(en)Katalog ECTS

Annex

(en)Pedagog: prof. Piotr Jaworowski
(en)Asystent/ci: mgr inż. arch. Julia Karłowska

(en)Pole (en)Opis
Course type KK
Didactic methods

– projekt indywidualny
– korekta
– dialog dydaktyczny
– warsztaty uzupełniające

Language of lecture polski;
Prerequisites

– ukończone studia I-go stopnia na kierunku Architektura Wnętrz
– zaliczenie pierwszego roku studiów magisterskich
– umiejętność operowania warsztatem dizajnersko-projektowym
oraz plastycznym w stopniu umożliwiającym czytelne i wiarygodne
podanie projektu (wizualizacje)

Final requirements

– autorskie opracowanie i wykonanie cyklu prac objętych
programem Aneksu; udział w korektach, udział w wystawie
podsumowującej
– przygotowanie pracy pod kątem publicznej prezentacji w ramach
obrony aneksowej pracy dyplomowej

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Przed rozpoczęciem projektowania student powinien:
– dokonać wyboru przedmiotu opracowania, sprecyzować jego
zakres, przejrzeć literaturę fachową dotyczącą danej problematyki
– zdobyć wiedzę dotyczącą projektów i ich realizacji w podobnym
obszarze tematycznym
– dokonać analizy tendencji i wzorców w projektowaniu
– zebrać materiały konieczne do projektowania i wspomagające ten
proces
Kryteria oceny:
Indywidualność, wyraz i autorskie podejście do tematu – 30%
Celność w odpowiedzi na przyjęte założenia projektowe – 15%
Samodzielność, konsekwencja decyzji projektowych, jednorodność
– 30%
Regularny i aktywny udział w korektach – 10%
Jakość wykonania projektu, forma prezentacji – 15%

Teaching goals (program content, subject description)

Projekt indywidualny.

Treści programowe nauczania:
1. Przygotowanie studenta do budowania świadomej wypowiedzi
graficznej, będącej w związku z innymi treściami programowym
projektowania architektury wnętrz.
2. Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz
poprzez:
– wpojenie nawyku tworzenia wersji i wariantów projektu
– uświadomienie, że nawet z najprostszego materiału, np. zdjęcia,
rysunku i słowa (typografia) można stworzyć nie jeden a szereg
równoważnych projektów
– traktowanie projektu jako złożonej struktury, powstającej
całościowo (równolegle) od ogółu do szczegółu („nie lekceważcie
drobnostek, bo od drobnostek zależy doskonałość” − St.Zamecznik),
również jako przestrzennej współzależności
– poznanie technik tradycyjnych i cyfrowych; przekształcenie
obrazu tradycyjnego oraz cyfrowego w projekty artystyczno-użytkowe, łączenie środków wyrazu
– umiejętność „odejmowania” – doprowadzania idei projektowej do
niezbędnej syntezy
– umiejętność budowania wypowiedzi artystycznej w połączeniu z
jej ekspozycją na etapie projektowania, ze szczególnym naciskiem
na sposoby prezentacji projektu (podanie) na każdym etapie jego
powstawania
– umiejętność dostosowania konwencji i formy do treści

 

 

Compulsory literature used during classes

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Dynamika formy architektonicznej”, Rudolf Arnheim, wyd.
Officyna 2016
– Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka
Arnheim Rudolf, wyd. Officyna 2016
– Człowiek i jego znaki Adrian Frutiger, wyd. d2d, Kraków 2015
– „Pismo i Styl”, Tibor Szanto, Ossolineum, Wrocław 1986
– "Type & Typography", Phil Baines, Andrew Haslam, Laurence
King, 2 edition (2005)
– „Typografia typowej książki”, Robert Chwałowski, wyd. Helion,
2001
– "Essentials of Visual Communication", Bo Bergström, Laurence
King Publishers,14 edition (2009)
– „Czemu służy grafika użytkowa? Podręcznik projektowania”,
Alice Twemlow, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
– "The Elements of Typographic Style", Robert Bringhurst, Hartley
and Marks Publishers, 4 edition (2013)
– „Czym jest projektowanie wystaw?” Podręcznik projektowania,
Lorenc/Skolnick/Berger, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008

Additional literature recommended for the student's self learning

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Kroje i kolory pisma”, Timothy Samara, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010
– „Niewielki słownik typograficzny”, Jacek Mrowczyk, wyd.
Słowo/Obraz Terytoria, 2008
– „Detal w typografii”, Jost Hochuli, wyd. d2d, wydanie drugie,
Kraków 2018
– „Ciemne typki: sekretne życie znaków typograficznych”, Keith
Houston, wyd. d2d, Kraków 2013
– „Typografia. Esej o typografii”, Eric Gill, wyd. d2d, Kraków 2016
– „InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign”,
Nigel French, wyd. Helion, 2017

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent potrafi:
K_U01 / wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych
warunkach przez:
– właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie
oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych
informacji
– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
K_U02 / wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,
realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych
K_U05 / świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces
projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym
K_U06 / świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji
przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form,
proporcji, koloru i światła
K_U07 / świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających
twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne
opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami
komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie
K_U09 / korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do
realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki
ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną
pracę
K_U11 / w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień
związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy
projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub
prezentacji multimedialnej)

Absolwent zna i rozumie:
K_W01 / w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki
projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z
zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu
kształcenia
K_W02 / szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków
plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną
specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do
formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny
artystycznej sztuki projektowe
K_W04 / szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania
prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D
K_W06 / wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i
niezależność wypowiedzi artystycznej
K_W07 / zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o
wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i
związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych
K_W08 / trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin
artystycznych właściwych dla kierunku studiów – sztuk projektowych, wybranych
sztuk pięknych
K_W09 / problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie
artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem
technologicznym związanym z wybraną specjalnością

Absolwent jest gotów do:
K_K01 / uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych
K_K03 / odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
– rozwijania dorobku zawodowego
– podtrzymywania etosu zawodu
– przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz
przestrzegania tych zasad
K_K04 / uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu
uczenia się innych osób, samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz
podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także
w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
K_K06 / krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań
projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób
K_K08 / komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających
się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w
ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie
negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach
różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań
projektowych i artystycznych w przystępnej formie
K_K09 / podjęcia studiów trzeciego stopnia

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Studenci powinni mieć dostęp do sprzętów pozwalających na
rysowanie, modelowanie, prezentację projektu na różnych etapach
pracy, tj.:
– sali wyposażonej w stanowiska pracy z oprogramowaniem 2D i
3D
– modelarni wyposażonej w materiały umożliwiające realizację i
prezentację projektu
– pracowni fotograficznej
Dydaktycy, w celu efektywnego prowadzenia zajęć powinni mieć
dostęp do sprzętu audio-wizualnego, oprogramowania graficznego,
biblioteki fontów, sprzętu komputerowego.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 180 6 exercise 180h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9805