Katalog ECTS

Podstawy Projektowania Wystawiennictwa Targowego

Pedagog: prof. zw. Henryka Noskiewicz-Gałązka

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1.    Wykład konwersatoryjny – wprowadzający w temat zadania projektowego

2.    Ćwiczenia warsztatowe prowadzące do świadomego stosowania określonych technik i narzędzi artystycznych dla specjalności wystawiennictwo.

3.    Dialog dydaktyczny – korekta indywidualna : student – prowadzący

4.    Projekt indywidualny studenta

5.    Dyskusja dydaktyczna

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie I roku Studiów Licencjackich na kierunku Architektura Wnętrz.

Wymagania końcowe

Kompleksowe i samodzielne opracowanie dwóch projektów w semestrze zimowym i jednego projektu w semestrze letnim, które obejmuje:

 1. Zapis rysunkowy projektu na planszach określonego formatu: rzuty, widoki, przekroje i kolorystyka oraz opis materiałów.
 2. Model projektowanej przestrzeni.
 3. Dokumentacja fotograficzna z modelu, bądź wizualizacje.
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

 1. Samodzielne i trafne postawienie koncepcji  - 30%
 2. Świadomość projektowa w trakcie pracy – 20%
 3. Aktywność na zajęciach oraz umiejętność nawiązania dialogu z kolegami i z pedagogiem – 15%
 4. Czytelność przekazu i estetyka podania projektu  – 35%
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami w dziedzinie wystawiennictwa targowego. Pobudzenie jego wyobraźni twórczej do szerszego spojrzenia na sposób budowania przestrzeni i kreowania różnych nastrojów.Program nauczania ma na celu przygotowanie studenta do świadomej i samodzielnej pracy projektanta w zakresie wystawiennictwa targowego na podstawie kolejno wykonywanych zadań.

TEMAT DO WYBORU: PROMOCJA – MIASTO LUB REGION POLSKI PROJEKT  STOISKA TARGOWEGO NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYCZNYCH

Zaprojektuj stoisko targowe promujące wybrany przez ciebie region Polski lub miasto polskie.W projekcie należy uwzględnić specyfikę wybranego regionu lub miasta. Opowiedzieć o pięknie przyrody, walorach krajobrazowych, zabytkach i niepowtarzalności danego miejsca (co dane miejsce odróżnia i wyróżnia wśród innych) a także ważnych dla miasta lub regionu współczesnych dokonań.

Integralną częścią ekspozycji są: elementy informacji wizualnej, stanowisko dla informatorów plus miejsce na materiały reklamowe, miejsce przeznaczone na zaplecze, oraz „kameralne” miejsce do przeprowadzania rozmów handlowych. Powierzchnia i kształt stoiska zadana wg załączonego planu (50-60 m2).

 

Podanie projektu  na planszach 50/70cm:

 • Scenariusz - indywidualnie zebrany i uporządkowany materiał  dotyczący wybranego regionu bądź miasta - część składowa całości podania projektu
 • rysunek technicznych projektu stoiska: rzut(y), widoki, przekroje wraz z określeniem użytych materiałów,
 • kolorystyka
 • makieta w skali 1:20
 • dokumentacja fotograficzna- 2-3 zdjęcia z modelu na niezależnych formatach A-4.
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.    Lorens, Skolnick „Czym jest projektowanie wystaw?” ABE Dom Wydawniczy Warszawa 2008,

2.    Gossel, Leuthauser: „Architektura XX wieku”, Taschen 2006

3.    GIEDION Sigfried „Przestrzeń, czas i architektura” PWN, 1968,

4.    JODIDIO Philip seria wydawnicza „Architektura dzisiaj”, Taschen, 2009

5.    Jodidio : „Architecture now – Museums“ – Taschen 2010

6.    Publikacje książkowe wydawnictwa - Frame Publishers Amsterdam,

7.    Czasopisma: Area, Domus

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 – komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

K_U04 – samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U07 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

K_U11 – współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U14 – stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

w szczególności - student student powinien być zdolny do:

1.         Werbalnego i plastycznego przedstawiania koncepcji.

2.         Analizowania i weryfikacji własnych błędów projektowych.

3.         Prawidłowego i praktycznego zastosowania zdobytej na pierwszym roku studiów wiedzy z zakresu podstaw projektowania.

4.         Czytelnego i atrakcyjnego plastycznie zaprezentowania finalnej postaci projektu.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W04 – podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08 – problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 – powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

w szczególności - student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

Podstawowego alfabetu warsztatu wystawiennika,

Kształtowania i budowania przestrzeni ekspozycyjnych,

Określania poszczególnych elementów wystawienniczych  i ich rozpoznawania we współczesnych realizacjach.

Podstawowa  orientacja w materiałach, technologiach i technikach stosowanych w dziedzinie wystawiennictwa.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K07 – wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

w szczególności -student powinien być przygotowany do:

Student powinien wykazywać chęć pogłębiania swojej wiedzy poprzez samodzielne – poza korektą prowadzącego - poszukiwanie innych rozwiązań projektowych.

Powinien śledzić wydarzenia artystyczne, zwiedzać wystawy w galeriach i muzeach.

Czytać i przeglądać wydawnictwa publikujące różnego rodzaju działania i wydarzenia z dziedziny wystawiennictwa oraz posiadać na ten temat własną opinię.

Lokacja powyższych efektów danego przedmiotu w działach:przekaz wiedzy, umiejętność, kształtowanie postaw

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

W ramach spotkań ze studentami niezbędne do prowadzenia zajęć są:

Stoły do pracy rysunkowej i modelowej z odpowiednim oświetleniem.

Komputer – w celu zaprezentowania materiału przygotowanego przez studenta, rzutnik multimedialny - na wykładach  wprowadzających studentów w temat zadania, bądź innych prezentacji ważnych dla specjalizacji wystawiennictwo, np.: do pokazów na wystawach końcowo rocznych.

Studenci powinni mieć możliwość korzystania z pracowni modelarskich np. Stolarnia, pracownia fotograficzna.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 45 6 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10021