(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Management of Visual Culture (ONLY OUTGOING STUDENTS)
(en)Kierunek: -error-
(en)Studia -error- -error-


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus