Katalog ECTS

Rzeźba

Pedagog: dr hab. Grzegorz Witek
Asystent/ci: mgr Adrian Kobyliński

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny

Wymagania końcowe

komisyjne zaliczenie pierwszego semestru oraz komisyjne zaliczenie roku

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności

 

Kryteria (skala ocen) : celujący 5+, bardzo dobry 5, bardzo dobry minus 5-, dobry plus 4+, dobry 4, dobry minus 4-, dostateczny plus 3+, dostateczny 3, dostateczny minus 3-, niedostateczny 2, nieklasyfikowany 0

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności (dzięki doskonaleniu) posługiwania się rzeźbiarskimi środkami wyrazu. Narzędziem dydaktycznym jest natura postrzegana jako wielowymiarowe zjawisko. Analiza natury w jej różnych aspektach pozwala studentowi rozwinąć umiejętności manualne, warsztatowe jak również przy odpowiednio postawionym problemie intelektualne i kreatywne.    

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

,, Sztuka Świata '' tom 1 - 10

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

,,Sculpture " tom 1, 2

Kwartalnik Rzeżby Orońsko

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

 ABSOLWENT POTRAFI    

 

K_U01 wykorzystać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej w zakresie kompozycji oraz budowania brył, kontrastów, struktur wizualnych, światła, koloru, konstrukcji, detalu, faktury, statyki oraz dynamiki (rzeźby kinetycznej);

K_U02
tworzyć i w konsekwencji realizować autonomiczne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym wyobraźnią, intuicją, ciekawością, eksperymentem twórczym i kreatywnością;
obserwować własny proces twórczy w możliwie jak najszerszym kontekście;
swobodnie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego, wiedzą technologiczną i projektową w obszarze rzeźby, rysunku, malarstwa, fotografii, grafiki warsztatowej, kompozycji brył i płaszczyzn, formy, faktur, koloru, konstrukcji, detalu, portretu oraz konstrukcji anatomicznej; 


K_U03 świadomie wykorzystywać odpowiednio dobraną technikę i technologię oraz środki artystycznego wyrazu w realizacji prac artystycznych; z rozmysłem dobrać temat, materiał oraz miejsce prezentacji ze świadomością kontekstów zachodzących w relacji z otoczeniem oraz z uwzględnieniem aspektów estetycznych, społecznych i prawnych;


K_U04 podejmować autonomiczne decyzje związane z realizacją zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych, opierając swoje działania na wnikliwej obserwacji natury, dążąc do spójności wewnętrznej i zewnętrznej dzieła oraz do eliminacji błędów poprzez autokorektę;

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W01 szczegółowe zasady dotyczące realizacji w zakresie: rzeźby pełnoplastycznej, płaskorzeźby, reliefu, medalierstwa wraz z elementami liternictwa oraz specjalności niezbędnej do realizacji własnych projektów; stosowania obserwacji, wyobraźni, intuicji, ciekawości, eksperymentu oraz prac badawczych w rozwoju artystycznym;


K_W04 pogłębioną problematykę w zakresie budowy rzeźby figuratywnej
i portretowej oraz konstrukcji anatomicznej człowieka; zna zagadnienia związane z bryłą, formą, fakturą, kolorem statyką oraz dynamiką, stabilizacją oraz destabilizacją, konstrukcją i detalem;

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO


K_K02 samodzielnego posługiwania się zdobytą wiedzą w obszarze sztuk pięknych, do analizy i interpretacji wiedzy pochodzącej z różnych źródeł;
formułowania krytycznej argumentacji oraz tworzenia nowych idei w ramach posiadanej wiedzy;


K_K03 efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy; potrafi rozwiązywać problemy zawodowe i zespołowe, jest otwarty na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym;


K_K04 podjęcia refleksji na temat własnych działań w kontekście innych twórców kultury oraz aspektów estetycznych, etycznych, naukowych, technicznych i społecznych związanych z własną pracą oraz środowiskiem twórczym;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia przestronna, dobrze doświetlona światłem górnym dziennym, wyposażona w podstawowe narzędzia i materiały rzeźbiarskie tj. kawalety-stoły obrotowe pod rzeźby, glinę rzeźbiarską przechowywaną w szczelnych wodoodpornych skrzyniach, elektronarzędzia,  wyposażone stoły i szafy narzędziowe, dostęp do wody ( zlewy przemysłowe ). 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba / rzeźba s.3 o 240 11 ćw. 240h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9945