Katalog ECTS

Dyplom i opracowania techniczne

Pedagog: dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek
Asystent/ci: mgr Konrad Matuszewski

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Konwersatorium

2. Dyskusja dydaktyczna

3. Dialog dydaktyczny

4. Prezentacja

5. Projekt indywidualny – podstawowa forma zajęć w pracowni na wszystkich poziomach kształcenia  

6. Seminarium magisterskie przygotowujące studentów do wykonania i prezentacji magisterskiej pracy dyplomowej na poziomie II stopnia kształcenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywna obrona dyplomu licencjackiego oraz zdanie egzaminu na studia magisterskie oraz zaliczenie I i II semestru (studia II stopnia)

Wymagania końcowe

Pozytywne zaliczenie kompleksowego opracowania projektowego na poziomie 7 stopnia PRK, zgłoszonego przez siebie problemu w wybranej lokalizacji. Dopuszcza się, by opracowanie było powiązane ze zgłoszonym na początku semestru tematem projektowej pracy dyplomowej. W skład opracowania wchodzą: opracowanie zawierające prezentację wizualną założeń merytoryczno-projektowych (ramowy scenariusz wystawy) oraz prezentację decyzji projektowych (rzut, przekroje i wizualizacje).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie z oceną zgodnie z regulaminem studiów w przedziale 0 – 5+.

Ocena indywidualnej pracy studenta (jego umiejętności oraz poziomu wiedzy) przebiega wg następujących kryteriów, których określony udział procentowy składa się na ocenę końcową:

 

1. Kreatywność w zbudowaniu autorskiej idei projektowej 30%
2. Samodzielność w rozwiązywaniu kolejnych etapów projektu 30%
3. Efektywność współpracy korektowej 20%
4. Prezentacja projektu 20%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Pracownia Wystawiennictwa poprzez przekaz wiedzy, umiejętności i postaw kształci i wypracowuje u studentów niezbędny warsztat projektowy, który umożliwia twórcze kształtowanie przestrzeni oraz podejmowanie zagadnień z zakresu projektowania różnego typu ekspozycji oraz obszaru komunikacji wizualnej. Program nauczania ma na celu przygotowanie absolwentów studiów II stopnia do pracy w zawodzie architekta wnętrz w specjalności: wystawiennictwo na 7 poziomie ERK i umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów.

Zadania projektowe podejmowane w pracowni wymagają poznawania specyfiki projektowania wystawiennictwa zarówno pod względem formułowania idei i założeń projektowych, świadomego wyboru rodzaju twórczych działań w zależności od projektu – wystawy stałej lub czasowej, plenerowej, we wnętrzu, muzealnej czy galeryjnej, problemowej, towarowej – jak również doboru rozwiązań technicznych i materiałowych oraz współczesnych mediów stosowanych w wystawiennictwie. Cele dydaktyczne na wszystkich poziomach kształcenia to: rozwijanie indywidualnej wrażliwości i świadomości plastycznej oraz wyobraźni twórczej i samodzielności projektowej; pogłębianie zdobytych w poprzednich latach umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz wykorzystywania i twórczego łączenia zdobytej już wiedzy i doświadczeń, dążenia do interdyscyplinarności działań; pogłębianie wiedzy o całym spektrum działań wystawienniczych oraz zagadnieniach niezbędnych dla rozwijania umiejętności projektowania wystawiennictwa, w tym doskonalenia warsztatu projektowego.

Temat projektu dyplomowego (III i IV semestr) zgłasza Dyplomant. Warunkiem realizacji dyplomu w pracowni jest tematyka zgłoszonego problemu wpisująca się w obszar wystawiennictwa.

Poziom trudności podjętego tematu powinien umożliwić przygotowanie się Dyplomanta do samodzielnego rozwiązywania złożonych zadań projektowych oraz do pracy w profesjonalnych zespołach przy dużych projektach interdyscyplinarnych. W toku pracy nad projektem omówione zostają zagadnienia:

- scenariusz ekspozycji jako punkt wyjścia dla idei i założeń do projektu wystawy – tworzenie wielowątkowego, rozbudowanego scenariusza,

- lokalizacja projektu – wybór miejsca odpowiedniego dla podjętego tematu oraz analiza sytuacji zastanej, w tym dokumentacja techniczna i zdjęciowa,

- adaptacje i rewitalizacje wnętrz użyteczności publicznej na potrzeby działalności kulturalnej z funkcją wystawienniczą,

- rozplanowanie funkcjonalne i tematyczne przestrzeni – program złożony,

- dobór środków wyrazu a rodzaj oraz temat wystawy,

- ergonomia w przestrzeniach wystawienniczych,

- grafika w przestrzeniach wystawienniczych,

- rozwiązania techniczne, materiałowe, multimedialne, oświetlenie, stosowane w wystawiennictwie;

- przepisy i wymogi bezpieczeństwa (BHP, P.POŻ),

- prezentacja projektu (plansze, opracowanie techniczne, ewentualnie makieta, projekcja oraz – w przypadku pracy magisterskiej – opis projektu i publiczna obrona) jako immanentny element pracy nad zadaniem.

Przed przystąpieniem do projektowania student zobowiązany jest do:

1. Wyboru  indywidualnego problemu w ramach zadania

2. Dokonania kwerendy literaturowej związanej z wybranym zagadnieniem w celu poszerzenia i pogłębienia swojej wiedzy w obszarze podjętego tematu

3.Zgromadzenia dokumentacji zawierającej informacje, fotografie, ilustracje itp. stanowiące podstawę do zbudowania ramowego scenariusza

4. Zgromadzenia materiałów dotyczących miejsca przyszłych działań projektowych, takich jak: inwentaryzacji, dokumentacji fotograficznej, informacji o historii, stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy miejsca 

5. Systematycznego śledzenia wydarzeń kulturalnych powiązanych z wystawiennictwem,

interesowania się osiągnięciami w dziedzinie architektury, architektury wnętrz oraz wzornictwa, odwiedzania targów branżowych, korzystania z katalogów i literatury branżowej.

6. Znajomości różnego typu stelaży i systemów wystawienniczych, interesowania się nowymi technologiami stosowanymi w wystawiennictwie.

 

Przykładowe tematy projektu dyplomowego: projekt objazdowej wystawy plenerowej, projekt adaptacji wnętrza na centrum konferencyjno-wystawiennicze.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Kysiak Maciej „Architektura pawilonów wystawowych funkcja, forma, konstrukcja”; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998. Dostęp: Biblioteka ASP w Warszawie

2. Lorenc Jan, Skolnick Lee, Berger Craig: „Czym jest projektowanie wystaw?”; ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

3. Morgan Tony „Marchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu”; Arkady, Warszawa 2008. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

4. Pietrzak Agata (red.), Aznar Carlos: „Aranżacja wystaw sklepowych”; Arkady, Warszawa 2001. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

5. Parissien Steven „Historia wnętrz. Dom od roku 1700”; Arkady, Warszawa 2010. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

6. Pile John „Historia wnętrz”; Arkady, Warszawa 2004. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

7. Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”; Arkady, Warszawa 2014; Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

 

W trakcie zajęć wykorzystywane są również katalogi branżowe oraz strony internetowe dotyczące materiałów stosowanych w wystawiennictwie, stelaży wystawienniczych, systemów oświetleniowych, rozwiązań do multimediów, itp. W ramach wybranego przez studenta tematu niezbędne jest również indywidualne szukanie lektur pozwalających na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z tematem.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Pallasmaa Juhani „Oczy skóry – Architektura i zmysły”; Instytut Architektury, Kraków 2012. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

2. Pallasmaa Juhani „Myśląca dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze”; Instytut Architektury, Kraków 2015. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

3. Gage John „Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji”; Universitas, Kraków 2008. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

4. Gage John „Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika”; Universitas, Kraków 2010. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

5. Gombrich Ernst Hans „Zmysł porządku: o psychologii sztuki dekoracyjnej”; Universitas, Kraków 2009. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

6. Macleod Suzanne, Hourston Hanks Laura, Hale Jonathan: „Museum making: narratives, architectures, exhibitions”; Routledge Taylor & Francis Group, London, New York 2012. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

7.„Grand stand 3: Design for trade Fair stands”; Frame Publishers, Amsterdam 2011; Dostęp: Biblioteka ASP w Warszawie

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 – wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji;

-  dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych;

- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi;

K_U02 – wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U04 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U05 – świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08 – współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą (kierowniczą) rolę w takich zespołach;

K_U09 – korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę, samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;

K_U10 – komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią;

przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedziny sztuki, właściwe dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

K_U11 – w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.

Absolwent zna i rozumie:

K_W01 – w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia;

K_W02 – szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące dziedziny sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

K_W03 – rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W04 – szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09 – problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością.

Absolwent jest gotów do:

K_K02 – wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu,

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad;

K_K04 - uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania umiejętności warsztatowych innych osób, samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji;

K_K06 – krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K07 – wypełniania roli społecznej absolwenta studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K08 – komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

K_K09 – podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala w której prowadzone są zajęcia projektowe, powinna być przestronna, dobrze oświetlona, wyposażona w odpowiednią do liczby studentów liczbę stanowisk pracy, gdzie możliwa byłaby praca nad projektami w opracowaniach płaskich (plansze), na laptopach oraz makietowanie. Przydatny byłby bezpośredni dostęp do komputera z oprogramowaniem Photoshop, Corel Draw, Adobe Indesign, Archicad, Autocad oraz dostęp do drukarki A3 oraz skanera. Ponadto studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych, stolarni i laboratorium foto.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 450 15 Konw 450h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9796