(en)Katalog ECTS

Theater and the World. Contemporary dramatic techniques

(en)Pedagog: dr Agnieszka Korytkowska

(en)Pole (en)Opis
Course type wykład z elementami konwersatorium
Didactic methods

wykład z elementami konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

znajomość podstawowych zjawisk społeczno-kulturowych

Final requirements

umiejętność krytycznej oceny zjawisk społeczno-kulturowych, sytuowania ich w szerokich kontekstach, rozpoznawania nurtów artystycznych i umiejętnego sytuowania w nich nowych zjawisk artystycznych

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

zaliczenie pisemne, projekt

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest kształtowanie krytycznej postawy i pogłębianie umiejętnej oceny zjawisk społeczno-kulturowych i nurtów artystycznych w szerokich kontekstach oraz wiedzy z zakresu struktur dramaturgicznych tak tekstów artystycznych, jak dzieł praktycznych (spektakli, performansów, nienormatywnych zjawisk społecznych o znamionach artystycznych)

Compulsory literature used during classes

Rosalind Krauss, Oryginalność awangardy, Słowo/obraz/terytoria, 2011.

Jacek Wachowski, Performans, 2011.

Dominik Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995.

John Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Umberto Eco, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.

Roland Barthes, Imperium znaków, Warszawa 1999 (II wyd. 2004); Mitologie, Warszawa 2000 (II wyd. 2008); System mody, Kraków 2005.

Julio Cortazar, O literaturze, Wykłady w Berkley, 1980.

Additional literature recommended for the student's self learning

wybrane teksty z Academia.edu

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Kształtowanie umiejętności analizowania i interpretowania tekstów dramaturgicznych; kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do tworzenia autorskiego języka i krytycznej analizy zjawisk artystycznych.

Rozpoznawanie podstawowych nurtów dramaturgicznych oraz definiowanie podstawowych kategorii dramaturgicznych.

Wyrażanie swoich sądów w zakresie wiedzy o tekstach, odczytywania struktur dramaturgicznych oraz kompetencje krytycznego osądu zjawisk kulturowych i artystycznych.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

projektor, telewizor

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.1 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9861