Katalog ECTS

Aneks

Pedagog: prof. Piotr Jaworowski
Asystent/ci: mgr inż. arch. Julia Karłowska

Pole Opis
Typ przedmiotu KK
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

– projekt indywidualny
– korekta
– dialog dydaktyczny
– warsztaty uzupełniające

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

– ukończone studia I-go stopnia na kierunku Architektura Wnętrz
– zaliczenie pierwszego roku studiów magisterskich
– umiejętność operowania warsztatem dizajnersko-projektowym
oraz plastycznym w stopniu umożliwiającym czytelne i wiarygodne
podanie projektu (wizualizacje)

Wymagania końcowe

– autorskie opracowanie i wykonanie cyklu prac objętych
programem Aneksu; udział w korektach, udział w wystawie
podsumowującej
– przygotowanie pracy pod kątem publicznej prezentacji w ramach
obrony aneksowej pracy dyplomowej

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przed rozpoczęciem projektowania student powinien:
– dokonać wyboru przedmiotu opracowania, sprecyzować jego
zakres, przejrzeć literaturę fachową dotyczącą danej problematyki
– zdobyć wiedzę dotyczącą projektów i ich realizacji w podobnym
obszarze tematycznym
– dokonać analizy tendencji i wzorców w projektowaniu
– zebrać materiały konieczne do projektowania i wspomagające ten
proces
Kryteria oceny:
Indywidualność, wyraz i autorskie podejście do tematu – 30%
Celność w odpowiedzi na przyjęte założenia projektowe – 15%
Samodzielność, konsekwencja decyzji projektowych, jednorodność
– 30%
Regularny i aktywny udział w korektach – 10%
Jakość wykonania projektu, forma prezentacji – 15%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Projekt indywidualny.

Treści programowe nauczania:
1. Przygotowanie studenta do budowania świadomej wypowiedzi
graficznej, będącej w związku z innymi treściami programowym
projektowania architektury wnętrz.
2. Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz
poprzez:
– wpojenie nawyku tworzenia wersji i wariantów projektu
– uświadomienie, że nawet z najprostszego materiału, np. zdjęcia,
rysunku i słowa (typografia) można stworzyć nie jeden a szereg
równoważnych projektów
– traktowanie projektu jako złożonej struktury, powstającej
całościowo (równolegle) od ogółu do szczegółu („nie lekceważcie
drobnostek, bo od drobnostek zależy doskonałość” − St.Zamecznik),
również jako przestrzennej współzależności
– poznanie technik tradycyjnych i cyfrowych; przekształcenie
obrazu tradycyjnego oraz cyfrowego w projekty artystyczno-użytkowe, łączenie środków wyrazu
– umiejętność „odejmowania” – doprowadzania idei projektowej do
niezbędnej syntezy
– umiejętność budowania wypowiedzi artystycznej w połączeniu z
jej ekspozycją na etapie projektowania, ze szczególnym naciskiem
na sposoby prezentacji projektu (podanie) na każdym etapie jego
powstawania
– umiejętność dostosowania konwencji i formy do treści

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Dynamika formy architektonicznej”, Rudolf Arnheim, wyd.
Officyna 2016
– Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka
Arnheim Rudolf, wyd. Officyna 2016
– Człowiek i jego znaki Adrian Frutiger, wyd. d2d, Kraków 2015
– „Pismo i Styl”, Tibor Szanto, Ossolineum, Wrocław 1986
– "Type & Typography", Phil Baines, Andrew Haslam, Laurence
King, 2 edition (2005)
– „Typografia typowej książki”, Robert Chwałowski, wyd. Helion,
2001
– "Essentials of Visual Communication", Bo Bergström, Laurence
King Publishers,14 edition (2009)
– „Czemu służy grafika użytkowa? Podręcznik projektowania”,
Alice Twemlow, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
– "The Elements of Typographic Style", Robert Bringhurst, Hartley
and Marks Publishers, 4 edition (2013)
– „Czym jest projektowanie wystaw?” Podręcznik projektowania,
Lorenc/Skolnick/Berger, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Kroje i kolory pisma”, Timothy Samara, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010
– „Niewielki słownik typograficzny”, Jacek Mrowczyk, wyd.
Słowo/Obraz Terytoria, 2008
– „Detal w typografii”, Jost Hochuli, wyd. d2d, wydanie drugie,
Kraków 2018
– „Ciemne typki: sekretne życie znaków typograficznych”, Keith
Houston, wyd. d2d, Kraków 2013
– „Typografia. Esej o typografii”, Eric Gill, wyd. d2d, Kraków 2016
– „InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign”,
Nigel French, wyd. Helion, 2017

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:
K_U01 / wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych
warunkach przez:
– właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie
oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych
informacji
– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
K_U02 / wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,
realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych
K_U05 / świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces
projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym
K_U06 / świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji
przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form,
proporcji, koloru i światła
K_U07 / świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających
twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne
opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami
komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie
K_U09 / korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do
realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki
ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną
pracę
K_U11 / w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień
związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy
projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub
prezentacji multimedialnej)

Absolwent zna i rozumie:
K_W01 / w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki
projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z
zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu
kształcenia
K_W02 / szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków
plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną
specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do
formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny
artystycznej sztuki projektowe
K_W04 / szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania
prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D
K_W06 / wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i
niezależność wypowiedzi artystycznej
K_W07 / zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o
wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i
związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych
K_W08 / trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin
artystycznych właściwych dla kierunku studiów – sztuk projektowych, wybranych
sztuk pięknych
K_W09 / problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie
artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem
technologicznym związanym z wybraną specjalnością

Absolwent jest gotów do:
K_K01 / uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych
K_K03 / odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
– rozwijania dorobku zawodowego
– podtrzymywania etosu zawodu
– przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz
przestrzegania tych zasad
K_K04 / uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu
uczenia się innych osób, samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz
podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także
w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
K_K06 / krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań
projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób
K_K08 / komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających
się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w
ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie
negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach
różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań
projektowych i artystycznych w przystępnej formie
K_K09 / podjęcia studiów trzeciego stopnia

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Studenci powinni mieć dostęp do sprzętów pozwalających na
rysowanie, modelowanie, prezentację projektu na różnych etapach
pracy, tj.:
– sali wyposażonej w stanowiska pracy z oprogramowaniem 2D i
3D
– modelarni wyposażonej w materiały umożliwiające realizację i
prezentację projektu
– pracowni fotograficznej
Dydaktycy, w celu efektywnego prowadzenia zajęć powinni mieć
dostęp do sprzętu audio-wizualnego, oprogramowania graficznego,
biblioteki fontów, sprzętu komputerowego.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 180 6 ćw. 180h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9805