP w Warszawie

 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent potrafi:

K_U01 – wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji;

-  dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych;

- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi;

K_U02 – wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U04 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U05 – świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08 – współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą (kierowniczą) rolę w takich zespołach;

K_U09 – korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę, samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;

K_U10 – komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią;

przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedziny sztuki, właściwe dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

K_U11 – w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.

Absolwent zna i rozumie:

K_W01 – w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia;

K_W02 – szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące dziedziny sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

K_W03 – rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W04 – szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09 – problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością.

Absolwent jest gotów do:

K_K02 – wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu,

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad;

K_K04 - uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania umiejętności warsztatowych innych osób, samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji;

K_K06 – krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K07 – wypełniania roli społecznej absolwenta studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K08 – komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

K_K09 – podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala w której prowadzone są zajęcia projektowe, powinna być przestronna, dobrze oświetlona, wyposażona w odpowiednią do liczby studentów liczbę stanowisk pracy, gdzie możliwa byłaby praca nad projektami w opracowaniach płaskich (plansze), na laptopach oraz makietowanie. Przydatny byłby bezpośredni dostęp do komputera z oprogramowaniem Photoshop, Corel Draw, Adobe Indesign, Archicad, Autocad oraz dostęp do drukarki A3 oraz skanera. Ponadto studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych, stolarni i laboratorium foto.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 450 15 seminar 450h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9796