(en)Katalog ECTS

Sculpture

(en)Pedagog: dr hab. Grzegorz Witek
(en)Asystent/ci: mgr Adrian Kobyliński

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny

Final requirements

komisyjne zaliczenie pierwszego semestru oraz komisyjne zaliczenie roku

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności

 

Kryteria (skala ocen) : celujący 5+, bardzo dobry 5, bardzo dobry minus 5-, dobry plus 4+, dobry 4, dobry minus 4-, dostateczny plus 3+, dostateczny 3, dostateczny minus 3-, niedostateczny 2, nieklasyfikowany 0

Teaching goals (program content, subject description)

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności (dzięki doskonaleniu) posługiwania się rzeźbiarskimi środkami wyrazu. Narzędziem dydaktycznym jest natura postrzegana jako wielowymiarowe zjawisko. Analiza natury w jej różnych aspektach pozwala studentowi rozwinąć umiejętności manualne, warsztatowe jak również przy odpowiednio postawionym problemie intelektualne i kreatywne.    

Compulsory literature used during classes

,, Sztuka Świata '' tom 1 - 10

Additional literature recommended for the student's self learning

,,Sculpture " tom 1, 2

Kwartalnik Rzeżby Orońsko

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

 ABSOLWENT POTRAFI    

 

K_U01 wykorzystać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej w zakresie kompozycji oraz budowania brył, kontrastów, struktur wizualnych, światła, koloru, konstrukcji, detalu, faktury, statyki oraz dynamiki (rzeźby kinetycznej);

K_U02
tworzyć i w konsekwencji realizować autonomiczne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym wyobraźnią, intuicją, ciekawością, eksperymentem twórczym i kreatywnością;
obserwować własny proces twórczy w możliwie jak najszerszym kontekście;
swobodnie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego, wiedzą technologiczną i projektową w obszarze rzeźby, rysunku, malarstwa, fotografii, grafiki warsztatowej, kompozycji brył i płaszczyzn, formy, faktur, koloru, konstrukcji, detalu, portretu oraz konstrukcji anatomicznej; 


K_U03 świadomie wykorzystywać odpowiednio dobraną technikę i technologię oraz środki artystycznego wyrazu w realizacji prac artystycznych; z rozmysłem dobrać temat, materiał oraz miejsce prezentacji ze świadomością kontekstów zachodzących w relacji z otoczeniem oraz z uwzględnieniem aspektów estetycznych, społecznych i prawnych;


K_U04 podejmować autonomiczne decyzje związane z realizacją zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych, opierając swoje działania na wnikliwej obserwacji natury, dążąc do spójności wewnętrznej i zewnętrznej dzieła oraz do eliminacji błędów poprzez autokorektę;

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W01 szczegółowe zasady dotyczące realizacji w zakresie: rzeźby pełnoplastycznej, płaskorzeźby, reliefu, medalierstwa wraz z elementami liternictwa oraz specjalności niezbędnej do realizacji własnych projektów; stosowania obserwacji, wyobraźni, intuicji, ciekawości, eksperymentu oraz prac badawczych w rozwoju artystycznym;


K_W04 pogłębioną problematykę w zakresie budowy rzeźby figuratywnej
i portretowej oraz konstrukcji anatomicznej człowieka; zna zagadnienia związane z bryłą, formą, fakturą, kolorem statyką oraz dynamiką, stabilizacją oraz destabilizacją, konstrukcją i detalem;

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO


K_K02 samodzielnego posługiwania się zdobytą wiedzą w obszarze sztuk pięknych, do analizy i interpretacji wiedzy pochodzącej z różnych źródeł;
formułowania krytycznej argumentacji oraz tworzenia nowych idei w ramach posiadanej wiedzy;


K_K03 efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy; potrafi rozwiązywać problemy zawodowe i zespołowe, jest otwarty na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym;


K_K04 podjęcia refleksji na temat własnych działań w kontekście innych twórców kultury oraz aspektów estetycznych, etycznych, naukowych, technicznych i społecznych związanych z własną pracą oraz środowiskiem twórczym;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia przestronna, dobrze doświetlona światłem górnym dziennym, wyposażona w podstawowe narzędzia i materiały rzeźbiarskie tj. kawalety-stoły obrotowe pod rzeźby, glinę rzeźbiarską przechowywaną w szczelnych wodoodpornych skrzyniach, elektronarzędzia,  wyposażone stoły i szafy narzędziowe, dostęp do wody ( zlewy przemysłowe ). 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Sculpture / rzeźba s.3 (en)o 240 9 exercise 240h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9945