Katalog ECTS

Teatr a Świat. Współczesne techniki dramaturgiczne

Pedagog: dr Agnieszka Korytkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu wykład z elementami konwersatorium
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład z elementami konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość podstawowych zjawisk społeczno-kulturowych

Wymagania końcowe

umiejętność krytycznej oceny zjawisk społeczno-kulturowych, sytuowania ich w szerokich kontekstach, rozpoznawania nurtów artystycznych i umiejętnego sytuowania w nich nowych zjawisk artystycznych

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie pisemne, projekt

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest kształtowanie krytycznej postawy i pogłębianie umiejętnej oceny zjawisk społeczno-kulturowych i nurtów artystycznych w szerokich kontekstach oraz wiedzy z zakresu struktur dramaturgicznych tak tekstów artystycznych, jak dzieł praktycznych (spektakli, performansów, nienormatywnych zjawisk społecznych o znamionach artystycznych)

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Rosalind Krauss, Oryginalność awangardy, Słowo/obraz/terytoria, 2011.

Jacek Wachowski, Performans, 2011.

Dominik Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995.

John Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Umberto Eco, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.

Roland Barthes, Imperium znaków, Warszawa 1999 (II wyd. 2004); Mitologie, Warszawa 2000 (II wyd. 2008); System mody, Kraków 2005.

Julio Cortazar, O literaturze, Wykłady w Berkley, 1980.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

wybrane teksty z Academia.edu

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Kształtowanie umiejętności analizowania i interpretowania tekstów dramaturgicznych; kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do tworzenia autorskiego języka i krytycznej analizy zjawisk artystycznych.

Rozpoznawanie podstawowych nurtów dramaturgicznych oraz definiowanie podstawowych kategorii dramaturgicznych.

Wyrażanie swoich sądów w zakresie wiedzy o tekstach, odczytywania struktur dramaturgicznych oraz kompetencje krytycznego osądu zjawisk kulturowych i artystycznych.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

projektor, telewizor

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9861